Z miłości do ubogich

Z miłości do ubogich

Fundacja Pro Publico kieruje również swoje kroki i swoje serca ku najuboższym z ubogich. Jako swoje powołanie rozpoznaliśmy walkę z bezdomnością duchową, która bardzo często wiąże się również z bezdomnością fizyczną. Chcemy służyć dając to, co mamy najcenniejszego - doświadczenie zbawienia, braterską miłość, swój czas oraz swoje talenty. Głęboko wierzymy, że Bóg obdarza błogosławieństwem i otacza szczególną troską osoby bezdomne, opuszczone i cierpiące. Powierzamy wszystkie te osoby oraz samych siebie - nieskończonej Miłości Boga Ojca - ufając, że każdy z nas posiada już teraz swój prawdziwy dom w Jego kochającym sercu.   Nasza działalność: 1. Modlitwa 2. Duszpasterstwo dla osób Ubogich oraz dla Wolontariuszy: spotkania w każdą środę o godzinie 19:00 - kawiarenka Wydziału Teologicznego UAM - ulica Wieżowa 2/4. 3. Święto Ubogich - „Abyśmy byli Jedno” (patrz: kalendarz) 4. Posługa i ewangelizacja w ośrodkach dla osób bezdomnych 5. Wyjazdy, wydarzenia, rekolekcje, dni skupienia dla Najuboższych 6. Jedno okienko dla najuboższych – informacje dotyczące pomocy w Arch. Poznańskiej 7. Wolontariusze oraz współpraca   Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej – zapraszamy na naszą stronę na FB: https://www.facebook.com/WsluzbieUbogim/?fref=ts   oraz do kontaktu telefonicznego: 789 377 144   lub przez e-mail: dagmara@propublico.org   Jeżeli chcesz nas wesprzeć finansowo – możesz złożyć ofiarę, wpłacając pieniądze na numer konta: 73 1750 0012 0000 0000 3189 9858  

Idźcie i głoście

IDŹCIE I GŁOŚCIE … ABY WSZYSCY BYLI JEDNO   Jeszcze nigdy wcześniej wezwanie do bycia świadkiem wiary nie było tak aktualne jak dzisiaj. Ta szczególna sytuacja wynika z ogromnych przemian społecznych wynikających z pełnego dostępu do różnorodnych informacji. Łatwy dostęp do internetu, do wielorakiej opinii i przekonań całego świata powoduje, że wielu ludziom trudno oddzielić przysłowiowe ziarno od plew dając się uwieść wielu błędnym naukom. Ta dynamiczna sytuacja nadaje wszystkim katolikom zadanie dzielenia się w pierwszej kolejności doświadczeniem wiary i prawdami nauczania Kościoła oraz wzywa do uczynków miłosierdzia. Dzisiaj każdy kto „nie szuka” Pana Boga jest w niebezpieczeństwie, że wypadnie z łodzi za burtę. Dla nas katolików, tym podstawowym znakiem łączności z Bogiem jest bycie w łasce uświęcającej i przyjmowanie ciała Pana Jezusa podczas Eucharystii.   Każdy człowiek i Ty również będąc ochrzczonym jesteś zaproszony przez Pana Jezusa do głoszenia Dobrej Nowiny. Do wychodzenia z łodzi i pokonując swoje lęki i słabości łaską i mocą Boga jesteś powołany aby pomagać drugiemu człowiekowi poznawać prawdziwego i jedynego Boga. Najlepiej jest to czynić we wspólnocie parafialnej, ale jeśli dopiero szukasz swojego miejsca to módl się a Pan Jezus z pewnością Cię poprowadzi.   Zapraszamy Cię do bycia robotnikiem w Winnicy Pańskiej, tzn. w swojej rodzinie, wśród przyjaciół, miejscu pracy, parafii oraz całej rzeczywistości Kościoła.   W poniższych „kafelkach” znajdziesz materiały formacyjne, jak dzielić się wiarą.  

a:9:{i:0;a:43:{s:6:"id_con";s:4:"1237";s:13:"id_con_parent";s:4:"1080";s:6:"id_men";s:1:"1";s:6:"id_ctp";s:1:"1";s:6:"id_cve";s:3:"929";s:10:"con_childs";s:1:"0";s:9:"con_level";s:1:"0";s:8:"con_path";s:1:"0";s:12:"con_position";s:1:"1";s:10:"cve_status";s:1:"1";s:14:"cve_date_added";s:19:"2014-04-30 10:11:31";s:17:"cve_date_modified";s:19:"2018-01-22 09:21:25";s:6:"id_cde";s:3:"928";s:6:"id_lng";s:1:"1";s:6:"id_web";s:3:"937";s:8:"cde_name";s:22:"Z miłości do parafii";s:13:"cde_long_name";s:22:"Z miłości do parafii";s:8:"cde_desc";N;s:8:"cde_text";s:68633:"

 

Diakonijny Model

 

Parafialnej Rady Duszpasterskiej

 

jako fundament wspólnoty parafialnej

 

Poznań 2014

Wstęp

Przemiany społeczno-kulturowe jakie zaszły i nadal zachodzą na terenie Polski od początku lat 90-tych XX w. są przyspieszane poprzez swobodny dostęp do nowoczesnych technologii niejednokrotnie umożliwiających zapoznawanie się z treściami mającymi destruktywny wpływ na całe rodziny, zarówno osoby dorosłe, jak i dzieci. Dorośli bombardowani „wartościami” w codzienności życia, często nie potrafią się uporać z problemami małżeńskimi lub rodzinnymi. Obecnie nawet dzieci w sposób niezamierzony, mogą mieć dostęp do obrazów lub informacji, niedostosowanymi do ich wieku które dawniej były dostępne tylko osobom dorosłym i to w ograniczonym zakresie. W Kościele Katolickim nazywamy zaistniały trend do promowania w przestrzeni społeczno-kulturowej negatywnego stosunku do życia oraz deprecjonowania wartości rodzinnych – budowaniem „cywilizacji śmierci”.

Alternatywą dla wspomnianej cywilizacji śmierci, o której mówił i pisał św. Jan Paweł II, jest wzmacnianie rodziny oraz budowanie wśród parafian relacji międzyludzkich zakorzenionych w Chrystusie, wyrazem których ma być tworzenie „cywilizacji miłości” poprzez „kultywowanie wartości rodzinnych i przekonanie o świętości życia ludzkiego” (Homilia w Kaliszu, 4 VI 1997). Budowa cywilizacji życia jest możliwa tylko przy pełnym zaangażowaniu całego Ludu Bożego, w tym ludzi świeckich zorganizowanych w różnych formach życia parafialnego i wspólnotowego.

Wspomniane przemiany w systemie wartości przekazywanych młodszym pokoleniom pokazały, że ksiądz proboszcz nie jest wstanie im sprostać samodzielnie – w wielu przypadkach nie jest on przygotowany do odpowiedzi na problemy duszpasterskie XXI wieku. Życie Kościoła XXI wieku pokazuje, że nawracanie i ewangelizowanie ludzi nie jest zadaniem jedynie księży. Dziś to świeccy są ludźmi pierwszego kontaktu – budowniczymi cywilizacji miłości, ponieważ ich rozmówcy zobaczywszy, że bycie chrześcijaninem ma sens, mogą poczuć potrzebę nawiązania relacji z Jezusem i udania się do kapłana, przykładowo do sakramentu pojednania. Zaistniała potrzeba pełnego zaangażowania wiernych w życie Kościoła, a tym samym w życie parafii, sprawia, iż świecki staje się partnerem i niezbędnym wsparciem dla księdza proboszcza w przestrzeni duszpasterskiej, ponieważ ksiądz proboszcz nie wszędzie dotrze osobiście i nie zrobi wszystkiego sam.

Taki model funkcjonowania parafii, w którym w życie parafii są zaangażowani i kapłani i wierni znajdujemy już w klasycznym modelu relacji wewnątrzkościelnej u św. Cypriana (III w.). Model ten zachowuje swoją aktualność również dzisiaj. Święty Cyprian pisze, że nic w Kościele nie może się odbyć bez biskupa, ale i bez rady prezbiterów oraz dodaje: także nic bez zgody gminy. Ta współodpowiedzialność za Kościół odsłania przed nami ważne fakty, mianowicie, każda z tych trzech rzeczywistości w Kościele ma swój cel i ważną rolę, a wszystkie one muszą współpracować jako Jedność. Zachodzi więc konieczność istnienia relacji pomiędzy „stanami Kościoła”, ale także konieczność ich rozróżnienia. Proponowany diakonijny model PRD w praktyczny sposób pokazuje jak w zdrowy sposób budować tę relację miedzy księdzem proboszczem a parafianami tak, aby coraz skuteczniej budować życie parafialne w różnych jego przestrzeniach.

Diakonijny Model Parafialnej Rady Duszpasterskiej jako fundament organizacyjny wspólnoty parafialnej

 

Diakonijny Model Parafialnej Rady Duszpasterskich (PRD) jest propozycją współtworzenia/budowania parafii przy wzajemnej współpracy kapłanów i świeckich skierowaną do wszystkich parafii zarówno tych z funkcjonującymi już radami parafialnymi, jak i tych, w których rady jeszcze nie funkcjonują. Jest to system wypracowany i aktualnie praktykowany na terenie kilku parafii w archidiecezji poznańskiej. Opisana tu metoda jest owocem współpracy kapłanów i świeckich dla których parafia jest centrum życia, punktem odniesienia we wspólnej drodze do Boga. Jest ona również pokłosiem ponad 300 spotkań z proboszczami oraz członkami Parafialnych Rad Duszpasterskich, które odbyły się na terenie archidiecezji poznańskiej na przestrzeni prawie dwóch lat. Model ten jest zgodny z wytycznymi ze Statutu Parafialnej Rady Duszpasterskiej ustanowionego przez Arcybiskupa Metropolitę Poznańskiego Stanisława Gądeckiego z dnia 20 lutego 2007 roku.

Diakonia w PRD jest rozumiana w znaczeniu biblijnym tego terminu oraz tak, jak pojmowali ją ojcowie Soboru Watykańskiego II. Dla nich diakonia to wszelka służba w Kościele na wzór Chrystusa Sługi, który przyszedł, „aby służyć i oddać duszę swoją na okup za wielu” (Mk 10, 45, zob. KDK 1; 3; 5). Mianem diakonii, czyli posługiwania/służby, ojcowie Soboru określają urząd biskupów (KK 24, DB 16), kapłanów (DK 1), diakonów (KK 29), a także sposób posługiwania seminarzystów (DFK 4; 9), zakonników (KK 46), świeckich w ogóle (KK 36; 40; 42; DA 29), a chrześcijańskich małżeństw i rodzin w szczególności (DA 11).

Parafia jako cała wspólnota jest powołana, aby realizować misję prorocka, kapłańską i królewską Chrystusa. Funkcję prorocką parafianin może realizować będąc prawdziwym i autentycznym członkiem wspólnoty parafialnej tzn. świadcząc słowem i czynem o Chrystusie; misję kapłańską – uczestnicząc w pełni w życiu liturgicznym parafii; misję królewską natomiast, będąc czynnie zaangażowanym w działalności parafii. Idąc za myślą ojców Vaticanum Secundum, parafia jest miejscem służby wszystkich ochrzczonych wypełniających funkcję królewską Chrystusa – czyli służbę miłości wobec wspólnoty. Wszyscy jesteśmy powołani do świadczenia miłości Bogu i ludziom poprzez dawanie siebie w ofierze drugim, co powinno być szczególnie widoczne w życiu wspólnoty parafialnej, która jest wspólnotą sióstr i braci w Chrystusie. Zarówno świeccy jak i kapłani mogą służyć parafii przez zaangażowanie się w różnorakie przedsięwzięcia, zadania, grupy. Nikt nie powinien pozostać biernym konsumentem. Diakonijny model PRD stanowi propozycję wspólnej drogi jaką ma przejść wspólnota parafialna realizując funkcje prorocką, kapłańską i królewską Chrystusa.

 

Zasady Diakonijnego Modelu Rady Duszpasterskiej

Doświadczenie wielu parafii pokazuje, że bez zorganizowanego systemu diakonii reprezentowanych w PRD większość przedsięwzięć rady na terenie parafii jest doraźna, nieskoordynowana i niejako spontaniczna; cechują się one charakterystycznym przebiegiem: dostrzeżenie problemu a następnie szukanie ad hoc rozwiązania oraz osób które doradzą rozwiązanie. Najczęściej tego typu Rada ma charakter zadaniowy.

Alternatywą jest przekształcenie dotychczasowych inicjatyw/grup istniejących w parafii w diakonie parafialne (pełniących służby wobec parafii), a poprzez owe służby uzupełniających się i wzajemnie znających swe talenty. Tego rodzaju radzie łatwiej jest planować wydarzenia z życia parafii długofalowo a nade wszystko z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym a także dokonywać świadomego doboru osób do odpowiednich zadań. PRD dostrzegając i identyfikując różnorakie problemy parafii oraz będąc świadoma gradacji problemów zaprasza do diakonii kolejne osoby mogące swoją wiedzą i doświadczeniem długofalowo służyć parafii – unikając nadmiernego obciążania osób już zaangażowanych. PRD ma stanowić swoiste centrum dowodzenia, które obejmuje całą parafię pod kątem różnych aktywności parafialnych oraz potrzeb duchowych.

Proponujemy diakonijny model PRD wg poniższych zasad:

1. PRD jako wspólnota wspólnot (cel: pełny obraz rzeczywistości parafii)

W PRD są reprezentowane wszystkie inicjatywy/wspólnoty obecne w parafii. Sprzyja to transparentności grup parafialnych i umożliwia wgląd księdza proboszcza w działania i rytm danej grupy. Znajomość przez wspomniane grupy swych wzajemnych doświadczeń oraz kompetencji jest z kolei pomocne przy podejmowaniu służby w ramach diakonii oraz w rozwiązywaniu problemów parafii.

2. Podział zadań na diakonie (cel: czytelne przestrzenie)

Celem jest podział życia parafialnego na czytelne przestrzenie, którymi zajmują się określone służby (diakonie). Wszystkie parafialne zadania są wykonywane w konkretnych diakoniach.

3. Każdy członek PRD jest w diakonii ! (cel: współodpowiedzialność i realizacja)

Wszystkie osoby działające w PRD służą aktywnie w jakiejś diakonii, odpowiadając za dany element życia parafialnego. Nie są oni jedynie doradcami, krytykami lub pomysłodawcami. To właśnie wzięcie odpowiedzialności za konkretny obszar sprzyja tworzeniu atmosfery wspólnej pracy na rzecz parafii, podążania we wspólnym kierunku do Boga i uniknięciu subiektywnego rozliczania działań odpowiedzialnego za parafię. Taki układ diametralnie zmienia wzajemne relacje w PRD, ponieważ ciężar prac oraz odpowiedzialności nie spoczywa jedynie na osobie proboszcza ale na wszystkich osobach zaangażowanych w PRD, gdyż poszczególni członkowie PRD odpowiadają za dany rodzaj służby w parafii i zdają relację z postępów prac oraz napotkanych trudności. Istnieje możliwość obecności członka PRD w więcej niż jednej diakonii.

4. Minimum 2 lub 3 osoby w każdej diakonii PRD (cel: wzajemne wsparcie i zabezpieczenie)

Celem jest zastępowalność osób z diakonii w razie choroby lub nieobecności. Wspólna służba kilku osób, wiedza i znajomość posług umożliwiają kontynuowanie służby parafii w sytuacjach nadzwyczajnych. Należy przyjąć, że służba w diakonii nie jest dożywotnią ale na nie mniej niż 1 rok.

5. Wybór ludzi Bożego Ducha oraz stała formacja (cel: uczeń lepszym świadkiem)

Niezwykle istotne dla funkcjonowania PRD jest właściwy dobór osób, które mogą o sobie powiedzieć że doświadczyły łaski Bożej i można w nich dojrzeć przejawy Bożego Ducha oraz mądrości (Dz 6.1-3) Za dalszą formację osób aktywnych w PRD jest odpowiedzialny ksiądz proboszcz. Dobiera i proponuje dedykowany dla nich sposób formacji, który będzie im pozwalał rozwijać się w służbie parafii. Celem tej formacji jest przygotowanie i stały rozwój członków PRD zarówno do lepszego składania świadectwa wobec innych parafian, jak i do zapraszania ich do aktywnego uczestnictwa w życiu parafii (jest to de facto wypełnianie nakazu Chrystusa, aby „czynić z innych uczniów”, por. Mt 28, 19a i Mk 16, 15). Wspomniane „czynienie uczniów” ma dwojaki cel: wzajemne poznanie się parafian (zbudowanie relacji, przełamanie stereotypów) oraz dostosowanie działań duszpasterskich księdza proboszcza do potrzeb ludzi, którzy zostali ożywieni poprzez przemiany zachodzące w parafii.

6. Wybór koordynatorów diakonii (cel: wsparcie organizacji diakonii)

W przypadku gdy w danej diakonii służy więcej niż 2 osoby należy powołać koordynatora diakonii, który ją reprezentuje wobec księdza proboszcza oraz koordynuje pracę całego zespołu.

7. Pro aktywna postawa osób z PRD (cel: nowe osoby w diakoniach)

Każdy człowiek posiada swoje charyzmaty oraz talenty. Zadaniem członków PRD jest poszukiwać oraz włączać nowe osoby w aktywną służbę dla wspólnoty parafialnej. To buduje jedność, więzi, poczucie bycia potrzebnym oraz sens istnienia wspólnoty, a w ten właśnie sposób poprzez parafię realizuje się rzeczywiste Królestwo Boże.

 

Droga ku nowej PRD wg modelu diakonijnego

(przekształcenie istniejącej już PRD realizowane jest od II etapu, pkt. 2)

 

Stała aktywność modlitewna parafian oraz msze święte w ich intencji odprawiane przez księdza proboszcza, czynią każdą parafię gotową do powołania PRD w każdym momencie jej funkcjonowania. Jako drogę dojścia do powołania diakonii proponujemy, aby w pierwszym etapie powoływania PRD parafianie wraz proboszczem podjęli dodatkowe działania (pkt. 3 do 6)

Modlitwa – Diakonie – Plan Duszpasterski

Etap pierwszy:

 1. Modlitwa księdza proboszcza - o ożywienie duchowe parafii, od której wszystko się zaczyna. Wszelkie działania są otoczone modlitwą i w niej zakorzenione oraz nią „się kończą”, w myśl słów „Beze Mnie nic nie możecie uczynić” (J 15, 5b)

 2. Msze Święte - sprawowane w intencji odnowienia duchowego parafii minimum jeden raz w miesiącu.

Dodatkowe działania:

 1. Adoracja – przylgnięcie do Jezusa Eucharystycznego, aby usłyszeć co On chce księdzu proboszczowi i parafianom powiedzieć, ponieważ Słowo Boże mówi „Przystąpcie bliżej do Boga, to i On zbliży się do was” (Jk 4, 8a)

 2. Deszcz Słowa Bożego” - ma na celu poruszanie serc parafian, ponieważ „żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne” (Hbr 4, 12a). „Deszcz Słowa Bożego” to obrazki wydane na znakomitej jakości papierze, zawierające cytat z Nowego Testamentu objaśniony komentarzem opracowanym przez wydawnictwo Edycja św. Pawła. Umożliwiają one wielokrotne rozważanie Słowa Bożego w czasie dnia.

 3. Grupa pokutna - 18 osób, które modlą się codziennie w intencji odbudowy duchowej parafii, ofiarowując przy tym post oraz Komunię Świętą w tej intencji, a także składają jałmużnę.

 4. Grupa Oremus - zdeklarowanych na liście osób, które 10 minut dziennie modlą się o odnowienie duchowe parafii. Forma oraz czas modlitwy są dowolne.

 

Etap drugi:

 1. Ogłoszenie. Ksiądz proboszcz ogłasza, że zaprasza wszystkich chętnych, w których sercu Bóg złożył pragnienie uczestniczenia w życiu i rozwoju duchowym parafii na spotkanie kandydatów do PRD. Termin tego spotkania podaje w ogłoszeniach parafialnych z dwu-trzytygodniowym wyprzedzeniem.

 2. Prezentacja modelu diakonii. Na spotkaniu organizacyjnym PRD ksiądz proboszcz podaje informacje o diakoniach jako systemie organizacyjnym w parafii, wraz z informacją jakie diakonie chciałby aktywować w swojej parafii. Jest to również zaproszenie by wszyscy osobiście modlili się przez nadchodzące 2-4 tygodnie, by Bóg pokazał im do jakiej diakonii ich zaprasza wlewając w ich serca pragnienie służby w niej.

 3. Konsultacje. Po wspomnianych 2-4 tygodniach (lub na następnym spotkaniu PRD) następują konsultacje z księdzem proboszczem, w jakiej diakonii i czym dana osoba chciałaby służyć parafii.

 4. Rozpoczęcie prac PRD. Po zakończeniu konsultacji, czyli po okresie około miesiąca, następuje pierwsze spotkanie robocze PRD celem prezentacji i zapoznania się osób mających pracować w poszczególnych zespołach/diakoniach. W trakcie tego spotkania PRD określa ogólny zarys prac w ramach poszczególnych diakonii oraz sposoby realizacji tych celów.

Etap trzeci:

 1. Stałe spotkania. PRD spotyka się z księdzem proboszczem co 1-2-3 miesiące, by omówić najważniejsze cele w funkcjonowaniu parafii lub diakonii oraz znaleźć sposoby ich realizacji. Jest to nie tylko czas na poruszenie tematów technicznych, ale również na wspólną modlitwę i formację.

 2. Wyjazd rady/rekolekcje. Po okresie 12-18 miesięcy można zrealizować wyjazd PRD na wspólne rekolekcje. Jest to czas na zaprezentowanie pracy wszystkich diakonii, podsumowanie wspólnej pracy rocznej oraz ustalenie planów na kolejny rok, w tym określenie nowych przestrzeni w ramach funkcjonowania parafii, które jeszcze nie są objęte pracami diakonii, a którymi należałoby się zająć. Przedstawiane są ponadto trudności dostrzegane w służbie poszczególnych diakonii oraz ewentualne nierozwiązane dotąd problemy.

 

 

Proponujemy diakonie PRD w poniższych obszarach:

 

1. Modlitwy – Żywy Różaniec, Apostolstwo Dobrej Śmierci, Brewiarzowa, Grupa Pokutna, Służba Liturgiczna, Modlitwa za Kapłanów, Adopcja Dziecka Poczętego, SMS-owa Grupa Modlitewna, Inne

2. Muzyki - schole dziecięce, młodzieżowe, dorosłych, chóry

 1. Wsparcia najuboższych – Caritas parafialny, szkolny Caritas, poradnie rodzinne i psychologiczne, świetlice socjoterapeutyczne

 2. Wspólnoty - Neokatechumenat, Oaza Rodzin, KSM, grupy kobiece, męskie, małżeńskie, młodzieżowe, klub Seniora, Kręgi Biblijne

 3. Inne propozycje diakonii:

- Biblioteka, Kino, Pielgrzymki, gazeta parafialna, tablica/gablota, www/newsletter

- Wydarzenia Specjalne (np. organizacja odpustów, festynów parafialnych, rekolekcje, itp)

- Inicjatywy społeczne (współpraca z ogólnokrajowymi akcjami, np. Prolife, itp.)

- Ewangelizacja (głoszenie Dobrej Nowiny tym, którzy jeszcze jej nie poznali – wyjście do domów, ośrodków, organizacja rekolekcji wyjazdowych, msza i modlitwa uzdrowienia)

- Katecheza (wszystkie osoby które prowadzą nauczanie, np. katecheci, katechiści)

 

Bibliografia:

 

 • Dyrektorium o posłudze i życiu kapłanów, 1994

 • Kapłan - głosiciel słowa, szafarz sakramentów i przewodnik wspólnoty w drodze do Trzeciego Tysiąclecia chrześcijaństwa , 1999

 • Kapłan – Pasterz i przewodnik wspólnoty parafialnej – Instrukcja, 2002

 • O współpracy wiernych świeckich w ministerialnej posłudze kapłanów – Instrukcja, 1997

 • Statut Parafialnej Rady Duszpasterskiej, Poznań 2007

 • Sobór Watykański II – Dokumenty, 2002

 • Pisma, t. 1: Traktaty: m.in. O jedności Kościoła, O upadłych, O modlitwie Pańskiej, O śmiertelności, J. Czuj (przekład i oprac.), Pisma Ojców Kościoła 19, Poznań 1937

 • Biblia Tysiąclecia - Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, 2002

";s:9:"cde_image";s:54:"//upload/content/pictures/spotkanie2-scale-440-300.jpg";s:11:"cde_enabled";s:1:"1";s:13:"cde_show_name";N;s:13:"cde_show_desc";N;s:13:"cde_show_menu";s:1:"1";s:16:"cde_news_counter";s:1:"0";s:9:"web_title";N;s:12:"web_keywords";N;s:15:"web_description";N;s:10:"web_follow";N;s:13:"web_analytics";N;s:7:"web_url";s:18:"diakonie-w-parafii";s:8:"web_hash";N;s:7:"web_alt";s:0:"";s:12:"web_redirect";s:1:"1";s:17:"web_redirect_type";s:3:"300";s:16:"web_redirect_url";s:31:"http://diakonia.propublico.org/";s:10:"web_module";s:3:"web";s:14:"web_controller";s:8:"contents";s:12:"web_table_id";s:3:"928";s:3:"url";s:31:"http://diakonia.propublico.org/";s:6:"active";i:0;s:10:"activePath";i:0;s:10:"additional";a:6:{s:7:"display";s:3:"PPA";s:12:"cat_elements";s:1:"0";s:9:"box_color";s:0:"";s:5:"level";s:0:"";s:11:"remote_link";s:31:"http://diakonia.propublico.org/";s:9:"yt_source";s:0:"";}}i:1;a:43:{s:6:"id_con";s:4:"1082";s:13:"id_con_parent";s:4:"1080";s:6:"id_men";s:1:"1";s:6:"id_ctp";s:1:"1";s:6:"id_cve";s:3:"778";s:10:"con_childs";s:1:"1";s:9:"con_level";s:1:"0";s:8:"con_path";s:1:"0";s:12:"con_position";s:1:"2";s:10:"cve_status";s:1:"1";s:14:"cve_date_added";s:19:"2014-01-17 14:22:33";s:17:"cve_date_modified";s:19:"2019-01-30 15:18:11";s:6:"id_cde";s:3:"776";s:6:"id_lng";s:1:"1";s:6:"id_web";s:3:"785";s:8:"cde_name";s:23:"Z miłości do ubogich ";s:13:"cde_long_name";s:23:"Z miłości do ubogich ";s:8:"cde_desc";s:4433:"

Fundacja Pro Publico kieruje również swoje kroki i swoje serca ku najuboższym z ubogich. Jako swoje powołanie rozpoznaliśmy walkę z bezdomnością duchową, która bardzo często wiąże się również z bezdomnością fizyczną. Chcemy służyć dając to, co mamy najcenniejszego - doświadczenie zbawienia, braterską miłość, swój czas oraz swoje talenty.

Głęboko wierzymy, że Bóg obdarza błogosławieństwem i otacza szczególną troską osoby bezdomne, opuszczone i cierpiące. Powierzamy wszystkie te osoby oraz samych siebie - nieskończonej Miłości Boga Ojca - ufając, że każdy z nas posiada już teraz swój prawdziwy dom w Jego kochającym sercu.

 

Nasza działalność:

1. Modlitwa
2. Duszpasterstwo dla osób Ubogich oraz dla Wolontariuszy: spotkania w każdą środę o godzinie 19:00 - kawiarenka Wydziału Teologicznego UAM - ulica Wieżowa 2/4.
3. Święto Ubogich - „Abyśmy byli Jedno” (patrz: kalendarz)
4. Posługa i ewangelizacja w ośrodkach dla osób bezdomnych
5. Wyjazdy, wydarzenia, rekolekcje, dni skupienia dla Najuboższych

6. Jedno okienko dla najuboższych – informacje dotyczące pomocy w Arch. Poznańskiej

7. Wolontariusze oraz współpraca

 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej – zapraszamy na naszą stronę na FB: https://www.facebook.com/WsluzbieUbogim/?fref=ts

 

oraz do kontaktu telefonicznego: 789 377 144

 

lub przez e-mail: dagmara@propublico.org

 

Jeżeli chcesz nas wesprzeć finansowo – możesz złożyć ofiarę, wpłacając pieniądze na numer konta: 73 1750 0012 0000 0000 3189 9858

 

";s:8:"cde_text";s:6605:"

Fundacja Pro Publico kieruje również swoje kroki i swoje serca ku najuboższym z ubogich. Jako swoje powołanie rozpoznaliśmy walkę z bezdomnością duchową, która bardzo często wiąże się również z bezdomnością fizyczną. Chcemy służyć dając to, co mamy najcenniejszego - doświadczenie zbawienia, braterską miłość, swój czas oraz swoje talenty.

Głęboko wierzymy, że Bóg obdarza błogosławieństwem i otacza szczególną troską osoby bezdomne, opuszczone i cierpiące. Powierzamy wszystkie te osoby oraz samych siebie - nieskończonej Miłości Boga Ojca - ufając, że każdy z nas posiada już teraz swój prawdziwy dom w Jego kochającym sercu.

 

Nasza działalność:

 

 1. Jedno okienko dla najuboższych - informacje na temat pomocy kierowanej do osób bezdomnych i ubogich na terenie Archidiecezji Poznańskiej. Indywidualne konsultacje (plan wychodzenia z bezdomności i nałogów) – środa i piątek godz. 13:00 - 15:00

 2. Kino fabularne dla najuboższych – wtorek godzina 13:00

 3. Wyrobienie dokumentów: darmowy fotograf – środa godzina 9:15

 4. Spotkanie dla wolontariuszy: wspólnota wzrastania – środa godzina 19:00 (spotkanie otwarte)

 5. Kino dokumentalne dla najuboższych – czwartek godzina 13:00

 6. Ewangelizacja w Jadłodajni na Łąkowej – piątek, 10:30 – 12:00

 7. Ewangelizacja w jadłodajniach rozdawane są ulotki na temat pomocy dla osób bezdomnych i ubogich – poniedziałek, środa, czwartek 10:00 – 12:00

 8. Współpraca z instytucjami: MOPR, Pogotowie Społeczne, Ośrodki dla bezdomnych, Oddział Leczenia Uzależnień i inne.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej – zapraszamy na naszą stronę na FB:

https://www.facebook.com/WsluzbieUbogim/?fref=ts

oraz do kontaktu telefonicznego: 508 633 850

lub przez e-mail: maciej@propublico.org

 

Jeżeli chcesz nas wesprzeć finansowo – możesz złożyć ofiarę, wpłacając pieniądze na numer konta:

73 1750 0012 0000 0000 3189 9858


 

";s:9:"cde_image";s:55:"//upload/content/pictures/pro-publico-dla-ubogich-1.jpg";s:11:"cde_enabled";s:1:"1";s:13:"cde_show_name";N;s:13:"cde_show_desc";N;s:13:"cde_show_menu";s:1:"1";s:16:"cde_news_counter";s:1:"0";s:9:"web_title";N;s:12:"web_keywords";N;s:15:"web_description";N;s:10:"web_follow";N;s:13:"web_analytics";N;s:7:"web_url";s:3:"box";s:8:"web_hash";N;s:7:"web_alt";s:0:"";s:12:"web_redirect";s:1:"0";s:17:"web_redirect_type";s:3:"300";s:16:"web_redirect_url";s:3:"box";s:10:"web_module";s:3:"web";s:14:"web_controller";s:8:"contents";s:12:"web_table_id";s:3:"776";s:3:"url";s:28:"http://propublico.org/pl/box";s:6:"active";i:0;s:10:"activePath";i:0;s:10:"additional";a:5:{s:7:"display";s:3:"PPA";s:12:"cat_elements";s:1:"0";s:9:"box_color";s:0:"";s:5:"level";s:0:"";s:11:"remote_link";s:0:"";}}i:2;a:43:{s:6:"id_con";s:4:"2364";s:13:"id_con_parent";s:4:"1080";s:6:"id_men";s:1:"1";s:6:"id_ctp";s:1:"1";s:6:"id_cve";s:4:"2050";s:10:"con_childs";s:1:"0";s:9:"con_level";s:1:"0";s:8:"con_path";s:1:"0";s:12:"con_position";s:1:"3";s:10:"cve_status";s:1:"1";s:14:"cve_date_added";s:19:"2018-01-05 11:39:38";s:17:"cve_date_modified";s:19:"2019-05-17 09:31:03";s:6:"id_cde";s:4:"2038";s:6:"id_lng";s:1:"1";s:6:"id_web";s:4:"2058";s:8:"cde_name";s:26:"Z miłości do młodzieży";s:13:"cde_long_name";s:26:"Z miłości do młodzieży";s:8:"cde_desc";N;s:8:"cde_text";s:0:"";s:9:"cde_image";s:42:"//upload/content/pictures/dlamlodziezy.jpg";s:11:"cde_enabled";s:1:"1";s:13:"cde_show_name";N;s:13:"cde_show_desc";N;s:13:"cde_show_menu";s:1:"1";s:16:"cde_news_counter";s:1:"0";s:9:"web_title";N;s:12:"web_keywords";N;s:15:"web_description";N;s:10:"web_follow";N;s:13:"web_analytics";N;s:7:"web_url";s:22:"z-milosci-do-mlodziezy";s:8:"web_hash";N;s:7:"web_alt";s:0:"";s:12:"web_redirect";s:1:"1";s:17:"web_redirect_type";s:3:"300";s:16:"web_redirect_url";s:32:"http://katecheza.propublico.org/";s:10:"web_module";s:3:"web";s:14:"web_controller";s:8:"contents";s:12:"web_table_id";s:4:"2038";s:3:"url";s:32:"http://katecheza.propublico.org/";s:6:"active";i:0;s:10:"activePath";i:0;s:10:"additional";a:5:{s:7:"display";s:3:"PPA";s:12:"cat_elements";s:1:"0";s:9:"box_color";s:0:"";s:5:"level";s:0:"";s:11:"remote_link";s:32:"http://katecheza.propublico.org/";}}i:3;a:43:{s:6:"id_con";s:4:"1600";s:13:"id_con_parent";s:4:"1080";s:6:"id_men";s:1:"1";s:6:"id_ctp";s:1:"1";s:6:"id_cve";s:4:"1287";s:10:"con_childs";s:1:"0";s:9:"con_level";s:1:"0";s:8:"con_path";s:1:"0";s:12:"con_position";s:1:"4";s:10:"cve_status";s:1:"1";s:14:"cve_date_added";s:19:"2016-03-16 11:44:59";s:17:"cve_date_modified";s:19:"2016-03-17 12:52:00";s:6:"id_cde";s:4:"1279";s:6:"id_lng";s:1:"1";s:6:"id_web";s:4:"1295";s:8:"cde_name";s:14:"Pro Publico TV";s:13:"cde_long_name";s:14:"Pro Publico TV";s:8:"cde_desc";N;s:8:"cde_text";s:0:"";s:9:"cde_image";s:44:"/upload/content/pictures/chrzest-panski1.jpg";s:11:"cde_enabled";s:1:"1";s:13:"cde_show_name";N;s:13:"cde_show_desc";N;s:13:"cde_show_menu";s:1:"1";s:16:"cde_news_counter";s:1:"0";s:9:"web_title";N;s:12:"web_keywords";N;s:15:"web_description";N;s:10:"web_follow";N;s:13:"web_analytics";N;s:7:"web_url";s:14:"pro-publico-tv";s:8:"web_hash";N;s:7:"web_alt";s:0:"";s:12:"web_redirect";s:1:"1";s:17:"web_redirect_type";s:3:"300";s:16:"web_redirect_url";s:21:"http://propublico.tv/";s:10:"web_module";s:3:"web";s:14:"web_controller";s:8:"contents";s:12:"web_table_id";s:4:"1279";s:3:"url";s:21:"http://propublico.tv/";s:6:"active";i:0;s:10:"activePath";i:0;s:10:"additional";a:5:{s:7:"display";s:3:"PPA";s:12:"cat_elements";s:1:"0";s:9:"box_color";s:0:"";s:5:"level";s:0:"";s:11:"remote_link";s:0:"";}}i:4;a:43:{s:6:"id_con";s:4:"1234";s:13:"id_con_parent";s:4:"1080";s:6:"id_men";s:1:"1";s:6:"id_ctp";s:1:"1";s:6:"id_cve";s:3:"926";s:10:"con_childs";s:1:"0";s:9:"con_level";s:1:"0";s:8:"con_path";s:1:"0";s:12:"con_position";s:1:"5";s:10:"cve_status";s:1:"1";s:14:"cve_date_added";s:19:"2014-04-30 08:57:54";s:17:"cve_date_modified";s:19:"2019-06-25 08:45:32";s:6:"id_cde";s:3:"925";s:6:"id_lng";s:1:"1";s:6:"id_web";s:3:"934";s:8:"cde_name";s:19:"Kino z wartościami";s:13:"cde_long_name";s:19:"Kino z wartościami";s:8:"cde_desc";N;s:8:"cde_text";s:5919:"

 

Kino z wartościami

Miejsce: CK Dąbrówka na Piątkowie

Os. Bol. Chrobrego 117, Ponzań

i

X LO w Poznaniu na Ratajach

Os. Rzeczpospolitej 111

 

zaprasza już na nowy sezon 09/2019

 

 

Joanna Wawrzyniak

668 234 979

Miejsce: 
UWAGA, dwie lokalizacje i dwa różna dni
CENA: wstęp wolny

Zapraszamy do zapisania się do newslettera: http://propublico.org/pl/newsletter

 

Warto zaprosić znajomych i po prostu przyjść :-)

 

Miejsce: CK Dąbrówka na Piątkowie

Os. Bol. Chrobrego 117, Ponzań

 

Miejsce: X LO w Poznaniu na Ratajach

Os. Rzeczpospolitej 111

";s:9:"cde_image";s:49:"//upload/content/pictures/a78adkarta-film-kin.jpg";s:11:"cde_enabled";s:1:"1";s:13:"cde_show_name";N;s:13:"cde_show_desc";N;s:13:"cde_show_menu";s:1:"1";s:16:"cde_news_counter";s:1:"0";s:9:"web_title";N;s:12:"web_keywords";N;s:15:"web_description";N;s:10:"web_follow";N;s:13:"web_analytics";N;s:7:"web_url";s:4:"kino";s:8:"web_hash";N;s:7:"web_alt";s:0:"";s:12:"web_redirect";s:1:"0";s:17:"web_redirect_type";s:3:"300";s:16:"web_redirect_url";s:4:"kino";s:10:"web_module";s:3:"web";s:14:"web_controller";s:8:"contents";s:12:"web_table_id";s:3:"925";s:3:"url";s:29:"http://propublico.org/pl/kino";s:6:"active";i:0;s:10:"activePath";i:0;s:10:"additional";a:6:{s:7:"display";s:3:"PPA";s:12:"cat_elements";s:1:"0";s:9:"box_color";s:0:"";s:5:"level";s:0:"";s:11:"remote_link";s:0:"";s:9:"yt_source";s:0:"";}}i:5;a:43:{s:6:"id_con";s:4:"2383";s:13:"id_con_parent";s:4:"1080";s:6:"id_men";s:1:"1";s:6:"id_ctp";s:1:"1";s:6:"id_cve";s:4:"2069";s:10:"con_childs";s:1:"0";s:9:"con_level";s:1:"0";s:8:"con_path";s:1:"0";s:12:"con_position";s:1:"8";s:10:"cve_status";s:1:"1";s:14:"cve_date_added";s:19:"2018-09-05 12:49:54";s:17:"cve_date_modified";s:19:"2018-09-05 12:52:27";s:6:"id_cde";s:4:"2057";s:6:"id_lng";s:1:"1";s:6:"id_web";s:4:"2077";s:8:"cde_name";s:26:"Rekolekcje dla młodzieży";s:13:"cde_long_name";s:26:"Rekolekcje dla młodzieży";s:8:"cde_desc";N;s:8:"cde_text";s:0:"";s:9:"cde_image";N;s:11:"cde_enabled";s:1:"1";s:13:"cde_show_name";N;s:13:"cde_show_desc";N;s:13:"cde_show_menu";s:1:"1";s:16:"cde_news_counter";s:1:"0";s:9:"web_title";N;s:12:"web_keywords";N;s:15:"web_description";N;s:10:"web_follow";N;s:13:"web_analytics";N;s:7:"web_url";s:24:"rekolekcje-dla-mlodziezy";s:8:"web_hash";N;s:7:"web_alt";s:0:"";s:12:"web_redirect";s:1:"1";s:17:"web_redirect_type";s:3:"300";s:16:"web_redirect_url";s:30:"http://www.wszystkomiwolno.pl/";s:10:"web_module";s:3:"web";s:14:"web_controller";s:8:"contents";s:12:"web_table_id";s:4:"2057";s:3:"url";s:30:"http://www.wszystkomiwolno.pl/";s:6:"active";i:0;s:10:"activePath";i:0;s:10:"additional";a:5:{s:7:"display";s:3:"PPA";s:12:"cat_elements";s:1:"0";s:9:"box_color";s:0:"";s:5:"level";s:0:"";s:11:"remote_link";s:0:"";}}i:6;a:43:{s:6:"id_con";s:4:"1597";s:13:"id_con_parent";s:4:"1080";s:6:"id_men";s:1:"1";s:6:"id_ctp";s:1:"1";s:6:"id_cve";s:4:"1284";s:10:"con_childs";s:1:"0";s:9:"con_level";s:1:"0";s:8:"con_path";s:1:"0";s:12:"con_position";s:1:"8";s:10:"cve_status";s:1:"1";s:14:"cve_date_added";s:19:"2016-03-10 13:01:12";s:17:"cve_date_modified";s:19:"2018-11-23 13:12:10";s:6:"id_cde";s:4:"1276";s:6:"id_lng";s:1:"1";s:6:"id_web";s:4:"1292";s:8:"cde_name";s:23:"V Forum Ewangelizacyjne";s:13:"cde_long_name";s:23:"V Forum Ewangelizacyjne";s:8:"cde_desc";N;s:8:"cde_text";s:0:"";s:9:"cde_image";s:48:"//upload/content/pictures/4-forum-wydarzenie.jpg";s:11:"cde_enabled";s:1:"1";s:13:"cde_show_name";N;s:13:"cde_show_desc";N;s:13:"cde_show_menu";s:1:"1";s:16:"cde_news_counter";s:1:"0";s:9:"web_title";N;s:12:"web_keywords";N;s:15:"web_description";N;s:10:"web_follow";N;s:13:"web_analytics";N;s:7:"web_url";s:10:"3-forum-pl";s:8:"web_hash";N;s:7:"web_alt";s:0:"";s:12:"web_redirect";s:1:"1";s:17:"web_redirect_type";s:3:"300";s:16:"web_redirect_url";s:30:"http://www.forumarchpoznan.pl/";s:10:"web_module";s:3:"web";s:14:"web_controller";s:8:"contents";s:12:"web_table_id";s:4:"1276";s:3:"url";s:30:"http://www.forumarchpoznan.pl/";s:6:"active";i:0;s:10:"activePath";i:0;s:10:"additional";a:5:{s:7:"display";s:3:"PPA";s:12:"cat_elements";s:1:"0";s:9:"box_color";s:0:"";s:5:"level";s:0:"";s:11:"remote_link";s:0:"";}}i:7;a:43:{s:6:"id_con";s:4:"2450";s:13:"id_con_parent";s:4:"1080";s:6:"id_men";s:1:"1";s:6:"id_ctp";s:1:"1";s:6:"id_cve";s:4:"2135";s:10:"con_childs";s:1:"0";s:9:"con_level";s:1:"0";s:8:"con_path";s:1:"0";s:12:"con_position";s:1:"8";s:10:"cve_status";s:1:"1";s:14:"cve_date_added";s:19:"2019-06-19 12:01:42";s:17:"cve_date_modified";s:19:"2019-07-22 15:19:26";s:6:"id_cde";s:4:"2121";s:6:"id_lng";s:1:"1";s:6:"id_web";s:4:"2143";s:8:"cde_name";s:11:"Dobre filmy";s:13:"cde_long_name";s:11:"Dobre filmy";s:8:"cde_desc";N;s:8:"cde_text";s:121735:"

Jeśli w Twojej wspólnocie znajdzie się rzutnik multimedialny i kawałek wolnej ściany, zorganizuj w niej Kino. Przy organizacji pierwszych pokazach służymy oczywiście pomocą, radą. Pomagamy zorganizować licencje na filmy, a także możemy uczestniczyć i współorganizować seanse. Poniżej prezentujemy filmy, które polecamy i które warto pokazać innym. Przy każdym tytule filmu zamieszczamy krótki opis, który pozwoli na przybliżenie treści i fabule.

 

Jednocześnie zachęcamy do dzielenia się wartościowymi i ciekawymi filmami. Chętnie sprawdzimy warunki pokazów publicznych dla takiego seansu. Wystarczy przesłać na maila tytuł filmu.

 

Kontakt: Joanna Wawrzyniak, 668 234 979, asia@propublico.org

Tytuł Krótki opis Zwiastun
Courageous (Odważni) film zadający pytania, jakim chcesz być mężczyzną?, jakim chcesz być ojcem?, czym jest prawdziwe bogactwo?. https://www.youtube.com/watch?v=8QWomf982H4
Home run Film o sile przebaczenia, o wzajemnym wsparciu. Film stawia pytanie co jest ważniejsze rodzina ?, czy może kariera zawodowa. https://www.youtube.com/watch?v=gAij-UmMEkg
Boska interwencja Film o tym aby się nigdy się nie poddawać. https://www.youtube.com/watch?v=ZjucPZxx478
October Baby film o czystości przedmałżeńskiej, przyjaźni i przebaczeniu. https://www.youtube.com/watch?v=YsIBuRygfcY
The Ultimate Gift (Bezcenny dar) Film o tym co tak naprawdę liczy się w życiu najbardziej - pieniądze czy szczęście. https://www.youtube.com/watch?v=c1EWuqNTZQ4
The Ultimate Life (Prawdziwe życie) Film o odkrywaniu sensu życia na nowo. Po wielu problemach rodzinnych i prywatnych, Jason znajduje pamiętnik dziadka. https://www.youtube.com/watch?v=7C_ghciPnco
FireProof (Próba ogniowa) film o życiowych wyborach, wytrwałości w małżeństwie, wrażliwości na drugiego człowieka, odpowiedzialności za słowa. https://www.youtube.com/watch?v=EJKKWSx7pkw
War room Film , który inspiruje, pobudza i motywuje do brania udziału we właściwych bitwach oraz jak walczyć w najlepszy możliwy sposób https://www.youtube.com/watch?v=ODXFTHNdPQk
Pasja "Pasja" to film o ostatnich 12 godzinach z życia Jezusa z Nazaretu. https://www.youtube.com/watch?v=71wPizNtZeQ
Wyspa Wyspa, choć odizolowana od świata, nie jest miejscem od niego wolnym. I tu spotkać możemy, choć nie w takim natężeniu, typowe światowe przywary i problemy, takie jak: pycha, próżność, pochlebstwo, zawiść, donosicielstwo, czy małostkowość. Co zatem jest szczególnego w owej Wyspie? https://www.youtube.com/watch?v=pjp1rAwoYg8
Spotkanie Film różnych dialogów i rozmów podróżnych z Chrystusem, który porusza trudne pytania odnoszące się do Boga, Pisma świętego i chrześcijaństwa. Czy bezpośrednie spotkanie podróżnych z Chrystusem odmieni ich życie? https://www.youtube.com/watch?v=JMmEt9hbSEY
Młody Mesjasz Młody Mesjasz to opowieść o niezwykłych wydarzeniach w życiu siedmioletniego Jezusa, które każą Mu zadać sobie pytanie: kim jestem? https://www.youtube.com/watch?v=jvChHkzeoGU
Nierozerwalna więź Ścieżka prawdziwej miłości nigdy nie jest usłana różami. Dave i Clarice Johnson po wielu latach małżeństwa przechodzą kryzys, ich wzajemne uczucia zostały wystawione na wielką życiową próbę. Ostatecznie oboje muszą odpowiedzieć sobie na pytanie, czy złożone przez nich śluby małżeńskie są wystarczająco mocne i wytrzymałe. https://www.youtube.com/watch?v=owGAxKF1mK8
Piosenka Życie i małżeństwo początkującego piosenkarza i kompozytora cierpi, gdy piosenka, którą pisze dla swojej żony, napędza go do sławy. Czy znajdzie w sobie dość siły i wiary, by zawrócić z niebezpiecznej ścieżki? https://www.youtube.com/watch?v=Oba0HDbkDjc
Szkoła uczuć Film jest opowieścią o dojrzałej miłości, która jest udziałem dwójki niedojrzałych, nastoletnich, bohaterów. On, to typowy szkolny „luzak” i „buntownik bez powodu”; ona, to często wyśmiewana przez rówieśników chrześcijanka, która woli poświęcać wolny czas astronomii niż czytaniu kolorowych magazynów. https://www.youtube.com/watch?v=fb7hRs2XhdU
Największy z cudów Największy z cudów to porywający, pełnometrażowy film animowany dający nowe spojrzenie na cud, jakim jest Msza Święta. „Kiedy odprawiana jest Msza Święta, sanktuarium wypełnione jest niezliczoną liczbą aniołów, które uwielbiają Świętą Ofiarę oddawaną na ołtarzu. Oprócz aniołów stróżów wiernych, przy Mszy obecne są tysiące duchów, które z namaszczeniem chwalą swojego Boga i Pana.”. Film całkowicie spełnia swoją funkcję, pomagając ludziom ogarnąć Eucharystię całym swym sercem, duszą, umysłem i siłą. https://www.youtube.com/watch?v=1B9h7Tf5gWM
Doonbe, Każdy jest kimś Sam Doonby, tajemniczy i przystojny włóczęga, pojawia się znikąd w małym miasteczku w Teksasie. Jego nagłe przybycie wywołuje falę niezwykłych zdarzeń i zmienia życie wielu ludzi. Mieszkańcy zaczęli kwestionować nagłe przybycie, oraz motywy Sama, po tym jak zauważono, że Sam wydaje się być zawsze w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie, aby zapobiec katastrofom w mieście. Kim jest Sam Doonby? https://www.youtube.com/watch?v=9jcoom54pQI
Niespełniony plan Film podejmuje temat aborcji. Gdy 20-letni Nathan Burr traci pracę, zaczyna zastanawiać się nad swoim życiem. Młody, początkujący pisarz wychowany przez rodzinę zastępczą postanawia odszukać swoją biologiczną matkę. Wspólnie z poznaną w hotelu dziewczyną o imieniu Shelly  ... https://www.youtube.com/watch?v=97m8ayESMXA
Gdy budzą się demony. JoseMaria Escriva Dziennikarz szuka materiału do swojej książki... Wydawać by się mogło, że to historia jakich wiele... Ale nie wtedy gdy bohaterem książki ma być Josemaria Escriva: założyciel Opus Dei. Całą historię spowija aura tajemnicy, bo po raz kolejny okazuje się, że w życiu prawdopodobnie nic nie dzieje się przypadkiem... Ojciec Roberta nie tylko wychowywał się w tym samym mieście co Josemaria, ale w dzieciństwie był jego najlepszym przyjacielem... Jak to się stało, że jeden z przyjaciół wybrał drogę kapłaństwa, a drugi zaangażował się w brutalną wojnę domową? https://www.youtube.com/watch?v=ImpmWvIU5GE
Czy naprawdę wierzysz Czy naprawdę wierzysz? to opowieść o potężnym darze, który drzemie w człowieku i tylko czeka, by go użyć... Potęga wiary, siła nadziei, odwaga świadectwa. „Czy naprawdę wierzysz?” to więcej niż film. To pytanie, na które każdy musi sobie sam odpowiedzieć. https://www.youtube.com/watch?v=waj2CoM3tT4
Bóg nie umarł Bóg nie umarł to dobrze nakręcony film z bardzo silnym i wyrazistym pro-chrześcijańskim i ewangelizacyjnym przesłaniem. Josh, młody chrześcijański student w trakcie zajęć z filozofii trafia na zażarcie ateistycznego profesora, który domaga się od swych uczniów, by na kartce papieru napisali: „Bóg umarł”. Josh nie chce jednak tego zrobić, więc profesor rzuca mu wyzwanie – w trakcie następnych zajęć ma stoczyć z nim debatę na temat istnienia Boga. Od wyniku tej dyskusji ma zależeć to, czy dostanie on zaliczenie z filozofii. https://www.youtube.com/watch?v=tmeUMujDgmA
Bóg nie umarł II Czy sprawy wiary można rozstrzygać przed sądem? Pasjonująca opowieść o próbie odpowiedzi na najważniejsze pytania wyłącznie przy pomocy argumentów prawnych. Czy osoba wierząca może lub wręcz powinna ukrywać swoją wiarę w obliczu niewierzących? Czy wiara może kogoś obrażać lub szkodzić młodym umysłom? Sądowy spór przeradza się w niezwykłą dysputę o wolności sumienia, istnieniu Boga i potrzebie poszukiwaniu w życiu czegoś więcej niż dobra doczesne. https://www.youtube.com/watch?v=27yYEm7FXzU
Bóg nie umarł III Czy fakt, że większość nie wierzy, znaczy, że jesteś w błędzie? Czy można zakazać wiary, miłości i nadziei? „Przesłaniem tego filmu jest to, w jaki sposób my jako chrześcijanie, jako indywidualni wyznawcy, odnosimy się do innych. Jak mamy być światłem w ciemności? Bo Jezusowi chodziło o miłość. Jak odnosimy się do potrzebujących? Jak ich wspieramy? Podnosimy na duchu? Dbamy o nich? Ostatecznie o to właśnie chodzi w tym filmie. https://www.youtube.com/watch?v=c8Qn1qAgD9A
Bóg w Krakowie „Bóg w Krakowie" to film o wierze, nadziei, przebaczeniu, poświęceniu, miłości i wolności, ale przede wszystkim o tęsknocie człowieka za Bogiem i Jego Miłosierdziem. Akcja filmu rozgrywa się współcześnie na tle urokliwego, tajemniczego i mistycznego miasta. Pełen ciepła i dobrych emocji obraz zostaje dopełniony mistrzowskim aktorstwem. Siedem epizodów spaja św. Albert Chmielowski, który jest przewodnikiem widza po Krakowie. https://www.youtube.com/watch?v=CdF_DJkC2GI
Jak Bóg da Jak Bóg da to film, który rozbawi Cię do łez! Zabawna i mistrzowsko zagrana komedia pomyłek i kłamstw… mających krótkie nogi! Tommaso to ceniony rzymski kardiochirurg i ateista. Wraz z żoną Carlą i dwójką dorosłych już dzieci tworzą modelową, nowoczesną, mieszczańską rodzinę. Przynajmniej tak im się wydaje. W dzień „coming outu” i Andrea wyznaje: „Postanowiłem zostać… księdzem”. Tu kończy się tolerancja i otwartość Tommaso. Przygotowuje iście szatański plan… https://www.youtube.com/watch?v=k__MO-AW93A
Czekając na motyle Historia rodziny i jej skomplikowanych relacji. Tajemnica, która podzieliła przed laty najbliższych, nie pozwala im być znowu razem. Czy potrafią to zmienić?
"Czekając na motyle" to piękny film o sile przebaczenia i nierozerwalnych, mimo przeszkód i konfliktów, więzach rodzinnych.
https://www.youtube.com/watch?v=3ZVPyxPfH3k
Bernadeta. Cud w Lourdes. Poruszająca opowieść o cudownych objawieniach, które odmieniły życie tysięcy ludzi. Od lutego do lipca 1858 roku, Matka Boża 18 razy objawia się Bernadetcie Soubirous, 14-latce z prowincjonalnego Lourdes na południu Francji. Do miasteczka zaczynają przybywać pielgrzymi, dochodzi do cudownych uzdrowień, a wieść o Lourdes obiega świat. Bernadetta musi zmierzyć się z ciężarem misji powierzonej jej przez Maryję... https://www.youtube.com/watch?v=m6MKFQddrFc
Chleb z Nieba Bezdomni, Lilli i Annibale żyją w Mediolanie. W Wigilię znajdują w śmietniku niemowlę. Para zabiera je do najbliższego szpitala, ale tam czeka ich nie lada niespodzianka. Ani lekarze, ani pielęgniarki… nie widzą dziecka! Czemu jedni je widzą, a inni nie? Co trzeba zrobić, by zobaczyć dziecko? Jak rozwikłać tę zagadkę? Nie będzie nikogo, kto po seansie nie zada sobie pytania: czy mnie byłoby dane zobaczyć to dziecko? https://www.youtube.com/watch?v=GD_IvJ1wzBg
Spójrz za siebie Gdy całe życie Jacoba obróciło się wniwecz, przyznaje on sam przed sobą, że czysto ludzkimi siłami nie odbuduje tego, co zrujnował, a jedyną pomoc, na jaką może liczyć, to Boża opatrzność. Wzmocniony modlitwą wraca w rodzinne strony, do małego prowincjonalnego miasteczka w Teksasie. Musi tam zmierzyć się z przeszłością, ułożyć relacje z ojcem i dziewczyną, którą niegdyś porzucił. Gdy odkrywa rodzinny sekret, staje przed najważniejszą decyzją w swoim życiu. https://www.youtube.com/watch?v=kMKAyFKz1JA
Tam gdzie mieszka Bóg Tam gdzie mieszka Bóg to oparta na historiach z Biblii, dedykowana dzieciom opowieść o nadziei, wierze i odwadze. Podnosząca na duchu, zachęcająca widzów w każdym wieku do poszukiwania Boga w otaczającym świecie, a do tego przepięknie sfilmowana w malowniczych plenerach Patagonii. „Jezus szuka cię i czeka na ciebie. (…) Znajdź go. Odważ się, to zrobić" – oto przesłanie, która za pośrednictwem filmu daje dzieciom Papież Franciszek. https://www.youtube.com/watch?v=w20_jv5XDfo
Białe jak mleko, czerwone jak krew Film, który ratuje życie! Historia miłości, która dojrzewa w obliczu widma śmierci i która każe bohaterom podejmować odważne decyzje. Mądry, zabawny, przeznaczony nie tylko dla ludzi młodych. Każdy do kogoś pasuje. Każdy ma szansę znaleźć swoją drugą połowę. . . Każdy może zostać bohaterem dla drugiego. https://www.youtube.com/watch?v=BYSmhN6ibSU
Apostoł Akim, młody Francuz, syn, brat, dobry, wrażliwy mężczyzna, wybrany do przejęcia roli imama we wspólnocie muzułmańskiej wiedzie spokojne życie, w które jednak powoli wkrada się zaciekawienie chrześcijaństwem. Co sprawiło, że jego życie zaczyna się zmieniać. Czego Akim poszukuje i czy odnajdzie to, co najważniejsze? Czy przezwycięży trudności, jakie napotka? Komu ostatecznie uwierzy? Czy istnieje szansa na pełne szacunku współistnienie i porozumienie wyznawców islamu i chrześcijan? https://www.youtube.com/watch?v=dXnhFqub3Bo
13 Dzień „13 dzień jest najlepszym filmem jaki kiedykolwiek zrealizowano o Fatimie”. To film trzymający w napięciu, o wielkich wartościach. W świecie rozdartym przez prześladowania, wojny i ucisk, troje dzieci przekazuje światu przesłanie nadziei. https://www.youtube.com/watch?v=5pi2Hv0LXrU
Mary's land Film oparty jest na faktach. Agent J. M. otrzymuje nową misję: odnaleźć kobietę, która wywiera wpływ na kolejne osoby i przez to dokonuje wielkich zmian w świecie. Czy możliwe jest oszustwo na skalę globalną? Czy jesteśmy elementami układanki, którą J. M. rozwiązuje? Ten film to śledztwo – poszukiwanie kobiety, która ma władzę. https://www.youtube.com/watch?v=4PhhAXPiYiM
Grace card (Łaska i miłosierdzie) Inspirujący dramat, opowiadający o poszukiwaniu odkupienia, przezwyciężaniu rasowych uprzedzeń i sile wiary. Policjant Bill, traci swojego syna w wypadku. Kolejne 17 lat życia w rozpaczy i bólu powoduje, że oddala się od kochającej rodziny i obwinia za wszystko Boga. Wieczny gniew nie pozwala Billowi ruszyć z miejsca i żyć dalej. Pewnego dnia, zostaje mu przydzielony nowy parter Sam, będący jednocześnie policjantem i pastorem. Czy w jakiś sposób połączą swe siły by pomóc sobie nawzajem? https://www.youtube.com/watch?v=OUre1xqqRn8
Abel's Field Licealista Seth przeżywa osobistą tragedię, po śmierci matki zostaje porzucony przez swojego ojca i znajduje się pod ogromną presją, aby wychować swoje młodsze siostry-bliźniaczki. Próbuje połączyć naukę w szkole z dorywczą pracą, aby związać koniec z końcem. W dodatku w szkole jest codziennie nękany i zaczepiany przez kolegów z drużyny futbolowej. Kiedy dochodzi między nimi do bójki, Seth za karę dostaje kolejny "etat" po godzinach. Zostaje pomocnikiem Abla, który szuka stałego zatrudnienia i jest przyjęty w szkole na okres próbny. Z czasem Abel staje się jego bratnią duszą i mimo, że sam jest "człowiekiem po przejściach" jest tym, który wskazuje Seth'owi drogę nadziei i pomaga nawiązać bliską relację z Chrystusem. https://www.youtube.com/watch?v=ecAxQr47wIo
Kings faith 18 dom poprawczych i 9 areszt, to niechlubny bilans nastoletniego Brendana Kinga, kótry po zwolnieniu z aresztu próbje ułożyć sobie życie w kolejnej rodzinie zastępczej. Brendan znajduje w końcu 'swoje' miejsce i oparcie w grupie młodzieżowej, która kieruje się w swoim życiu wartościiami chrześciijańskimi. Niestety członkowie gangu, do któego należał w przeszłości nie chce mu pozwolić na odcięcie się od 'starego' życia i dosyć mocno 'uprzykrzają mu życie. Brandon musi zdecydować czy przeciwstawienie się gangowi warte jest ceny, który przyjdzie mu zapłacić Czy Brandon znajdzie dosyć wiary w sobie żeby im się przeciwstawić https://www.youtube.com/watch?v=QJ8MtNhYk84
Cristiada „Cristiada” opowiada historię ludzi którzy decydują się na podjęcie największego ryzyka dla dobra swoich rodzin, wiary i przyszłości swojego kraju. Fabuła filmu przybliża skrywane przez lata prawdziwe wydarzenia Powstania Cristeros, które w latach dwudziestych wstrząsnęło dwudziestowieczną Ameryką i do dziś jest wielką lekcją odpowiedzialności i odwagi. https://www.youtube.com/watch?v=58DYjIMj5s8
Dalekie strony Jake, młodszy syn, od dziecka pracuje w gospodarstwie rolnym ojca. Nie jest to życie, o jakim marzy. Choć skończył studia i zasmakował życia, pragnie więcej. Namawia ojca, by dał mu część majątku, by wyruszyć do miasta, gdzie toczy się życie, za którym tak tęskni. Jak współcześnie wyglądałaby historia o Synu Marnotrawnym? Dokąd odejdzie i jak roztrwoni majątek? Czy będzie miał odwagę wrócić? Czy starszy brat pójdzie w jego ślady? Czy współczesny Miłosierny Ojciec przyjmie syna z radością, jeśli wróci z dalekich stron? https://www.youtube.com/watch?v=MpdZclf2maM
Miłość zwycięża wszystko Główny bohater, znajdując się na życiowym zakrêcie i stawiając czoła przeszłoœci będzie balansował między hipokryzją a autentycznoœcią w swojej wierze. „Miłość zwycięża wszystko” to nie tylko film o potędze miłoœci małżonków i pokonywaniu trudnoœci. To także subtelny obraz skomplikowanych relacji międzyludzkich: rodzinnych i społecznych, które są szczególnym miejscem poszukiwania Boga. https://www.youtube.com/watch?v=HXZEvTYpt-A
Zerwany kłos Trwa I wojna światowa. Carskie oddziały panoszą się w okolicach Tarnowa. Szesnastoletnia Karolina Kózkówna ponosi śmierć męczeńską w obronie wiary. Jej ojciec obwinia się za śmierć ukochanej córki. Dzieje bohaterów dopełnia Teresa, która nosi w sercu tajemnicę o gwałcie zadanym przez kozaka Sorokina. Jakie będą losy pohańbionej Teresy? Gdzie kryje się sens męczeństwa bł. Karoliny? Czy ojciec pogodzi się ze stratą umiłowanej córki? Film niesie przesłanie o sensie cierpienia, zwycięstwie miłości nad nienawiścią, a także wieść o tym, że wiara w Jezusa Chrystusa potrafi nieustannie odmieniać życie każdego z nas. https://www.youtube.com/watch?v=ppFWwTtoecI
Józef i Maryja „Józef i Maria” to historia o inspiracji i nadziei oraz o miłosierdziu jako przeciwieństwie zemsty. Ukazuje piękno codziennego życia i wzajemną bliskość członków Świętej Rodziny. Akcja filmu rozgrywa się w czasie dzieciństwa Jezusa, zanim objawił się jako Syn Boży i ostatecznie zmienił bieg ludzkości. https://www.youtube.com/watch?v=rJfB56S5330
Historia Maryi Historia Marii to oparty na faktach poruszający portret 14-letniej głuchej i niewidomej od urodzenia Marie Heurtin, żyjącej we Francji pod koniec XIX wieku, która nie potrafi komunikować się ze światem. Zachowuje się jak dzikie zwierzę, które boi się nieznanej otaczającej rzeczywistości, bo nie jest w stanie jej zobaczyć, ani usłyszeć. https://www.youtube.com/watch?v=0ixOiLn_akU
Surferka z charakterem Surferka z charakterem to oparta na faktach niewiarygodna historia nastoletniej surferki, Bethany, która straciła rękę po ugryzieniu rekina. Dziewczyna musi stawić czoła faktowi, że jej dotychczasowe życie uległo bezpowrotnej zmianie. Wzruszającą i inspirującą historię Bethany, która mimo przeciwności losu warto spełniać swoje marzenia i stała się w Ameryce symbolem woli walki. https://www.youtube.com/watch?v=Wiv4HuKLUnQ
Camp CAMP jest opowieścią pełną nadziei, dającą światło w ciemnościach. Aby zaimponować potencjalnemu klientowi Ken zapisuje się na obóz, jak opiekun dzieci z rodzin zastępczych. Dostaje pod opiekę Eliego, dziesięciolatka, który od początku postanawia nienawidzić obozu. Jednakże, kiedy Ken odkrywa ciemną przeszłość Eliego, jego obojętność przeradza się we współczucie. Ale jak naprawić lata odrzucenia i przemocy w ciągu zaledwie kilku dni obozu letniego? https://www.youtube.com/watch?v=5comUgeW0Ew
Listy do Boga Inspirujące listy, inspirujący film. Bohater ośmioletni Tyler, chory na raka, pisze i wysyła listy do Boga. I choć adresat jest znany, miejscowy listonosz nie wie, jak dostarczyć przesyłkę. Listy są szczerymi zapisami wdzięczności Bogu i zawierzaniem Mu najważniejszych spraw. Postawa życiowa chłopca pomaga innym w odkrywaniu sensu życia oraz odczuwania bliskości Boga. https://www.youtube.com/watch?v=rDRHjE-KUcI
Opowieść wigilijna Opowieść Wigilijna pokazuje głębokie doświadczenie i przemianę skąpca w noc wigilijną. A sprawą 3 duchów, stary Scrooge postanawia zmienić swoje życie na lepsze. Przerażony wizją samotnej śmierci, Scrooge pojmuje beznadziejność takiego trybu życia i nastawienia do innych ludzi, staje się z powrotem szczodrym i serdecznym człowiekiem. https://www.youtube.com/watch?v=HO65yucdW5o
Świąteczna historia Wzruszający film, który wspaniale nadaje się na zimowy, świąteczny wieczór w rodzinnym gronie. Przekonał się o tym Robert, który dla sukcesów finansowych zaniedbał swoją rodzinę. Pochłonięty pracą w ostatniej chwili przypomina sobie o świątecznych prezentach. W poszukiwaniu niespodzianek dla żony i córki, Rob spotyka ośmioletniego Nathana. Chłopczyk również szuka prezentu dla ukochanej mamy. Ma być to wyjątkowy prezent. Spotkanie to jest dla Roba niezwykłą lekcją o życiu i miłości. https://www.youtube.com/watch?v=sw1gpdJ50cU
Niebo istnieje naprawdę Niebo istnieje naprawdę to prawdziwa historia chłopca, który podczas operacji znalazł się na granicy życia i śmierci. Rodzice nie spodziewali się, że w ciągu następnych kilku miesięcy usłyszą piękną i wyjątkową opowieść o podróży chłopca do nieba i z powrotem. https://www.youtube.com/watch?v=8cqpglADrAM
Popiełuszko Obraz opowiada o życiu i pracy ks. Jerzego Popiełuszki w kontekście polskiej historii i kościoła. Ukazuje ważne dla przyszłej postawy księdza wydarzenia z dzieciństwa i młodości jak również pierwsze oznaki rodzącego się po jego śmierci kultu. Przejmująca opowieść o człowieku, którego odwaga i wiara rozpalała w ludziach nadzieję. https://www.youtube.com/watch?v=DNO-UFRGFuE
Rada Zostałeś przez kogoś skrzywdzony i teraz cierpisz z tego powodu? Doświadczasz bólu, jaki pozostawiły w tobie zranienia z przeszłości? Jest na to sposób! Czy twoje życie biegnie czasem torem, który ci się nie podoba? Czy zauważasz u siebie brak pokoju serca i radości? Czy twoje przeszłe wybory dotykają twojej codzienności? Jeśli na któreś z tych pytań odpowiedziałeś sobie "Tak", koniecznie obejrzyj ten film. https://www.youtube.com/watch?v=oApcOGSJJN4
Maria z Nazaretu To chyba najpiękniejszy film o Matce Bożej. Ten niezwykły seans obrazuje życie Maryi od Jej dzieciństwa, przez młodość, okres publicznej działalności Jej Syna, do wniebowzięcia. W filmie można dostrzec trzy kobiety, których życia krzyżują się, ale które dokonują zdecydowanie innych wyborów… w centrum jest Maryja z Nazaretu. https://www.youtube.com/watch?v=XuvKl7it_mQ
Bakhita Przykład nierozerwalnej i determinującej relacji wiary i nadziei. Kiedy miała siedem lat, porwali ją muzułmańscy handlarze niewolników. Traumatyczne przeżycia sprawiły, że zapomniała swoje imię. Nadano jej nowe, Bakhita, czyli Szczęściara. Została świętą Kościoła Katolickiego. Film nie jest wiernym zapisem życia św. Józefiny Bakhity. To dramatyczna opowieść o wierze, nadziei, poświęceniu i miłości ofiarowanej w imię Jezusa nawet tym, którzy stali się przyczyną cierpienia. https://www.youtube.com/watch?v=7dB3fBoO_JQ
Dr. Moscati Historia oparta na faktach opowiadająca o trudnej sytuacji biednych i bezdomnych neapolitańczyków. Pełen poświęceń doktor - Giuseppe Moscati jest gotów narazić nie tylko swój dobytek, ale i własne życie by pomóc w walce z chorobą otaczając opieką osoby chore i opuszczone. Moscati to postać pełna ciepła i dobroci, ale jednocześnie konsekwentna w realizacji swego chrześcijańskiego posłannictwa. „Dziś pojąłem, że Jezus żyje w każdym chorym…Gdybym leczył tylko ich choroby, byłbym skazany na fiasko. Myślałbym o wszystkim, czego nie umie medycyna, i czułbym bezsilność…” https://www.youtube.com/watch?v=OtnVn6Qdf_0
Marcelino chleb i wino Marcelino (Pablito Calvo) jest sierotą i wychowuje się w klasztorze. Pewnego dnia je swój skromny posiłek w pokoju klasztornym pełnym starych przedmiotów i podaje kawałek swojego chleba drewnianej figurce Jezusa, która przyjmuje chleb i zjada go. W zamian za swój dar Marcelino pragnie zobaczyć swoją matkę... https://www.youtube.com/watch?v=rseshfaiZTM
Cuda Marcelego Młody chłopczyk zostaje podrzucony przez rodziców pod drzwi klasztoru zakonników. Mężczyźni nadają mu imię Marcelino i postanawiają wychować sierotę. Po kilku latach, chłopiec jest już zasymilowany z zakonnikami. Wiodąc spokojne młodzieńcze życie, pewnego dnia spotyka na strychu nieznanego mężczyznę, z którym zaczyna prowadzić rozmowy. https://www.youtube.com/watch?v=rseshfaiZTM
Historia Św. Antoniego Film to opowieść o Antonim, którego większość kojarzy ze świętym, który pomaga odzyskać rzeczy zagubione i skradzione. Tymczasem niewielu dziś już wie, że za życia głosił on tak płomienne kazania, iż słuchano go na placach wiosek, miast i miasteczek, gdyż kościoły nie mogły pomieścić tylu ludzi. Z całą mocą oraz gorliwością nauczał, że Chrystus i Ewangelia powinny być punktem odniesienia dla decyzji podejmowanych w życiu codziennym, i to zarówno prywatnych, jak i publicznych, co jakże głośnym echem powinno rozbrzmiewać zwłaszcza w naszych czasach.  
Ojciec Pio Niezwykła i wzruszająca opowieść o włoskim świętym, którego zna cały świat. Ojciec Pio, zwykły zakonnik mieszka całe życie w San Giovanni Rotondo. Tam zostaje naznaczony niezwykłymi darami Bożymi. Otrzymuje stygmaty, posiada dar bilokacji i zapachu świętości. Ówczesna nauka nie potrafi wyjaśnić tych nadprzyrodzonych znaków. Mimo wielu przeciwności losu oraz wielkiego cierpienia Ojciec Pio daje świadectwo wiary oddając się Bogu.  
Święty Franciszek Wzruszająca historia młodego człowieka, pochodzącego z bogatej kupieckiej rodziny, marzącego o rycerskiej sławie, darzącego uczuciem piękną Klarę. Porzuca to wszystko, by poślubić "siostrę biedę" i żyć wśród najuboższych, niosąc pomoc trędowatym. Wyklęty z rodziny, więziony i poniewierany w prostej tunice, jak żebrak wzywa ludzi do czynienia pokuty. Wezwany poleceniem Chrystusa Ukrzyżowanego: "Franciszku, idź, odbuduj mój Kościół, gdyż popada w ruinę" - gromadzi wokół siebie ludzi, którzy chcą tak jak on kroczyć drogą pobożności i wyrzeczenia. Posądzony o herezję, szuka oparcia u papieża Innocentego III. Umacniany nadprzyrodzonymi znakami, umiera położony na własne życzenie bez ubrania na gołej ziemi.  
Jan XXIII Film opowiada niezwykłą biografię patriarchy weneckiego Angelo Roncalliego. Po śmierci papieża Piusa XII, wyrusza on na konklawe do Rzymu. Po drodze wspomina swoją matkę, rodzinny dom i ubogie dzieciństwo. Tymczasem w stolicy Włoch kardynałowie rozmawiają o duchownym z Wenecji i wymieniają poglądy na temat jego osiągnięć z przeszłości.  
Fatima Jedna z najbardziej niezwykłych historii w dziejach. Czas wyjątkowej, Bożej interwencji w wydarzenia współczesnego świata. Rok 1917, Portugalia. Trójce małych pasterzy: Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie, objawia się Matka Boża, zachęcając dzieci do modlitwy i pokuty. Prosi, by odmawiały różaniec i wyjawia im trzy wielkie tajemnice, które dotyczą przyszłości ludzkości. Na koniec daje tysiącom zgromadzonych ludzi znak – cud wirującego słońca... Fatimy nie da się już przemilczeć.  
Św. Marcin de Porres "Brat miotła" to wzruszająca opowieść o życiu świętego Marcina de Porres. Patrząc na czarno-biały obraz czujemy się naprawdę w „starym kinie”, gdzie prostota i pewna naiwność emocji nieodmiennie wzrusza nawet współczesnego widza. Jest jasne, że celem twórców filmu nie było popisywanie się techniką filmową, czy tworzenie skomplikowanych wolt w scenariuszu, ale próba pokazania tego, co chyba najtrudniej pokazać w kinie – dobra, miłości i wiary, która uskrzydla człowieka. https://www.youtube.com/watch?v=UIl_NXeqTLI
Św. Izydor Oracz Święty Izydor Oracz, to filmowa biografia jednego z najpopularniejszych hiszpańskich świętych żyjącego na przełomie XI i XII w. Film pełną garścią czerpie z tradycji i ludowego folkloru, przedstawia życie św. Izydora, patrona rolników, jak i jego żony, bł. Marii Toribia. Salvia pokazuje także rzadko prezentowany w filmie obraz życia w średniowiecznej Hiszpanii, nękanej najazdami muzułmanów. https://www.youtube.com/watch?v=QFUYfOwKFNM
Św. Bernadeta Soubirous Nakręcony w 1965 roku w Hiszpanii, dołączony do książki film Leóna Klimovsky‘ego to jeden z najlepszych filmów poświęconych św. Bernadecie z Lourdes. Reżyser prostymi środkami stara się wgłębić w duchową istotę przeżyć prostej dziewczyny, której objawiła się Maryja, matka Jezusa. Prawie neorealistyczny styl opowieści nadaje filmowi niezwykły autentyzm, nie brakuje w nim też humoru. https://www.youtube.com/watch?v=vjFxux-Nn-g
Kapłan poniżonych Niesamowity w swoim przesłaniu przedstawia życie założyciela rzymskiego Caritasu, ks. Don Luigi di Liegro, który na przekór całemu światu i mimo wszystko chciał czynić dobro dla wszystkich. Film "Kapłan poniżonych", pokazuje życie takim jakim ono jest, czyli trudnym, pełnym zmagania się z obojętnością społeczną, z barierami instytucjonalnymi, z własną słabością. Praca w Caritas daje z jednej strony ogromną satysfakcję, z drugiej strony zawsze pozostawia w człowieku niedosyt i stawia przed nim twarde granic. https://www.youtube.com/watch?v=vQwXIC3Tf_M
Św. Maria Goretii Film opowiada historię 12-letniej Włoszki - tytułowej Marii Goretti. Pochodząca z ubogiej rodziny dziewczynka po śmierci ojca zmuszona jest do podjęcia wielu ciężkich obowiązków domowych. Zwraca na siebie uwagę pracowitością i pobożnością. Pewnego dnia zostaje napadnięta przez 19-letniego sąsiada. Broniąc się przed gwałtem, otrzymuje kilka śmiertelnych ran nożem i umiera następnego dnia w pobliskim szpitalu. Jest jedną z najmłodszych świętych Kościoła katolickiego. https://www.youtube.com/watch?v=_RJy5DrH6c4
Św. Teresa z Avila Święta Teresa z Avila to lekka opowieść biograficzna, która przybliża życie świętej Teresy i jego kontekst. Reżyser utrzymując równe tempo narracji w niezwykle przystępny sposób przedstawia zarówno proste fakty, jaki i głębokie duchowe myśli i wydarzenia. Prawdziwa perła klasyki kina religijnego. https://www.youtube.com/watch?v=zTs0RXBR9Vk
Zakazany Bóg Zakazany Bóg opowiada historię 51 błogosławionych męczenników z Barbastro; księży i kleryków, którym przyszło oddać życie za wiarę. Wszyscy mieli wybór. Mogli porzucić kapłaństwo, wyrzec się Chrystusa i uratować życie. Ich cudem ocalałe notatki z więzienia napisane niedługo przed egzekucją są jednymi z najpiękniejszych świadectw wiary w dziejach chrześcijaństwa. Widzowie już na zawsze pozostaną pod wrażeniem ich przesłania. https://www.youtube.com/watch?v=N-zJr3GjHjI
Karol, który został świętym Pierwszy film dla dzieci o Janie Pawle II, który w przystępnej i atrakcyjnej formule kina familijnego, łącząc animację, materiały archiwalne i kino aktorskie, opowiada o dzieciństwie i młodości Ojca Świętego. 12-letni Kacper, pasjonat animacji komputerowej, zmaga się z grupą szkolnych chuliganów, którzy zastraszają słabszych uczniów. W czasie weekendu wypadu w Tatry dziadek uczy wnuka radzenia sobie z trudnymi warunkami. https://www.youtube.com/watch?v=Dm6w1qZDSYk
Wilki Mike Ta historia zdarzyła się naprawdę i opowiada o tym, że ludzie są dobrzy i jeśli tylko o tym pamiętają, efekty mogą przejść wszelkie wyobrażenia. Dlatego warto pomagać innym. Mike Oher spędził dzieciństwo na ulicy. Przypadek sprawił, że o jego losie dowiedziała się zamożna Leigh Anne Tuohy. Dzięki jej bezinteresowności chłopiec został jednym z najlepszych futbolistów. https://www.youtube.com/watch?v=jF4TfXnE6Gw
Misja „Misja” to uznawany za jeden z najważniejszych filmów wśród opowiadających o historii kościoła katolickiego. W XVIII w. ekspansja Hiszpanów i Portugalczyków w Ameryce Południowej była jednoznaczna z krzewieniem chrześcijaństwa. „Misja” opowiada o roli, jaką w potędze kościoła katolickiego odgrywała polityka i kalkulacja ekonomicznego zysku. A także, a może przede wszystkim, o tym jak łatwo mogą zniknąć pozorne różnice między ludźmi zastąpione wzajemnym oddaniem niezależnym powierzchownych różnic. https://www.youtube.com/watch?v=HU14R9hbUFc
Idealna fala Idealna fala to chrześcijański film fabularny oparty na faktach, przedstawiający historię Iana McCormack'a, wielkiego miłośnika surfingu, pochodzącego z Nowej Zelandii, który w poszukiwaniu idealnej fali, "prawdziwej" wolności i innych "głębszych" doznań przemierza Australię, Azję i Afrykę. Pewnej nocy Ian wraz z grupą znajomych wybiera się na połowy homarów, podczas nurkowania zostaje ukąszony przez śmiertelnie jadowitą meduzę i mimo akcji ratunkowej umiera. Okazuje się jednak, że Ian nie umiera ale przebywa przez kilkanaście minut w śmierci klinicznej, w której zrozumiał, że cały czas poszukuje niewłaściwej "fali" w swoim życiu. https://www.youtube.com/watch?v=VtjCA90hmCE
Zmartwychwstały Kevin Reynolds przedstawia historię zmartwychwstania Chrystusa. Na prośbę Poncjusza Piłata wpływowy rzymski setnik, Clavius, który brał udział w ukrzyżowaniu Jezusa, rozpoczyna śledztwo w sprawie rzekomego zmartwychwstania żydowskiego mesjasza oraz poszukiwania zaginionego ciała Jezusa z Nazaretu. Ma to powstrzymać powstanie. https://www.youtube.com/watch?v=VANRp6fAgQI
Cuda z nieba   https://www.youtube.com/watch?v=ugrKgdOF-Bs
Przełęcz ocalonych   https://www.youtube.com/watch?v=lTqe2ajkYfo
Chata   https://www.youtube.com/watch?v=fElROyyj1TQ
Ben-Hur   https://www.youtube.com/watch?v=R02SVOK3sUc
Sprawa Chrystusa   https://www.youtube.com/watch?v=2abSQ3mGxRE
Loyola   https://www.youtube.com/watch?v=ED3NTPJbJIE
ALL SAINTS   https://www.youtube.com/watch?v=KCUBHlqzFDE
OLD FASHIONED   https://www.youtube.com/watch?v=w76H9z_QtSs
Paweł, Apostoł Chrystusa   https://www.youtube.com/watch?v=Jai56Bp3Us0
90 Minut w Niebie   https://www.youtube.com/watch?v=r2evZhYgPTM
Woodlawn   https://www.youtube.com/watch?v=BRQaEJv9qIk
Tajemnica Dzikiego Boru   https://www.youtube.com/watch?v=t8opHYsgHVg
Bella i Sebastian   https://www.youtube.com/watch?v=c6e4kTAz0aE
Opowieści z Narnii: Lew, czarownica i stara szafa   https://www.youtube.com/watch?v=WcZOdMkYtNA
Niezłomny   https://www.youtube.com/watch?v=0YImUq-5yn8
Dwie korony   https://www.youtube.com/watch?v=7KWEY8Q7F38
Kaznodzieja z Karabinem   https://www.youtube.com/watch?v=C0hrloPqkT0
Moja Miłość   https://www.youtube.com/watch?v=hdJtMgqLjZw
Wywiad z Bogiem   https://www.youtube.com/watch?v=bCE39OeR4Js
MIŁOSC I MIŁOSIERDZIE   https://www.youtube.com/watch?v=gqbTEg_Ln4g
     
     
DOKUMENTALNE:    
Teraz i w godzinę    
Ja jestem film o realnej obecności Jezusa Chrystusa w Eucharystii, o jego potężnym działaniu we współczesnym świecie.  
Ufam Tobie    
The Humane Experience    
Bóg cudów film o podróży po widzialnych i niewidzialnych wspaniałościach Bożego stworzenia.  
Tajemnica Tajemnic    
Duch film o Duchu Świętym, dzieje apostolskie pisane dzisiaj.  
Jak pokonać Szatana    
Od poczęcia – dziecko    
Ślady stóp    
Ostatni szczyt    
     
DLA DZIECI:    
Opowieści Biblijne ze Starego Testamentu    
Księga Ksiąg    
Opowieści Biblijne z NT Niezwykłe opowieści    
Domek na skale - Przypowieści Pana Jezusa    
Ups! Arka odpłyneła    
";s:9:"cde_image";N;s:11:"cde_enabled";s:1:"1";s:13:"cde_show_name";N;s:13:"cde_show_desc";N;s:13:"cde_show_menu";s:1:"1";s:16:"cde_news_counter";s:1:"0";s:9:"web_title";N;s:12:"web_keywords";N;s:15:"web_description";N;s:10:"web_follow";N;s:13:"web_analytics";N;s:7:"web_url";s:10:"dobrefilmy";s:8:"web_hash";N;s:7:"web_alt";s:0:"";s:12:"web_redirect";s:1:"0";s:17:"web_redirect_type";s:3:"300";s:16:"web_redirect_url";s:10:"dobrefilmy";s:10:"web_module";s:3:"web";s:14:"web_controller";s:8:"contents";s:12:"web_table_id";s:4:"2121";s:3:"url";s:35:"http://propublico.org/pl/dobrefilmy";s:6:"active";i:0;s:10:"activePath";i:0;s:10:"additional";a:5:{s:7:"display";s:3:"PPA";s:12:"cat_elements";s:1:"0";s:9:"box_color";s:0:"";s:5:"level";s:0:"";s:11:"remote_link";s:0:"";}}i:8;a:43:{s:6:"id_con";s:4:"2367";s:13:"id_con_parent";s:4:"1080";s:6:"id_men";s:1:"1";s:6:"id_ctp";s:1:"2";s:6:"id_cve";s:4:"2053";s:10:"con_childs";s:2:"13";s:9:"con_level";s:1:"0";s:8:"con_path";s:1:"0";s:12:"con_position";s:2:"10";s:10:"cve_status";s:1:"1";s:14:"cve_date_added";s:19:"2018-01-18 11:59:30";s:17:"cve_date_modified";s:19:"2019-06-06 11:58:12";s:6:"id_cde";s:4:"2041";s:6:"id_lng";s:1:"1";s:6:"id_web";s:4:"2061";s:8:"cde_name";s:19:"Idźcie i głoście";s:13:"cde_long_name";s:19:"Idźcie i głoście";s:8:"cde_desc";s:3370:"

IDŹCIE I GŁOŚCIE … ABY WSZYSCY BYLI JEDNO

 

Jeszcze nigdy wcześniej wezwanie do bycia świadkiem wiary nie było tak aktualne jak dzisiaj. Ta szczególna sytuacja wynika z ogromnych przemian społecznych wynikających z pełnego dostępu do różnorodnych informacji. Łatwy dostęp do internetu, do wielorakiej opinii i przekonań całego świata powoduje, że wielu ludziom trudno oddzielić przysłowiowe ziarno od plew dając się uwieść wielu błędnym naukom. Ta dynamiczna sytuacja nadaje wszystkim katolikom zadanie dzielenia się w pierwszej kolejności doświadczeniem wiary i prawdami nauczania Kościoła oraz wzywa do uczynków miłosierdzia. Dzisiaj każdy kto „nie szuka” Pana Boga jest w niebezpieczeństwie, że wypadnie z łodzi za burtę. Dla nas katolików, tym podstawowym znakiem łączności z Bogiem jest bycie w łasce uświęcającej i przyjmowanie ciała Pana Jezusa podczas Eucharystii.

 

Każdy człowiek i Ty również będąc ochrzczonym jesteś zaproszony przez Pana Jezusa do głoszenia Dobrej Nowiny. Do wychodzenia z łodzi i pokonując swoje lęki i słabości łaską i mocą Boga jesteś powołany aby pomagać drugiemu człowiekowi poznawać prawdziwego i jedynego Boga. Najlepiej jest to czynić we wspólnocie parafialnej, ale jeśli dopiero szukasz swojego miejsca to módl się a Pan Jezus z pewnością Cię poprowadzi.

 

Zapraszamy Cię do bycia robotnikiem w Winnicy Pańskiej, tzn. w swojej rodzinie, wśród przyjaciół, miejscu pracy, parafii oraz całej rzeczywistości Kościoła.

 

W poniższych „kafelkach” znajdziesz materiały formacyjne, jak dzielić się wiarą.

 

";s:8:"cde_text";s:0:"";s:9:"cde_image";s:53:"//upload/content/pictures/walentynki-dlonie-serce.jpg";s:11:"cde_enabled";s:1:"1";s:13:"cde_show_name";N;s:13:"cde_show_desc";N;s:13:"cde_show_menu";s:1:"1";s:16:"cde_news_counter";s:1:"0";s:9:"web_title";N;s:12:"web_keywords";N;s:15:"web_description";N;s:10:"web_follow";N;s:13:"web_analytics";N;s:7:"web_url";s:16:"idzcie-i-gloscie";s:8:"web_hash";N;s:7:"web_alt";s:0:"";s:12:"web_redirect";s:1:"0";s:17:"web_redirect_type";s:3:"300";s:16:"web_redirect_url";s:16:"idzcie-i-gloscie";s:10:"web_module";s:3:"web";s:14:"web_controller";s:8:"contents";s:12:"web_table_id";s:4:"2041";s:3:"url";s:41:"http://propublico.org/pl/idzcie-i-gloscie";s:6:"active";i:0;s:10:"activePath";i:0;s:10:"additional";a:5:{s:7:"display";s:2:"LH";s:12:"cat_elements";s:1:"6";s:9:"box_color";s:0:"";s:5:"level";s:0:"";s:11:"remote_link";s:0:"";}}}