Z miłości do ubogich

Z miłości do ubogich

Fundacja Pro Publico kieruje również swoje kroki i swoje serca ku najuboższym z ubogich. Jako swoje powołanie rozpoznaliśmy walkę z bezdomnością duchową, która bardzo często wiąże się również z bezdomnością fizyczną. Chcemy służyć dając to, co mamy najcenniejszego - doświadczenie zbawienia, braterską miłość, swój czas oraz swoje talenty. Głęboko wierzymy, że Bóg obdarza błogosławieństwem i otacza szczególną troską osoby bezdomne, opuszczone i cierpiące. Powierzamy wszystkie te osoby oraz samych siebie - nieskończonej Miłości Boga Ojca - ufając, że każdy z nas posiada już teraz swój prawdziwy dom w Jego kochającym sercu.   Nasza działalność: 1. Modlitwa 2. Duszpasterstwo dla osób Ubogich oraz dla Wolontariuszy: spotkania w każdą środę o godzinie 19:00 - kawiarenka Wydziału Teologicznego UAM - ulica Wieżowa 2/4. 3. Święto Ubogich - „Abyśmy byli Jedno” (patrz: kalendarz) 4. Posługa i ewangelizacja w ośrodkach dla osób bezdomnych 5. Wyjazdy, wydarzenia, rekolekcje, dni skupienia dla Najuboższych 6. Jedno okienko dla najuboższych – informacje dotyczące pomocy w Arch. Poznańskiej 7. Wolontariusze oraz współpraca   Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej – zapraszamy na naszą stronę na FB: https://www.facebook.com/WsluzbieUbogim/?fref=ts   oraz do kontaktu telefonicznego: 789 377 144   lub przez e-mail: dagmara@propublico.org   Jeżeli chcesz nas wesprzeć finansowo – możesz złożyć ofiarę, wpłacając pieniądze na numer konta: 73 1750 0012 0000 0000 3189 9858  

Idźcie i głoście

IDŹCIE I GŁOŚCIE … ABY WSZYSCY BYLI JEDNO   Jeszcze nigdy wcześniej wezwanie do bycia świadkiem wiary nie było tak aktualne jak dzisiaj. Ta szczególna sytuacja wynika z ogromnych przemian społecznych wynikających z pełnego dostępu do różnorodnych informacji. Łatwy dostęp do internetu, do wielorakiej opinii i przekonań całego świata powoduje, że wielu ludziom trudno oddzielić przysłowiowe ziarno od plew dając się uwieść wielu błędnym naukom. Ta dynamiczna sytuacja nadaje wszystkim katolikom zadanie dzielenia się w pierwszej kolejności doświadczeniem wiary i prawdami nauczania Kościoła oraz wzywa do uczynków miłosierdzia. Dzisiaj każdy kto „nie szuka” Pana Boga jest w niebezpieczeństwie, że wypadnie z łodzi za burtę. Dla nas katolików, tym podstawowym znakiem łączności z Bogiem jest bycie w łasce uświęcającej i przyjmowanie ciała Pana Jezusa podczas Eucharystii.   Każdy człowiek i Ty również będąc ochrzczonym jesteś zaproszony przez Pana Jezusa do głoszenia Dobrej Nowiny. Do wychodzenia z łodzi i pokonując swoje lęki i słabości łaską i mocą Boga jesteś powołany aby pomagać drugiemu człowiekowi poznawać prawdziwego i jedynego Boga. Najlepiej jest to czynić we wspólnocie parafialnej, ale jeśli dopiero szukasz swojego miejsca to módl się a Pan Jezus z pewnością Cię poprowadzi.   Zapraszamy Cię do bycia robotnikiem w Winnicy Pańskiej, tzn. w swojej rodzinie, wśród przyjaciół, miejscu pracy, parafii oraz całej rzeczywistości Kościoła.   W poniższych „kafelkach” znajdziesz materiały formacyjne, jak dzielić się wiarą.  

a:9:{i:0;a:43:{s:6:"id_con";s:4:"1237";s:13:"id_con_parent";s:4:"1080";s:6:"id_men";s:1:"1";s:6:"id_ctp";s:1:"1";s:6:"id_cve";s:3:"929";s:10:"con_childs";s:1:"0";s:9:"con_level";s:1:"0";s:8:"con_path";s:1:"0";s:12:"con_position";s:1:"1";s:10:"cve_status";s:1:"1";s:14:"cve_date_added";s:19:"2014-04-30 10:11:31";s:17:"cve_date_modified";s:19:"2018-01-22 09:21:25";s:6:"id_cde";s:3:"928";s:6:"id_lng";s:1:"1";s:6:"id_web";s:3:"937";s:8:"cde_name";s:22:"Z miłości do parafii";s:13:"cde_long_name";s:22:"Z miłości do parafii";s:8:"cde_desc";N;s:8:"cde_text";s:68633:"

 

Diakonijny Model

 

Parafialnej Rady Duszpasterskiej

 

jako fundament wspólnoty parafialnej

 

Poznań 2014

Wstęp

Przemiany społeczno-kulturowe jakie zaszły i nadal zachodzą na terenie Polski od początku lat 90-tych XX w. są przyspieszane poprzez swobodny dostęp do nowoczesnych technologii niejednokrotnie umożliwiających zapoznawanie się z treściami mającymi destruktywny wpływ na całe rodziny, zarówno osoby dorosłe, jak i dzieci. Dorośli bombardowani „wartościami” w codzienności życia, często nie potrafią się uporać z problemami małżeńskimi lub rodzinnymi. Obecnie nawet dzieci w sposób niezamierzony, mogą mieć dostęp do obrazów lub informacji, niedostosowanymi do ich wieku które dawniej były dostępne tylko osobom dorosłym i to w ograniczonym zakresie. W Kościele Katolickim nazywamy zaistniały trend do promowania w przestrzeni społeczno-kulturowej negatywnego stosunku do życia oraz deprecjonowania wartości rodzinnych – budowaniem „cywilizacji śmierci”.

Alternatywą dla wspomnianej cywilizacji śmierci, o której mówił i pisał św. Jan Paweł II, jest wzmacnianie rodziny oraz budowanie wśród parafian relacji międzyludzkich zakorzenionych w Chrystusie, wyrazem których ma być tworzenie „cywilizacji miłości” poprzez „kultywowanie wartości rodzinnych i przekonanie o świętości życia ludzkiego” (Homilia w Kaliszu, 4 VI 1997). Budowa cywilizacji życia jest możliwa tylko przy pełnym zaangażowaniu całego Ludu Bożego, w tym ludzi świeckich zorganizowanych w różnych formach życia parafialnego i wspólnotowego.

Wspomniane przemiany w systemie wartości przekazywanych młodszym pokoleniom pokazały, że ksiądz proboszcz nie jest wstanie im sprostać samodzielnie – w wielu przypadkach nie jest on przygotowany do odpowiedzi na problemy duszpasterskie XXI wieku. Życie Kościoła XXI wieku pokazuje, że nawracanie i ewangelizowanie ludzi nie jest zadaniem jedynie księży. Dziś to świeccy są ludźmi pierwszego kontaktu – budowniczymi cywilizacji miłości, ponieważ ich rozmówcy zobaczywszy, że bycie chrześcijaninem ma sens, mogą poczuć potrzebę nawiązania relacji z Jezusem i udania się do kapłana, przykładowo do sakramentu pojednania. Zaistniała potrzeba pełnego zaangażowania wiernych w życie Kościoła, a tym samym w życie parafii, sprawia, iż świecki staje się partnerem i niezbędnym wsparciem dla księdza proboszcza w przestrzeni duszpasterskiej, ponieważ ksiądz proboszcz nie wszędzie dotrze osobiście i nie zrobi wszystkiego sam.

Taki model funkcjonowania parafii, w którym w życie parafii są zaangażowani i kapłani i wierni znajdujemy już w klasycznym modelu relacji wewnątrzkościelnej u św. Cypriana (III w.). Model ten zachowuje swoją aktualność również dzisiaj. Święty Cyprian pisze, że nic w Kościele nie może się odbyć bez biskupa, ale i bez rady prezbiterów oraz dodaje: także nic bez zgody gminy. Ta współodpowiedzialność za Kościół odsłania przed nami ważne fakty, mianowicie, każda z tych trzech rzeczywistości w Kościele ma swój cel i ważną rolę, a wszystkie one muszą współpracować jako Jedność. Zachodzi więc konieczność istnienia relacji pomiędzy „stanami Kościoła”, ale także konieczność ich rozróżnienia. Proponowany diakonijny model PRD w praktyczny sposób pokazuje jak w zdrowy sposób budować tę relację miedzy księdzem proboszczem a parafianami tak, aby coraz skuteczniej budować życie parafialne w różnych jego przestrzeniach.

Diakonijny Model Parafialnej Rady Duszpasterskiej jako fundament organizacyjny wspólnoty parafialnej

 

Diakonijny Model Parafialnej Rady Duszpasterskich (PRD) jest propozycją współtworzenia/budowania parafii przy wzajemnej współpracy kapłanów i świeckich skierowaną do wszystkich parafii zarówno tych z funkcjonującymi już radami parafialnymi, jak i tych, w których rady jeszcze nie funkcjonują. Jest to system wypracowany i aktualnie praktykowany na terenie kilku parafii w archidiecezji poznańskiej. Opisana tu metoda jest owocem współpracy kapłanów i świeckich dla których parafia jest centrum życia, punktem odniesienia we wspólnej drodze do Boga. Jest ona również pokłosiem ponad 300 spotkań z proboszczami oraz członkami Parafialnych Rad Duszpasterskich, które odbyły się na terenie archidiecezji poznańskiej na przestrzeni prawie dwóch lat. Model ten jest zgodny z wytycznymi ze Statutu Parafialnej Rady Duszpasterskiej ustanowionego przez Arcybiskupa Metropolitę Poznańskiego Stanisława Gądeckiego z dnia 20 lutego 2007 roku.

Diakonia w PRD jest rozumiana w znaczeniu biblijnym tego terminu oraz tak, jak pojmowali ją ojcowie Soboru Watykańskiego II. Dla nich diakonia to wszelka służba w Kościele na wzór Chrystusa Sługi, który przyszedł, „aby służyć i oddać duszę swoją na okup za wielu” (Mk 10, 45, zob. KDK 1; 3; 5). Mianem diakonii, czyli posługiwania/służby, ojcowie Soboru określają urząd biskupów (KK 24, DB 16), kapłanów (DK 1), diakonów (KK 29), a także sposób posługiwania seminarzystów (DFK 4; 9), zakonników (KK 46), świeckich w ogóle (KK 36; 40; 42; DA 29), a chrześcijańskich małżeństw i rodzin w szczególności (DA 11).

Parafia jako cała wspólnota jest powołana, aby realizować misję prorocka, kapłańską i królewską Chrystusa. Funkcję prorocką parafianin może realizować będąc prawdziwym i autentycznym członkiem wspólnoty parafialnej tzn. świadcząc słowem i czynem o Chrystusie; misję kapłańską – uczestnicząc w pełni w życiu liturgicznym parafii; misję królewską natomiast, będąc czynnie zaangażowanym w działalności parafii. Idąc za myślą ojców Vaticanum Secundum, parafia jest miejscem służby wszystkich ochrzczonych wypełniających funkcję królewską Chrystusa – czyli służbę miłości wobec wspólnoty. Wszyscy jesteśmy powołani do świadczenia miłości Bogu i ludziom poprzez dawanie siebie w ofierze drugim, co powinno być szczególnie widoczne w życiu wspólnoty parafialnej, która jest wspólnotą sióstr i braci w Chrystusie. Zarówno świeccy jak i kapłani mogą służyć parafii przez zaangażowanie się w różnorakie przedsięwzięcia, zadania, grupy. Nikt nie powinien pozostać biernym konsumentem. Diakonijny model PRD stanowi propozycję wspólnej drogi jaką ma przejść wspólnota parafialna realizując funkcje prorocką, kapłańską i królewską Chrystusa.

 

Zasady Diakonijnego Modelu Rady Duszpasterskiej

Doświadczenie wielu parafii pokazuje, że bez zorganizowanego systemu diakonii reprezentowanych w PRD większość przedsięwzięć rady na terenie parafii jest doraźna, nieskoordynowana i niejako spontaniczna; cechują się one charakterystycznym przebiegiem: dostrzeżenie problemu a następnie szukanie ad hoc rozwiązania oraz osób które doradzą rozwiązanie. Najczęściej tego typu Rada ma charakter zadaniowy.

Alternatywą jest przekształcenie dotychczasowych inicjatyw/grup istniejących w parafii w diakonie parafialne (pełniących służby wobec parafii), a poprzez owe służby uzupełniających się i wzajemnie znających swe talenty. Tego rodzaju radzie łatwiej jest planować wydarzenia z życia parafii długofalowo a nade wszystko z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym a także dokonywać świadomego doboru osób do odpowiednich zadań. PRD dostrzegając i identyfikując różnorakie problemy parafii oraz będąc świadoma gradacji problemów zaprasza do diakonii kolejne osoby mogące swoją wiedzą i doświadczeniem długofalowo służyć parafii – unikając nadmiernego obciążania osób już zaangażowanych. PRD ma stanowić swoiste centrum dowodzenia, które obejmuje całą parafię pod kątem różnych aktywności parafialnych oraz potrzeb duchowych.

Proponujemy diakonijny model PRD wg poniższych zasad:

1. PRD jako wspólnota wspólnot (cel: pełny obraz rzeczywistości parafii)

W PRD są reprezentowane wszystkie inicjatywy/wspólnoty obecne w parafii. Sprzyja to transparentności grup parafialnych i umożliwia wgląd księdza proboszcza w działania i rytm danej grupy. Znajomość przez wspomniane grupy swych wzajemnych doświadczeń oraz kompetencji jest z kolei pomocne przy podejmowaniu służby w ramach diakonii oraz w rozwiązywaniu problemów parafii.

2. Podział zadań na diakonie (cel: czytelne przestrzenie)

Celem jest podział życia parafialnego na czytelne przestrzenie, którymi zajmują się określone służby (diakonie). Wszystkie parafialne zadania są wykonywane w konkretnych diakoniach.

3. Każdy członek PRD jest w diakonii ! (cel: współodpowiedzialność i realizacja)

Wszystkie osoby działające w PRD służą aktywnie w jakiejś diakonii, odpowiadając za dany element życia parafialnego. Nie są oni jedynie doradcami, krytykami lub pomysłodawcami. To właśnie wzięcie odpowiedzialności za konkretny obszar sprzyja tworzeniu atmosfery wspólnej pracy na rzecz parafii, podążania we wspólnym kierunku do Boga i uniknięciu subiektywnego rozliczania działań odpowiedzialnego za parafię. Taki układ diametralnie zmienia wzajemne relacje w PRD, ponieważ ciężar prac oraz odpowiedzialności nie spoczywa jedynie na osobie proboszcza ale na wszystkich osobach zaangażowanych w PRD, gdyż poszczególni członkowie PRD odpowiadają za dany rodzaj służby w parafii i zdają relację z postępów prac oraz napotkanych trudności. Istnieje możliwość obecności członka PRD w więcej niż jednej diakonii.

4. Minimum 2 lub 3 osoby w każdej diakonii PRD (cel: wzajemne wsparcie i zabezpieczenie)

Celem jest zastępowalność osób z diakonii w razie choroby lub nieobecności. Wspólna służba kilku osób, wiedza i znajomość posług umożliwiają kontynuowanie służby parafii w sytuacjach nadzwyczajnych. Należy przyjąć, że służba w diakonii nie jest dożywotnią ale na nie mniej niż 1 rok.

5. Wybór ludzi Bożego Ducha oraz stała formacja (cel: uczeń lepszym świadkiem)

Niezwykle istotne dla funkcjonowania PRD jest właściwy dobór osób, które mogą o sobie powiedzieć że doświadczyły łaski Bożej i można w nich dojrzeć przejawy Bożego Ducha oraz mądrości (Dz 6.1-3) Za dalszą formację osób aktywnych w PRD jest odpowiedzialny ksiądz proboszcz. Dobiera i proponuje dedykowany dla nich sposób formacji, który będzie im pozwalał rozwijać się w służbie parafii. Celem tej formacji jest przygotowanie i stały rozwój członków PRD zarówno do lepszego składania świadectwa wobec innych parafian, jak i do zapraszania ich do aktywnego uczestnictwa w życiu parafii (jest to de facto wypełnianie nakazu Chrystusa, aby „czynić z innych uczniów”, por. Mt 28, 19a i Mk 16, 15). Wspomniane „czynienie uczniów” ma dwojaki cel: wzajemne poznanie się parafian (zbudowanie relacji, przełamanie stereotypów) oraz dostosowanie działań duszpasterskich księdza proboszcza do potrzeb ludzi, którzy zostali ożywieni poprzez przemiany zachodzące w parafii.

6. Wybór koordynatorów diakonii (cel: wsparcie organizacji diakonii)

W przypadku gdy w danej diakonii służy więcej niż 2 osoby należy powołać koordynatora diakonii, który ją reprezentuje wobec księdza proboszcza oraz koordynuje pracę całego zespołu.

7. Pro aktywna postawa osób z PRD (cel: nowe osoby w diakoniach)

Każdy człowiek posiada swoje charyzmaty oraz talenty. Zadaniem członków PRD jest poszukiwać oraz włączać nowe osoby w aktywną służbę dla wspólnoty parafialnej. To buduje jedność, więzi, poczucie bycia potrzebnym oraz sens istnienia wspólnoty, a w ten właśnie sposób poprzez parafię realizuje się rzeczywiste Królestwo Boże.

 

Droga ku nowej PRD wg modelu diakonijnego

(przekształcenie istniejącej już PRD realizowane jest od II etapu, pkt. 2)

 

Stała aktywność modlitewna parafian oraz msze święte w ich intencji odprawiane przez księdza proboszcza, czynią każdą parafię gotową do powołania PRD w każdym momencie jej funkcjonowania. Jako drogę dojścia do powołania diakonii proponujemy, aby w pierwszym etapie powoływania PRD parafianie wraz proboszczem podjęli dodatkowe działania (pkt. 3 do 6)

Modlitwa – Diakonie – Plan Duszpasterski

Etap pierwszy:

 1. Modlitwa księdza proboszcza - o ożywienie duchowe parafii, od której wszystko się zaczyna. Wszelkie działania są otoczone modlitwą i w niej zakorzenione oraz nią „się kończą”, w myśl słów „Beze Mnie nic nie możecie uczynić” (J 15, 5b)

 2. Msze Święte - sprawowane w intencji odnowienia duchowego parafii minimum jeden raz w miesiącu.

Dodatkowe działania:

 1. Adoracja – przylgnięcie do Jezusa Eucharystycznego, aby usłyszeć co On chce księdzu proboszczowi i parafianom powiedzieć, ponieważ Słowo Boże mówi „Przystąpcie bliżej do Boga, to i On zbliży się do was” (Jk 4, 8a)

 2. Deszcz Słowa Bożego” - ma na celu poruszanie serc parafian, ponieważ „żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne” (Hbr 4, 12a). „Deszcz Słowa Bożego” to obrazki wydane na znakomitej jakości papierze, zawierające cytat z Nowego Testamentu objaśniony komentarzem opracowanym przez wydawnictwo Edycja św. Pawła. Umożliwiają one wielokrotne rozważanie Słowa Bożego w czasie dnia.

 3. Grupa pokutna - 18 osób, które modlą się codziennie w intencji odbudowy duchowej parafii, ofiarowując przy tym post oraz Komunię Świętą w tej intencji, a także składają jałmużnę.

 4. Grupa Oremus - zdeklarowanych na liście osób, które 10 minut dziennie modlą się o odnowienie duchowe parafii. Forma oraz czas modlitwy są dowolne.

 

Etap drugi:

 1. Ogłoszenie. Ksiądz proboszcz ogłasza, że zaprasza wszystkich chętnych, w których sercu Bóg złożył pragnienie uczestniczenia w życiu i rozwoju duchowym parafii na spotkanie kandydatów do PRD. Termin tego spotkania podaje w ogłoszeniach parafialnych z dwu-trzytygodniowym wyprzedzeniem.

 2. Prezentacja modelu diakonii. Na spotkaniu organizacyjnym PRD ksiądz proboszcz podaje informacje o diakoniach jako systemie organizacyjnym w parafii, wraz z informacją jakie diakonie chciałby aktywować w swojej parafii. Jest to również zaproszenie by wszyscy osobiście modlili się przez nadchodzące 2-4 tygodnie, by Bóg pokazał im do jakiej diakonii ich zaprasza wlewając w ich serca pragnienie służby w niej.

 3. Konsultacje. Po wspomnianych 2-4 tygodniach (lub na następnym spotkaniu PRD) następują konsultacje z księdzem proboszczem, w jakiej diakonii i czym dana osoba chciałaby służyć parafii.

 4. Rozpoczęcie prac PRD. Po zakończeniu konsultacji, czyli po okresie około miesiąca, następuje pierwsze spotkanie robocze PRD celem prezentacji i zapoznania się osób mających pracować w poszczególnych zespołach/diakoniach. W trakcie tego spotkania PRD określa ogólny zarys prac w ramach poszczególnych diakonii oraz sposoby realizacji tych celów.

Etap trzeci:

 1. Stałe spotkania. PRD spotyka się z księdzem proboszczem co 1-2-3 miesiące, by omówić najważniejsze cele w funkcjonowaniu parafii lub diakonii oraz znaleźć sposoby ich realizacji. Jest to nie tylko czas na poruszenie tematów technicznych, ale również na wspólną modlitwę i formację.

 2. Wyjazd rady/rekolekcje. Po okresie 12-18 miesięcy można zrealizować wyjazd PRD na wspólne rekolekcje. Jest to czas na zaprezentowanie pracy wszystkich diakonii, podsumowanie wspólnej pracy rocznej oraz ustalenie planów na kolejny rok, w tym określenie nowych przestrzeni w ramach funkcjonowania parafii, które jeszcze nie są objęte pracami diakonii, a którymi należałoby się zająć. Przedstawiane są ponadto trudności dostrzegane w służbie poszczególnych diakonii oraz ewentualne nierozwiązane dotąd problemy.

 

 

Proponujemy diakonie PRD w poniższych obszarach:

 

1. Modlitwy – Żywy Różaniec, Apostolstwo Dobrej Śmierci, Brewiarzowa, Grupa Pokutna, Służba Liturgiczna, Modlitwa za Kapłanów, Adopcja Dziecka Poczętego, SMS-owa Grupa Modlitewna, Inne

2. Muzyki - schole dziecięce, młodzieżowe, dorosłych, chóry

 1. Wsparcia najuboższych – Caritas parafialny, szkolny Caritas, poradnie rodzinne i psychologiczne, świetlice socjoterapeutyczne

 2. Wspólnoty - Neokatechumenat, Oaza Rodzin, KSM, grupy kobiece, męskie, małżeńskie, młodzieżowe, klub Seniora, Kręgi Biblijne

 3. Inne propozycje diakonii:

- Biblioteka, Kino, Pielgrzymki, gazeta parafialna, tablica/gablota, www/newsletter

- Wydarzenia Specjalne (np. organizacja odpustów, festynów parafialnych, rekolekcje, itp)

- Inicjatywy społeczne (współpraca z ogólnokrajowymi akcjami, np. Prolife, itp.)

- Ewangelizacja (głoszenie Dobrej Nowiny tym, którzy jeszcze jej nie poznali – wyjście do domów, ośrodków, organizacja rekolekcji wyjazdowych, msza i modlitwa uzdrowienia)

- Katecheza (wszystkie osoby które prowadzą nauczanie, np. katecheci, katechiści)

 

Bibliografia:

 

 • Dyrektorium o posłudze i życiu kapłanów, 1994

 • Kapłan - głosiciel słowa, szafarz sakramentów i przewodnik wspólnoty w drodze do Trzeciego Tysiąclecia chrześcijaństwa , 1999

 • Kapłan – Pasterz i przewodnik wspólnoty parafialnej – Instrukcja, 2002

 • O współpracy wiernych świeckich w ministerialnej posłudze kapłanów – Instrukcja, 1997

 • Statut Parafialnej Rady Duszpasterskiej, Poznań 2007

 • Sobór Watykański II – Dokumenty, 2002

 • Pisma, t. 1: Traktaty: m.in. O jedności Kościoła, O upadłych, O modlitwie Pańskiej, O śmiertelności, J. Czuj (przekład i oprac.), Pisma Ojców Kościoła 19, Poznań 1937

 • Biblia Tysiąclecia - Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, 2002

";s:9:"cde_image";s:54:"//upload/content/pictures/spotkanie2-scale-440-300.jpg";s:11:"cde_enabled";s:1:"1";s:13:"cde_show_name";N;s:13:"cde_show_desc";N;s:13:"cde_show_menu";s:1:"1";s:16:"cde_news_counter";s:1:"0";s:9:"web_title";N;s:12:"web_keywords";N;s:15:"web_description";N;s:10:"web_follow";N;s:13:"web_analytics";N;s:7:"web_url";s:18:"diakonie-w-parafii";s:8:"web_hash";N;s:7:"web_alt";s:0:"";s:12:"web_redirect";s:1:"1";s:17:"web_redirect_type";s:3:"300";s:16:"web_redirect_url";s:31:"http://diakonia.propublico.org/";s:10:"web_module";s:3:"web";s:14:"web_controller";s:8:"contents";s:12:"web_table_id";s:3:"928";s:3:"url";s:31:"http://diakonia.propublico.org/";s:6:"active";i:0;s:10:"activePath";i:0;s:10:"additional";a:6:{s:7:"display";s:3:"PPA";s:12:"cat_elements";s:1:"0";s:9:"box_color";s:0:"";s:5:"level";s:0:"";s:11:"remote_link";s:31:"http://diakonia.propublico.org/";s:9:"yt_source";s:0:"";}}i:1;a:43:{s:6:"id_con";s:4:"1082";s:13:"id_con_parent";s:4:"1080";s:6:"id_men";s:1:"1";s:6:"id_ctp";s:1:"1";s:6:"id_cve";s:3:"778";s:10:"con_childs";s:1:"1";s:9:"con_level";s:1:"0";s:8:"con_path";s:1:"0";s:12:"con_position";s:1:"2";s:10:"cve_status";s:1:"1";s:14:"cve_date_added";s:19:"2014-01-17 14:22:33";s:17:"cve_date_modified";s:19:"2021-06-15 14:50:13";s:6:"id_cde";s:3:"776";s:6:"id_lng";s:1:"1";s:6:"id_web";s:3:"785";s:8:"cde_name";s:23:"Z miłości do ubogich ";s:13:"cde_long_name";s:23:"Z miłości do ubogich ";s:8:"cde_desc";s:4433:"

Fundacja Pro Publico kieruje również swoje kroki i swoje serca ku najuboższym z ubogich. Jako swoje powołanie rozpoznaliśmy walkę z bezdomnością duchową, która bardzo często wiąże się również z bezdomnością fizyczną. Chcemy służyć dając to, co mamy najcenniejszego - doświadczenie zbawienia, braterską miłość, swój czas oraz swoje talenty.

Głęboko wierzymy, że Bóg obdarza błogosławieństwem i otacza szczególną troską osoby bezdomne, opuszczone i cierpiące. Powierzamy wszystkie te osoby oraz samych siebie - nieskończonej Miłości Boga Ojca - ufając, że każdy z nas posiada już teraz swój prawdziwy dom w Jego kochającym sercu.

 

Nasza działalność:

1. Modlitwa
2. Duszpasterstwo dla osób Ubogich oraz dla Wolontariuszy: spotkania w każdą środę o godzinie 19:00 - kawiarenka Wydziału Teologicznego UAM - ulica Wieżowa 2/4.
3. Święto Ubogich - „Abyśmy byli Jedno” (patrz: kalendarz)
4. Posługa i ewangelizacja w ośrodkach dla osób bezdomnych
5. Wyjazdy, wydarzenia, rekolekcje, dni skupienia dla Najuboższych

6. Jedno okienko dla najuboższych – informacje dotyczące pomocy w Arch. Poznańskiej

7. Wolontariusze oraz współpraca

 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej – zapraszamy na naszą stronę na FB: https://www.facebook.com/WsluzbieUbogim/?fref=ts

 

oraz do kontaktu telefonicznego: 789 377 144

 

lub przez e-mail: dagmara@propublico.org

 

Jeżeli chcesz nas wesprzeć finansowo – możesz złożyć ofiarę, wpłacając pieniądze na numer konta: 73 1750 0012 0000 0000 3189 9858

 

";s:8:"cde_text";s:961:"

Fundacja Pro Publico kieruje również swoje kroki i swoje serca ku najuboższym z ubogich. Jako swoje powołanie rozpoznaliśmy walkę z bezdomnością duchową, która bardzo często wiąże się również z bezdomnością fizyczną. Chcemy służyć dając to, co mamy najcenniejszego - doświadczenie zbawienia, braterską miłość, swój czas oraz swoje talenty.

Głęboko wierzymy, że Bóg obdarza błogosławieństwem i otacza szczególną troską osoby bezdomne, opuszczone i cierpiące. Powierzamy wszystkie te osoby oraz samych siebie - nieskończonej Miłości Boga Ojca - ufając, że każdy z nas posiada już teraz swój prawdziwy dom w Jego kochającym sercu.

";s:9:"cde_image";s:55:"//upload/content/pictures/pro-publico-dla-ubogich-1.jpg";s:11:"cde_enabled";s:1:"1";s:13:"cde_show_name";N;s:13:"cde_show_desc";N;s:13:"cde_show_menu";s:1:"1";s:16:"cde_news_counter";s:1:"0";s:9:"web_title";N;s:12:"web_keywords";N;s:15:"web_description";N;s:10:"web_follow";N;s:13:"web_analytics";N;s:7:"web_url";s:3:"box";s:8:"web_hash";N;s:7:"web_alt";s:0:"";s:12:"web_redirect";s:1:"0";s:17:"web_redirect_type";s:3:"300";s:16:"web_redirect_url";s:3:"box";s:10:"web_module";s:3:"web";s:14:"web_controller";s:8:"contents";s:12:"web_table_id";s:3:"776";s:3:"url";s:28:"http://propublico.org/pl/box";s:6:"active";i:0;s:10:"activePath";i:0;s:10:"additional";a:5:{s:7:"display";s:3:"PPA";s:12:"cat_elements";s:1:"0";s:9:"box_color";s:0:"";s:5:"level";s:0:"";s:11:"remote_link";s:0:"";}}i:2;a:43:{s:6:"id_con";s:4:"2364";s:13:"id_con_parent";s:4:"1080";s:6:"id_men";s:1:"1";s:6:"id_ctp";s:1:"1";s:6:"id_cve";s:4:"2050";s:10:"con_childs";s:1:"0";s:9:"con_level";s:1:"0";s:8:"con_path";s:1:"0";s:12:"con_position";s:1:"3";s:10:"cve_status";s:1:"1";s:14:"cve_date_added";s:19:"2018-01-05 11:39:38";s:17:"cve_date_modified";s:19:"2019-05-17 09:31:03";s:6:"id_cde";s:4:"2038";s:6:"id_lng";s:1:"1";s:6:"id_web";s:4:"2058";s:8:"cde_name";s:26:"Z miłości do młodzieży";s:13:"cde_long_name";s:26:"Z miłości do młodzieży";s:8:"cde_desc";N;s:8:"cde_text";s:0:"";s:9:"cde_image";s:42:"//upload/content/pictures/dlamlodziezy.jpg";s:11:"cde_enabled";s:1:"1";s:13:"cde_show_name";N;s:13:"cde_show_desc";N;s:13:"cde_show_menu";s:1:"1";s:16:"cde_news_counter";s:1:"0";s:9:"web_title";N;s:12:"web_keywords";N;s:15:"web_description";N;s:10:"web_follow";N;s:13:"web_analytics";N;s:7:"web_url";s:22:"z-milosci-do-mlodziezy";s:8:"web_hash";N;s:7:"web_alt";s:0:"";s:12:"web_redirect";s:1:"1";s:17:"web_redirect_type";s:3:"300";s:16:"web_redirect_url";s:32:"http://katecheza.propublico.org/";s:10:"web_module";s:3:"web";s:14:"web_controller";s:8:"contents";s:12:"web_table_id";s:4:"2038";s:3:"url";s:32:"http://katecheza.propublico.org/";s:6:"active";i:0;s:10:"activePath";i:0;s:10:"additional";a:5:{s:7:"display";s:3:"PPA";s:12:"cat_elements";s:1:"0";s:9:"box_color";s:0:"";s:5:"level";s:0:"";s:11:"remote_link";s:32:"http://katecheza.propublico.org/";}}i:3;a:43:{s:6:"id_con";s:4:"1600";s:13:"id_con_parent";s:4:"1080";s:6:"id_men";s:1:"1";s:6:"id_ctp";s:1:"1";s:6:"id_cve";s:4:"1287";s:10:"con_childs";s:1:"0";s:9:"con_level";s:1:"0";s:8:"con_path";s:1:"0";s:12:"con_position";s:1:"4";s:10:"cve_status";s:1:"1";s:14:"cve_date_added";s:19:"2016-03-16 11:44:59";s:17:"cve_date_modified";s:19:"2020-06-19 15:25:41";s:6:"id_cde";s:4:"1279";s:6:"id_lng";s:1:"1";s:6:"id_web";s:4:"1295";s:8:"cde_name";s:13:"ProPublico.TV";s:13:"cde_long_name";s:13:"ProPublico.TV";s:8:"cde_desc";N;s:8:"cde_text";s:0:"";s:9:"cde_image";s:45:"//upload/content/pictures/chrzest-panski1.jpg";s:11:"cde_enabled";s:1:"1";s:13:"cde_show_name";N;s:13:"cde_show_desc";N;s:13:"cde_show_menu";s:1:"1";s:16:"cde_news_counter";s:1:"0";s:9:"web_title";N;s:12:"web_keywords";N;s:15:"web_description";N;s:10:"web_follow";N;s:13:"web_analytics";N;s:7:"web_url";s:14:"pro-publico-tv";s:8:"web_hash";N;s:7:"web_alt";s:0:"";s:12:"web_redirect";s:1:"1";s:17:"web_redirect_type";s:3:"300";s:16:"web_redirect_url";s:21:"http://propublico.tv/";s:10:"web_module";s:3:"web";s:14:"web_controller";s:8:"contents";s:12:"web_table_id";s:4:"1279";s:3:"url";s:21:"http://propublico.tv/";s:6:"active";i:0;s:10:"activePath";i:0;s:10:"additional";a:5:{s:7:"display";s:3:"PPA";s:12:"cat_elements";s:1:"0";s:9:"box_color";s:0:"";s:5:"level";s:0:"";s:11:"remote_link";s:0:"";}}i:4;a:43:{s:6:"id_con";s:4:"2475";s:13:"id_con_parent";s:4:"1080";s:6:"id_men";s:1:"1";s:6:"id_ctp";s:1:"1";s:6:"id_cve";s:4:"2160";s:10:"con_childs";s:1:"0";s:9:"con_level";s:1:"0";s:8:"con_path";s:1:"0";s:12:"con_position";s:1:"5";s:10:"cve_status";s:1:"1";s:14:"cve_date_added";s:19:"2020-06-19 15:26:23";s:17:"cve_date_modified";s:19:"2020-06-19 15:27:59";s:6:"id_cde";s:4:"2146";s:6:"id_lng";s:1:"1";s:6:"id_web";s:4:"2168";s:8:"cde_name";s:9:"Rybacy.TV";s:13:"cde_long_name";s:9:"Rybacy.TV";s:8:"cde_desc";N;s:8:"cde_text";s:0:"";s:9:"cde_image";N;s:11:"cde_enabled";s:1:"1";s:13:"cde_show_name";N;s:13:"cde_show_desc";N;s:13:"cde_show_menu";s:1:"1";s:16:"cde_news_counter";s:1:"0";s:9:"web_title";N;s:12:"web_keywords";N;s:15:"web_description";N;s:10:"web_follow";N;s:13:"web_analytics";N;s:7:"web_url";s:9:"rybacy-tv";s:8:"web_hash";N;s:7:"web_alt";s:0:"";s:12:"web_redirect";s:1:"1";s:17:"web_redirect_type";s:3:"300";s:16:"web_redirect_url";s:17:"http://rybacy.tv/";s:10:"web_module";s:3:"web";s:14:"web_controller";s:8:"contents";s:12:"web_table_id";s:4:"2146";s:3:"url";s:17:"http://rybacy.tv/";s:6:"active";i:0;s:10:"activePath";i:0;s:10:"additional";a:5:{s:7:"display";s:3:"PPA";s:12:"cat_elements";s:1:"0";s:9:"box_color";s:0:"";s:5:"level";s:0:"";s:11:"remote_link";s:0:"";}}i:5;a:43:{s:6:"id_con";s:4:"2476";s:13:"id_con_parent";s:4:"1080";s:6:"id_men";s:1:"1";s:6:"id_ctp";s:1:"1";s:6:"id_cve";s:4:"2161";s:10:"con_childs";s:1:"0";s:9:"con_level";s:1:"0";s:8:"con_path";s:1:"0";s:12:"con_position";s:1:"6";s:10:"cve_status";s:1:"1";s:14:"cve_date_added";s:19:"2020-06-19 15:28:59";s:17:"cve_date_modified";s:19:"2020-06-22 15:24:06";s:6:"id_cde";s:4:"2147";s:6:"id_lng";s:1:"1";s:6:"id_web";s:4:"2169";s:8:"cde_name";s:16:"Wszystkowolno.TV";s:13:"cde_long_name";s:16:"Wszystkowolno.TV";s:8:"cde_desc";N;s:8:"cde_text";s:0:"";s:9:"cde_image";N;s:11:"cde_enabled";s:1:"1";s:13:"cde_show_name";N;s:13:"cde_show_desc";N;s:13:"cde_show_menu";s:1:"1";s:16:"cde_news_counter";s:1:"0";s:9:"web_title";N;s:12:"web_keywords";N;s:15:"web_description";N;s:10:"web_follow";N;s:13:"web_analytics";N;s:7:"web_url";s:16:"wszystkowolno-tv";s:8:"web_hash";N;s:7:"web_alt";s:0:"";s:12:"web_redirect";s:1:"1";s:17:"web_redirect_type";s:3:"300";s:16:"web_redirect_url";s:24:"http://wszystkowolno.tv/";s:10:"web_module";s:3:"web";s:14:"web_controller";s:8:"contents";s:12:"web_table_id";s:4:"2147";s:3:"url";s:24:"http://wszystkowolno.tv/";s:6:"active";i:0;s:10:"activePath";i:0;s:10:"additional";a:5:{s:7:"display";s:3:"PPA";s:12:"cat_elements";s:1:"0";s:9:"box_color";s:0:"";s:5:"level";s:0:"";s:11:"remote_link";s:0:"";}}i:6;a:43:{s:6:"id_con";s:4:"1234";s:13:"id_con_parent";s:4:"1080";s:6:"id_men";s:1:"1";s:6:"id_ctp";s:1:"1";s:6:"id_cve";s:3:"926";s:10:"con_childs";s:1:"0";s:9:"con_level";s:1:"0";s:8:"con_path";s:1:"0";s:12:"con_position";s:1:"7";s:10:"cve_status";s:1:"1";s:14:"cve_date_added";s:19:"2014-04-30 08:57:54";s:17:"cve_date_modified";s:19:"2020-03-20 20:28:55";s:6:"id_cde";s:3:"925";s:6:"id_lng";s:1:"1";s:6:"id_web";s:3:"934";s:8:"cde_name";s:19:"Kino z wartościami";s:13:"cde_long_name";s:19:"Kino z wartościami";s:8:"cde_desc";N;s:8:"cde_text";s:8233:"

 

W związku z pandemią koronawirusa i wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w duchu miłości i odpowiedzialności zawieszamy działania kina do odwołania.

 

Z modlitwą Fundacja Pro Publico

 

Na ten czas polecamy Państwu korzystanie z naszych stron:

 

Rybacy.tv - propozycje filmów/filmików dla głoszących Dobrą Nowinę czyli tych osób które odkrywają w swoim życiu wezwanie Pana Jezusa: „Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi” Mk 1,17

 

Propublico.tv - propozycje filmów/filmików dla osób które poszukują alternatywy dla tradycyjnej telewizji i pragną wzrastać w oparciu o chrześcijańskie wartości.

 

 

 

Joanna Wawrzyniak

668 234 979

Miejsce: 
UWAGA, dwie lokalizacje i dwa różna dni
CENA: wstęp wolny

Zapraszamy do zapisania się do newslettera: http://propublico.org/pl/newsletter

 

Warto zaprosić znajomych i po prostu przyjść :-)

 

Miejsce: CK Dąbrówka na Piątkowie

Os. Bol. Chrobrego 117, Ponzań

Miejsce: X LO w Poznaniu na Ratajach

Os. Rzeczpospolitej 111

";s:9:"cde_image";s:49:"//upload/content/pictures/a78adkarta-film-kin.jpg";s:11:"cde_enabled";s:1:"1";s:13:"cde_show_name";N;s:13:"cde_show_desc";N;s:13:"cde_show_menu";s:1:"1";s:16:"cde_news_counter";s:1:"0";s:9:"web_title";N;s:12:"web_keywords";N;s:15:"web_description";N;s:10:"web_follow";N;s:13:"web_analytics";N;s:7:"web_url";s:4:"kino";s:8:"web_hash";N;s:7:"web_alt";s:0:"";s:12:"web_redirect";s:1:"0";s:17:"web_redirect_type";s:3:"300";s:16:"web_redirect_url";s:4:"kino";s:10:"web_module";s:3:"web";s:14:"web_controller";s:8:"contents";s:12:"web_table_id";s:3:"925";s:3:"url";s:29:"http://propublico.org/pl/kino";s:6:"active";i:0;s:10:"activePath";i:0;s:10:"additional";a:6:{s:7:"display";s:3:"PPA";s:12:"cat_elements";s:1:"0";s:9:"box_color";s:0:"";s:5:"level";s:0:"";s:11:"remote_link";s:0:"";s:9:"yt_source";s:0:"";}}i:7;a:43:{s:6:"id_con";s:4:"2450";s:13:"id_con_parent";s:4:"1080";s:6:"id_men";s:1:"1";s:6:"id_ctp";s:1:"1";s:6:"id_cve";s:4:"2135";s:10:"con_childs";s:1:"0";s:9:"con_level";s:1:"0";s:8:"con_path";s:1:"0";s:12:"con_position";s:1:"8";s:10:"cve_status";s:1:"1";s:14:"cve_date_added";s:19:"2019-06-19 12:01:42";s:17:"cve_date_modified";s:19:"2019-08-23 10:46:55";s:6:"id_cde";s:4:"2121";s:6:"id_lng";s:1:"1";s:6:"id_web";s:4:"2143";s:8:"cde_name";s:11:"Dobre filmy";s:13:"cde_long_name";s:11:"Dobre filmy";s:8:"cde_desc";N;s:8:"cde_text";s:215394:"

Jeśli w Twojej wspólnocie znajdzie się rzutnik multimedialny i kawałek wolnej ściany, zorganizuj w niej Kino. Przy organizacji pierwszych pokazach służymy oczywiście pomocą, radą. Pomagamy zorganizować licencje na filmy, a także możemy uczestniczyć i współorganizować seanse. Poniżej prezentujemy filmy, które polecamy i które warto pokazać innym. Przy każdym tytule filmu zamieszczamy krótki opis, który pozwoli na przybliżenie treści i fabule.

 

Jednocześnie zachęcamy do dzielenia się wartościowymi i ciekawymi filmami. Chętnie sprawdzimy warunki pokazów publicznych dla takiego seansu. Wystarczy przesłać na maila tytuł filmu.

 

Kontakt: Joanna Wawrzyniak, 668 234 979, asia@propublico.org

Lp Licencja Tytuł Krótki opis Zwiastun
1 ROCZNA Courageous (Odważni) (2011) film zadający pytania, jakim chcesz być mężczyzną?, jakim chcesz być ojcem?, czym jest prawdziwe bogactwo?. https://www.youtube.com/watch?v=8QWomf982H4
2 ROCZNA Home run Film o sile przebaczenia, o wzajemnym wsparciu. Film stawia pytanie co jest ważniejsze rodzina ?, czy może kariera zawodowa. https://www.youtube.com/watch?v=gAij-UmMEkg
3 ROCZNA Boska interwencja Film o tym aby się nigdy się nie poddawać. https://www.youtube.com/watch?v=ZjucPZxx478
4 ROCZNA October Baby film o czystości przedmałżeńskiej, przyjaźni i przebaczeniu. https://www.youtube.com/watch?v=YsIBuRygfcY
5 ROCZNA The Ultimate Gift (Bezcenny dar) Film o tym co tak naprawdę liczy się w życiu najbardziej - pieniądze czy szczęście. https://www.youtube.com/watch?v=c1EWuqNTZQ4
6 ROCZNA The Ultimate Life (Prawdziwe życie) Film o odkrywaniu sensu życia na nowo. Po wielu problemach rodzinnych i prywatnych, Jason znajduje pamiętnik dziadka. https://www.youtube.com/watch?v=7C_ghciPnco
7 ROCZNA FireProof (Próba ogniowa) film o życiowych wyborach, wytrwałości w małżeństwie, wrażliwości na drugiego człowieka, odpowiedzialności za słowa. https://www.youtube.com/watch?v=EJKKWSx7pkw
8 ROCZNA War room Film , który inspiruje, pobudza i motywuje do brania udziału we właściwych bitwach oraz jak walczyć w najlepszy możliwy sposób https://www.youtube.com/watch?v=ODXFTHNdPQk
9 500,00 Pasja "Pasja" to film o ostatnich 12 godzinach z życia Jezusa z Nazaretu. https://www.youtube.com/watch?v=71wPizNtZeQ
10 ZAIKS Wyspa Wyspa, choć odizolowana od świata, nie jest miejscem od niego wolnym. I tu spotkać możemy, choć nie w takim natężeniu, typowe światowe przywary i problemy, takie jak: pycha, próżność, pochlebstwo, zawiść, donosicielstwo, czy małostkowość. Co zatem jest szczególnego w owej Wyspie? https://www.youtube.com/watch?v=pjp1rAwoYg8
11 ZAIKS Spotkanie Film różnych dialogów i rozmów podróżnych z Chrystusem, który porusza trudne pytania odnoszące się do Boga, Pisma świętego i chrześcijaństwa. Czy bezpośrednie spotkanie podróżnych z Chrystusem odmieni ich życie? https://www.youtube.com/watch?v=JMmEt9hbSEY
12 RAFAEL Młody Mesjasz Młody Mesjasz to opowieść o niezwykłych wydarzeniach w życiu siedmioletniego Jezusa, które każą Mu zadać sobie pytanie: kim jestem? https://www.youtube.com/watch?v=jvChHkzeoGU
13 ZAIKS Nierozerwalna więź Ścieżka prawdziwej miłości nigdy nie jest usłana różami. Dave i Clarice Johnson po wielu latach małżeństwa przechodzą kryzys, ich wzajemne uczucia zostały wystawione na wielką życiową próbę. Ostatecznie oboje muszą odpowiedzieć sobie na pytanie, czy złożone przez nich śluby małżeńskie są wystarczająco mocne i wytrzymałe. https://www.youtube.com/watch?v=owGAxKF1mK8
14 ZAIKS Piosenka Życie i małżeństwo początkującego piosenkarza i kompozytora cierpi, gdy piosenka, którą pisze dla swojej żony, napędza go do sławy. Czy znajdzie w sobie dość siły i wiary, by zawrócić z niebezpiecznej ścieżki? https://www.youtube.com/watch?v=Oba0HDbkDjc
15 ZAIKS Szkoła uczuć Film jest opowieścią o dojrzałej miłości, która jest udziałem dwójki niedojrzałych, nastoletnich, bohaterów. On, to typowy szkolny „luzak” i „buntownik bez powodu”; ona, to często wyśmiewana przez rówieśników chrześcijanka, która woli poświęcać wolny czas astronomii niż czytaniu kolorowych magazynów. https://www.youtube.com/watch?v=fb7hRs2XhdU
16 FT FILM Największy z cudów Największy z cudów to porywający, pełnometrażowy film animowany dający nowe spojrzenie na cud, jakim jest Msza Święta. „Kiedy odprawiana jest Msza Święta, sanktuarium wypełnione jest niezliczoną liczbą aniołów, które uwielbiają Świętą Ofiarę oddawaną na ołtarzu. Oprócz aniołów stróżów wiernych, przy Mszy obecne są tysiące duchów, które z namaszczeniem chwalą swojego Boga i Pana.”. Film całkowicie spełnia swoją funkcję, pomagając ludziom ogarnąć Eucharystię całym swym sercem, duszą, umysłem i siłą. https://www.youtube.com/watch?v=1B9h7Tf5gWM
17 RAFAEL Doonbe, Każdy jest kimś Sam Doonby, tajemniczy i przystojny włóczęga, pojawia się znikąd w małym miasteczku w Teksasie. Jego nagłe przybycie wywołuje falę niezwykłych zdarzeń i zmienia życie wielu ludzi. Mieszkańcy zaczęli kwestionować nagłe przybycie, oraz motywy Sama, po tym jak zauważono, że Sam wydaje się być zawsze w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie, aby zapobiec katastrofom w mieście. Kim jest Sam Doonby? https://www.youtube.com/watch?v=9jcoom54pQI
18 ZAIKS Niespełniony plan Film podejmuje temat aborcji. Gdy 20-letni Nathan Burr traci pracę, zaczyna zastanawiać się nad swoim życiem. Młody, początkujący pisarz wychowany przez rodzinę zastępczą postanawia odszukać swoją biologiczną matkę. Wspólnie z poznaną w hotelu dziewczyną o imieniu Shelly  ... https://www.youtube.com/watch?v=97m8ayESMXA
19 DYSTRYBUCJA Gdy budzą się demony. JoseMaria Escriva Dziennikarz szuka materiału do swojej książki... Wydawać by się mogło, że to historia jakich wiele... Ale nie wtedy gdy bohaterem książki ma być Josemaria Escriva: założyciel Opus Dei. Całą historię spowija aura tajemnicy, bo po raz kolejny okazuje się, że w życiu prawdopodobnie nic nie dzieje się przypadkiem... Ojciec Roberta nie tylko wychowywał się w tym samym mieście co Josemaria, ale w dzieciństwie był jego najlepszym przyjacielem... Jak to się stało, że jeden z przyjaciół wybrał drogę kapłaństwa, a drugi zaangażował się w brutalną wojnę domową? https://www.youtube.com/watch?v=ImpmWvIU5GE
20 RAFAEL Czy naprawdę wierzysz Czy naprawdę wierzysz? to opowieść o potężnym darze, który drzemie w człowieku i tylko czeka, by go użyć... Potęga wiary, siła nadziei, odwaga świadectwa. „Czy naprawdę wierzysz?” to więcej niż film. To pytanie, na które każdy musi sobie sam odpowiedzieć. https://www.youtube.com/watch?v=waj2CoM3tT4
21 RAFAEL MAMY Bóg nie umarł Bóg nie umarł to dobrze nakręcony film z bardzo silnym i wyrazistym pro-chrześcijańskim i ewangelizacyjnym przesłaniem. Josh, młody chrześcijański student w trakcie zajęć z filozofii trafia na zażarcie ateistycznego profesora, który domaga się od swych uczniów, by na kartce papieru napisali: „Bóg umarł”. Josh nie chce jednak tego zrobić, więc profesor rzuca mu wyzwanie – w trakcie następnych zajęć ma stoczyć z nim debatę na temat istnienia Boga. Od wyniku tej dyskusji ma zależeć to, czy dostanie on zaliczenie z filozofii. https://www.youtube.com/watch?v=tmeUMujDgmA
22 RAFAEL Bóg nie umarł II Czy sprawy wiary można rozstrzygać przed sądem? Pasjonująca opowieść o próbie odpowiedzi na najważniejsze pytania wyłącznie przy pomocy argumentów prawnych. Czy osoba wierząca może lub wręcz powinna ukrywać swoją wiarę w obliczu niewierzących? Czy wiara może kogoś obrażać lub szkodzić młodym umysłom? Sądowy spór przeradza się w niezwykłą dysputę o wolności sumienia, istnieniu Boga i potrzebie poszukiwaniu w życiu czegoś więcej niż dobra doczesne. https://www.youtube.com/watch?v=27yYEm7FXzU
23 ZAIKS Bóg nie umarł III Czy fakt, że większość nie wierzy, znaczy, że jesteś w błędzie? Czy można zakazać wiary, miłości i nadziei? „Przesłaniem tego filmu jest to, w jaki sposób my jako chrześcijanie, jako indywidualni wyznawcy, odnosimy się do innych. Jak mamy być światłem w ciemności? Bo Jezusowi chodziło o miłość. Jak odnosimy się do potrzebujących? Jak ich wspieramy? Podnosimy na duchu? Dbamy o nich? Ostatecznie o to właśnie chodzi w tym filmie. https://www.youtube.com/watch?v=c8Qn1qAgD9A
24 RAFAEL Bóg w Krakowie „Bóg w Krakowie" to film o wierze, nadziei, przebaczeniu, poświęceniu, miłości i wolności, ale przede wszystkim o tęsknocie człowieka za Bogiem i Jego Miłosierdziem. Akcja filmu rozgrywa się współcześnie na tle urokliwego, tajemniczego i mistycznego miasta. Pełen ciepła i dobrych emocji obraz zostaje dopełniony mistrzowskim aktorstwem. Siedem epizodów spaja św. Albert Chmielowski, który jest przewodnikiem widza po Krakowie. https://www.youtube.com/watch?v=CdF_DJkC2GI
25 RAFAEL Jak Bóg da Jak Bóg da to film, który rozbawi Cię do łez! Zabawna i mistrzowsko zagrana komedia pomyłek i kłamstw… mających krótkie nogi! Tommaso to ceniony rzymski kardiochirurg i ateista. Wraz z żoną Carlą i dwójką dorosłych już dzieci tworzą modelową, nowoczesną, mieszczańską rodzinę. Przynajmniej tak im się wydaje. W dzień „coming outu” i Andrea wyznaje: „Postanowiłem zostać… księdzem”. Tu kończy się tolerancja i otwartość Tommaso. Przygotowuje iście szatański plan… https://www.youtube.com/watch?v=k__MO-AW93A
26 RAFAEL Czekając na motyle Historia rodziny i jej skomplikowanych relacji. Tajemnica, która podzieliła przed laty najbliższych, nie pozwala im być znowu razem. Czy potrafią to zmienić?
"Czekając na motyle" to piękny film o sile przebaczenia i nierozerwalnych, mimo przeszkód i konfliktów, więzach rodzinnych.
https://www.youtube.com/watch?v=3ZVPyxPfH3k
27 RAFAEL Bernadeta. Cud w Lourdes. Poruszająca opowieść o cudownych objawieniach, które odmieniły życie tysięcy ludzi. Od lutego do lipca 1858 roku, Matka Boża 18 razy objawia się Bernadetcie Soubirous, 14-latce z prowincjonalnego Lourdes na południu Francji. Do miasteczka zaczynają przybywać pielgrzymi, dochodzi do cudownych uzdrowień, a wieść o Lourdes obiega świat. Bernadetta musi zmierzyć się z ciężarem misji powierzonej jej przez Maryję... https://www.youtube.com/watch?v=m6MKFQddrFc
28 RAFAEL Chleb z Nieba Bezdomni, Lilli i Annibale żyją w Mediolanie. W Wigilię znajdują w śmietniku niemowlę. Para zabiera je do najbliższego szpitala, ale tam czeka ich nie lada niespodzianka. Ani lekarze, ani pielęgniarki… nie widzą dziecka! Czemu jedni je widzą, a inni nie? Co trzeba zrobić, by zobaczyć dziecko? Jak rozwikłać tę zagadkę? Nie będzie nikogo, kto po seansie nie zada sobie pytania: czy mnie byłoby dane zobaczyć to dziecko? https://www.youtube.com/watch?v=GD_IvJ1wzBg
29 RAFAEL Spójrz za siebie Gdy całe życie Jacoba obróciło się wniwecz, przyznaje on sam przed sobą, że czysto ludzkimi siłami nie odbuduje tego, co zrujnował, a jedyną pomoc, na jaką może liczyć, to Boża opatrzność. Wzmocniony modlitwą wraca w rodzinne strony, do małego prowincjonalnego miasteczka w Teksasie. Musi tam zmierzyć się z przeszłością, ułożyć relacje z ojcem i dziewczyną, którą niegdyś porzucił. Gdy odkrywa rodzinny sekret, staje przed najważniejszą decyzją w swoim życiu. https://www.youtube.com/watch?v=kMKAyFKz1JA
30 ZAIKS Tam gdzie mieszka Bóg Tam gdzie mieszka Bóg to oparta na historiach z Biblii, dedykowana dzieciom opowieść o nadziei, wierze i odwadze. Podnosząca na duchu, zachęcająca widzów w każdym wieku do poszukiwania Boga w otaczającym świecie, a do tego przepięknie sfilmowana w malowniczych plenerach Patagonii. „Jezus szuka cię i czeka na ciebie. (…) Znajdź go. Odważ się, to zrobić" – oto przesłanie, która za pośrednictwem filmu daje dzieciom Papież Franciszek. https://www.youtube.com/watch?v=w20_jv5XDfo
31 KONRAD Białe jak mleko, czerwone jak krew Film, który ratuje życie! Historia miłości, która dojrzewa w obliczu widma śmierci i która każe bohaterom podejmować odważne decyzje. Mądry, zabawny, przeznaczony nie tylko dla ludzi młodych. Każdy do kogoś pasuje. Każdy ma szansę znaleźć swoją drugą połowę. . . Każdy może zostać bohaterem dla drugiego. https://www.youtube.com/watch?v=BYSmhN6ibSU
32 KATOLIK.PL Apostoł Akim, młody Francuz, syn, brat, dobry, wrażliwy mężczyzna, wybrany do przejęcia roli imama we wspólnocie muzułmańskiej wiedzie spokojne życie, w które jednak powoli wkrada się zaciekawienie chrześcijaństwem. Co sprawiło, że jego życie zaczyna się zmieniać. Czego Akim poszukuje i czy odnajdzie to, co najważniejsze? Czy przezwycięży trudności, jakie napotka? Komu ostatecznie uwierzy? Czy istnieje szansa na pełne szacunku współistnienie i porozumienie wyznawców islamu i chrześcijan? https://www.youtube.com/watch?v=dXnhFqub3Bo
33 OK 13 Dzień „13 dzień jest najlepszym filmem jaki kiedykolwiek zrealizowano o Fatimie”. To film trzymający w napięciu, o wielkich wartościach. W świecie rozdartym przez prześladowania, wojny i ucisk, troje dzieci przekazuje światu przesłanie nadziei. https://www.youtube.com/watch?v=5pi2Hv0LXrU
34 RAFAEL Mary's land Film oparty jest na faktach. Agent J. M. otrzymuje nową misję: odnaleźć kobietę, która wywiera wpływ na kolejne osoby i przez to dokonuje wielkich zmian w świecie. Czy możliwe jest oszustwo na skalę globalną? Czy jesteśmy elementami układanki, którą J. M. rozwiązuje? Ten film to śledztwo – poszukiwanie kobiety, która ma władzę. https://www.youtube.com/watch?v=4PhhAXPiYiM
35 ROCZNA Grace card (Łaska i miłosierdzie) Inspirujący dramat, opowiadający o poszukiwaniu odkupienia, przezwyciężaniu rasowych uprzedzeń i sile wiary. Policjant Bill, traci swojego syna w wypadku. Kolejne 17 lat życia w rozpaczy i bólu powoduje, że oddala się od kochającej rodziny i obwinia za wszystko Boga. Wieczny gniew nie pozwala Billowi ruszyć z miejsca i żyć dalej. Pewnego dnia, zostaje mu przydzielony nowy parter Sam, będący jednocześnie policjantem i pastorem. Czy w jakiś sposób połączą swe siły by pomóc sobie nawzajem? https://www.youtube.com/watch?v=OUre1xqqRn8
36 ROCZNA Abel's Field Licealista Seth przeżywa osobistą tragedię, po śmierci matki zostaje porzucony przez swojego ojca i znajduje się pod ogromną presją, aby wychować swoje młodsze siostry-bliźniaczki. Próbuje połączyć naukę w szkole z dorywczą pracą, aby związać koniec z końcem. W dodatku w szkole jest codziennie nękany i zaczepiany przez kolegów z drużyny futbolowej. Kiedy dochodzi między nimi do bójki, Seth za karę dostaje kolejny "etat" po godzinach. Zostaje pomocnikiem Abla, który szuka stałego zatrudnienia i jest przyjęty w szkole na okres próbny. Z czasem Abel staje się jego bratnią duszą i mimo, że sam jest "człowiekiem po przejściach" jest tym, który wskazuje Seth'owi drogę nadziei i pomaga nawiązać bliską relację z Chrystusem. https://www.youtube.com/watch?v=ecAxQr47wIo
37 ROCZNA Kings faith 18 dom poprawczych i 9 areszt, to niechlubny bilans nastoletniego Brendana Kinga, kótry po zwolnieniu z aresztu próbje ułożyć sobie życie w kolejnej rodzinie zastępczej. Brendan znajduje w końcu 'swoje' miejsce i oparcie w grupie młodzieżowej, która kieruje się w swoim życiu wartościiami chrześciijańskimi. Niestety członkowie gangu, do któego należał w przeszłości nie chce mu pozwolić na odcięcie się od 'starego' życia i dosyć mocno 'uprzykrzają mu życie. Brandon musi zdecydować czy przeciwstawienie się gangowi warte jest ceny, który przyjdzie mu zapłacić Czy Brandon znajdzie dosyć wiary w sobie żeby im się przeciwstawić https://www.youtube.com/watch?v=QJ8MtNhYk84
38 FT FILMS Cristiada „Cristiada” opowiada historię ludzi którzy decydują się na podjęcie największego ryzyka dla dobra swoich rodzin, wiary i przyszłości swojego kraju. Fabuła filmu przybliża skrywane przez lata prawdziwe wydarzenia Powstania Cristeros, które w latach dwudziestych wstrząsnęło dwudziestowieczną Ameryką i do dziś jest wielką lekcją odpowiedzialności i odwagi. https://www.youtube.com/watch?v=58DYjIMj5s8
39 KATOLIK.PL Dalekie strony Jake, młodszy syn, od dziecka pracuje w gospodarstwie rolnym ojca. Nie jest to życie, o jakim marzy. Choć skończył studia i zasmakował życia, pragnie więcej. Namawia ojca, by dał mu część majątku, by wyruszyć do miasta, gdzie toczy się życie, za którym tak tęskni. Jak współcześnie wyglądałaby historia o Synu Marnotrawnym? Dokąd odejdzie i jak roztrwoni majątek? Czy będzie miał odwagę wrócić? Czy starszy brat pójdzie w jego ślady? Czy współczesny Miłosierny Ojciec przyjmie syna z radością, jeśli wróci z dalekich stron? https://www.youtube.com/watch?v=MpdZclf2maM
40 KATOLIK.PL Miłość zwycięża wszystko Główny bohater, znajdując się na życiowym zakrêcie i stawiając czoła przeszłoœci będzie balansował między hipokryzją a autentycznoœcią w swojej wierze. „Miłość zwycięża wszystko” to nie tylko film o potędze miłoœci małżonków i pokonywaniu trudnoœci. To także subtelny obraz skomplikowanych relacji międzyludzkich: rodzinnych i społecznych, które są szczególnym miejscem poszukiwania Boga. https://www.youtube.com/watch?v=HXZEvTYpt-A
41 KONRAD Zerwany kłos Trwa I wojna światowa. Carskie oddziały panoszą się w okolicach Tarnowa. Szesnastoletnia Karolina Kózkówna ponosi śmierć męczeńską w obronie wiary. Jej ojciec obwinia się za śmierć ukochanej córki. Dzieje bohaterów dopełnia Teresa, która nosi w sercu tajemnicę o gwałcie zadanym przez kozaka Sorokina. Jakie będą losy pohańbionej Teresy? Gdzie kryje się sens męczeństwa bł. Karoliny? Czy ojciec pogodzi się ze stratą umiłowanej córki? Film niesie przesłanie o sensie cierpienia, zwycięstwie miłości nad nienawiścią, a także wieść o tym, że wiara w Jezusa Chrystusa potrafi nieustannie odmieniać życie każdego z nas. https://www.youtube.com/watch?v=ppFWwTtoecI
42 KONRAD Józef i Maryja „Józef i Maria” to historia o inspiracji i nadziei oraz o miłosierdziu jako przeciwieństwie zemsty. Ukazuje piękno codziennego życia i wzajemną bliskość członków Świętej Rodziny. Akcja filmu rozgrywa się w czasie dzieciństwa Jezusa, zanim objawił się jako Syn Boży i ostatecznie zmienił bieg ludzkości. https://www.youtube.com/watch?v=rJfB56S5330
43 KONRAD Historia Maryi Historia Marii to oparty na faktach poruszający portret 14-letniej głuchej i niewidomej od urodzenia Marie Heurtin, żyjącej we Francji pod koniec XIX wieku, która nie potrafi komunikować się ze światem. Zachowuje się jak dzikie zwierzę, które boi się nieznanej otaczającej rzeczywistości, bo nie jest w stanie jej zobaczyć, ani usłyszeć. https://www.youtube.com/watch?v=0ixOiLn_akU
44 ZAIKS Surferka z charakterem Surferka z charakterem to oparta na faktach niewiarygodna historia nastoletniej surferki, Bethany, która straciła rękę po ugryzieniu rekina. Dziewczyna musi stawić czoła faktowi, że jej dotychczasowe życie uległo bezpowrotnej zmianie. Wzruszającą i inspirującą historię Bethany, która mimo przeciwności losu warto spełniać swoje marzenia i stała się w Ameryce symbolem woli walki. https://www.youtube.com/watch?v=Wiv4HuKLUnQ
45 ZAIKS Camp CAMP jest opowieścią pełną nadziei, dającą światło w ciemnościach. Aby zaimponować potencjalnemu klientowi Ken zapisuje się na obóz, jak opiekun dzieci z rodzin zastępczych. Dostaje pod opiekę Eliego, dziesięciolatka, który od początku postanawia nienawidzić obozu. Jednakże, kiedy Ken odkrywa ciemną przeszłość Eliego, jego obojętność przeradza się we współczucie. Ale jak naprawić lata odrzucenia i przemocy w ciągu zaledwie kilku dni obozu letniego? https://www.youtube.com/watch?v=5comUgeW0Ew
46 ZAIKS Listy do Boga Inspirujące listy, inspirujący film. Bohater ośmioletni Tyler, chory na raka, pisze i wysyła listy do Boga. I choć adresat jest znany, miejscowy listonosz nie wie, jak dostarczyć przesyłkę. Listy są szczerymi zapisami wdzięczności Bogu i zawierzaniem Mu najważniejszych spraw. Postawa życiowa chłopca pomaga innym w odkrywaniu sensu życia oraz odczuwania bliskości Boga. https://www.youtube.com/watch?v=rDRHjE-KUcI
47 ZAIKS Opowieść wigilijna Opowieść Wigilijna pokazuje głębokie doświadczenie i przemianę skąpca w noc wigilijną. A sprawą 3 duchów, stary Scrooge postanawia zmienić swoje życie na lepsze. Przerażony wizją samotnej śmierci, Scrooge pojmuje beznadziejność takiego trybu życia i nastawienia do innych ludzi, staje się z powrotem szczodrym i serdecznym człowiekiem. https://www.youtube.com/watch?v=HO65yucdW5o
48 ZAIKS Świąteczna historia Wzruszający film, który wspaniale nadaje się na zimowy, świąteczny wieczór w rodzinnym gronie. Przekonał się o tym Robert, który dla sukcesów finansowych zaniedbał swoją rodzinę. Pochłonięty pracą w ostatniej chwili przypomina sobie o świątecznych prezentach. W poszukiwaniu niespodzianek dla żony i córki, Rob spotyka ośmioletniego Nathana. Chłopczyk również szuka prezentu dla ukochanej mamy. Ma być to wyjątkowy prezent. Spotkanie to jest dla Roba niezwykłą lekcją o życiu i miłości. https://www.youtube.com/watch?v=sw1gpdJ50cU
49 ZAIKS Niebo istnieje naprawdę Niebo istnieje naprawdę to prawdziwa historia chłopca, który podczas operacji znalazł się na granicy życia i śmierci. Rodzice nie spodziewali się, że w ciągu następnych kilku miesięcy usłyszą piękną i wyjątkową opowieść o podróży chłopca do nieba i z powrotem. https://www.youtube.com/watch?v=8cqpglADrAM
50 500 Popiełuszko Obraz opowiada o życiu i pracy ks. Jerzego Popiełuszki w kontekście polskiej historii i kościoła. Ukazuje ważne dla przyszłej postawy księdza wydarzenia z dzieciństwa i młodości jak również pierwsze oznaki rodzącego się po jego śmierci kultu. Przejmująca opowieść o człowieku, którego odwaga i wiara rozpalała w ludziach nadzieję. https://www.youtube.com/watch?v=DNO-UFRGFuE
51 OK Rada Zostałeś przez kogoś skrzywdzony i teraz cierpisz z tego powodu? Doświadczasz bólu, jaki pozostawiły w tobie zranienia z przeszłości? Jest na to sposób! Czy twoje życie biegnie czasem torem, który ci się nie podoba? Czy zauważasz u siebie brak pokoju serca i radości? Czy twoje przeszłe wybory dotykają twojej codzienności? Jeśli na któreś z tych pytań odpowiedziałeś sobie "Tak", koniecznie obejrzyj ten film. https://www.youtube.com/watch?v=oApcOGSJJN4
52 ZAISK Maria z Nazaretu To chyba najpiękniejszy film o Matce Bożej. Ten niezwykły seans obrazuje życie Maryi od Jej dzieciństwa, przez młodość, okres publicznej działalności Jej Syna, do wniebowzięcia. W filmie można dostrzec trzy kobiety, których życia krzyżują się, ale które dokonują zdecydowanie innych wyborów… w centrum jest Maryja z Nazaretu. https://www.youtube.com/watch?v=XuvKl7it_mQ
53 ZAIKS Bakhita Przykład nierozerwalnej i determinującej relacji wiary i nadziei. Kiedy miała siedem lat, porwali ją muzułmańscy handlarze niewolników. Traumatyczne przeżycia sprawiły, że zapomniała swoje imię. Nadano jej nowe, Bakhita, czyli Szczęściara. Została świętą Kościoła Katolickiego. Film nie jest wiernym zapisem życia św. Józefiny Bakhity. To dramatyczna opowieść o wierze, nadziei, poświęceniu i miłości ofiarowanej w imię Jezusa nawet tym, którzy stali się przyczyną cierpienia. https://www.youtube.com/watch?v=7dB3fBoO_JQ
54 ZAISK Dr. Moscati Historia oparta na faktach opowiadająca o trudnej sytuacji biednych i bezdomnych neapolitańczyków. Pełen poświęceń doktor - Giuseppe Moscati jest gotów narazić nie tylko swój dobytek, ale i własne życie by pomóc w walce z chorobą otaczając opieką osoby chore i opuszczone. Moscati to postać pełna ciepła i dobroci, ale jednocześnie konsekwentna w realizacji swego chrześcijańskiego posłannictwa. „Dziś pojąłem, że Jezus żyje w każdym chorym…Gdybym leczył tylko ich choroby, byłbym skazany na fiasko. Myślałbym o wszystkim, czego nie umie medycyna, i czułbym bezsilność…” https://www.youtube.com/watch?v=OtnVn6Qdf_0
55 ZAISK Marcelino chleb i wino Marcelino (Pablito Calvo) jest sierotą i wychowuje się w klasztorze. Pewnego dnia je swój skromny posiłek w pokoju klasztornym pełnym starych przedmiotów i podaje kawałek swojego chleba drewnianej figurce Jezusa, która przyjmuje chleb i zjada go. W zamian za swój dar Marcelino pragnie zobaczyć swoją matkę... https://www.youtube.com/watch?v=rseshfaiZTM
56 ZAIKS Cuda Marcelego Młody chłopczyk zostaje podrzucony przez rodziców pod drzwi klasztoru zakonników. Mężczyźni nadają mu imię Marcelino i postanawiają wychować sierotę. Po kilku latach, chłopiec jest już zasymilowany z zakonnikami. Wiodąc spokojne młodzieńcze życie, pewnego dnia spotyka na strychu nieznanego mężczyznę, z którym zaczyna prowadzić rozmowy. https://www.youtube.com/watch?v=rseshfaiZTM
57 ZAIKS Historia Św. Antoniego Film to opowieść o Antonim, którego większość kojarzy ze świętym, który pomaga odzyskać rzeczy zagubione i skradzione. Tymczasem niewielu dziś już wie, że za życia głosił on tak płomienne kazania, iż słuchano go na placach wiosek, miast i miasteczek, gdyż kościoły nie mogły pomieścić tylu ludzi. Z całą mocą oraz gorliwością nauczał, że Chrystus i Ewangelia powinny być punktem odniesienia dla decyzji podejmowanych w życiu codziennym, i to zarówno prywatnych, jak i publicznych, co jakże głośnym echem powinno rozbrzmiewać zwłaszcza w naszych czasach.  
58 ZAIKS Ojciec Pio Niezwykła i wzruszająca opowieść o włoskim świętym, którego zna cały świat. Ojciec Pio, zwykły zakonnik mieszka całe życie w San Giovanni Rotondo. Tam zostaje naznaczony niezwykłymi darami Bożymi. Otrzymuje stygmaty, posiada dar bilokacji i zapachu świętości. Ówczesna nauka nie potrafi wyjaśnić tych nadprzyrodzonych znaków. Mimo wielu przeciwności losu oraz wielkiego cierpienia Ojciec Pio daje świadectwo wiary oddając się Bogu.  
59 ZAIKS Święty Franciszek Wzruszająca historia młodego człowieka, pochodzącego z bogatej kupieckiej rodziny, marzącego o rycerskiej sławie, darzącego uczuciem piękną Klarę. Porzuca to wszystko, by poślubić "siostrę biedę" i żyć wśród najuboższych, niosąc pomoc trędowatym. Wyklęty z rodziny, więziony i poniewierany w prostej tunice, jak żebrak wzywa ludzi do czynienia pokuty. Wezwany poleceniem Chrystusa Ukrzyżowanego: "Franciszku, idź, odbuduj mój Kościół, gdyż popada w ruinę" - gromadzi wokół siebie ludzi, którzy chcą tak jak on kroczyć drogą pobożności i wyrzeczenia. Posądzony o herezję, szuka oparcia u papieża Innocentego III. Umacniany nadprzyrodzonymi znakami, umiera położony na własne życzenie bez ubrania na gołej ziemi.  
60 ZAIKS Jan XXIII Film opowiada niezwykłą biografię patriarchy weneckiego Angelo Roncalliego. Po śmierci papieża Piusa XII, wyrusza on na konklawe do Rzymu. Po drodze wspomina swoją matkę, rodzinny dom i ubogie dzieciństwo. Tymczasem w stolicy Włoch kardynałowie rozmawiają o duchownym z Wenecji i wymieniają poglądy na temat jego osiągnięć z przeszłości.  
61 ZAIKS Fatima Jedna z najbardziej niezwykłych historii w dziejach. Czas wyjątkowej, Bożej interwencji w wydarzenia współczesnego świata. Rok 1917, Portugalia. Trójce małych pasterzy: Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie, objawia się Matka Boża, zachęcając dzieci do modlitwy i pokuty. Prosi, by odmawiały różaniec i wyjawia im trzy wielkie tajemnice, które dotyczą przyszłości ludzkości. Na koniec daje tysiącom zgromadzonych ludzi znak – cud wirującego słońca... Fatimy nie da się już przemilczeć.  
62 ZAIKS Św. Marcin de Porres "Brat miotła" to wzruszająca opowieść o życiu świętego Marcina de Porres. Patrząc na czarno-biały obraz czujemy się naprawdę w „starym kinie”, gdzie prostota i pewna naiwność emocji nieodmiennie wzrusza nawet współczesnego widza. Jest jasne, że celem twórców filmu nie było popisywanie się techniką filmową, czy tworzenie skomplikowanych wolt w scenariuszu, ale próba pokazania tego, co chyba najtrudniej pokazać w kinie – dobra, miłości i wiary, która uskrzydla człowieka. https://www.youtube.com/watch?v=UIl_NXeqTLI
63 ZAIKS Św. Izydor Oracz Święty Izydor Oracz, to filmowa biografia jednego z najpopularniejszych hiszpańskich świętych żyjącego na przełomie XI i XII w. Film pełną garścią czerpie z tradycji i ludowego folkloru, przedstawia życie św. Izydora, patrona rolników, jak i jego żony, bł. Marii Toribia. Salvia pokazuje także rzadko prezentowany w filmie obraz życia w średniowiecznej Hiszpanii, nękanej najazdami muzułmanów. https://www.youtube.com/watch?v=QFUYfOwKFNM
64 ZAIKS Św. Bernadeta Soubirous Nakręcony w 1965 roku w Hiszpanii, dołączony do książki film Leóna Klimovsky‘ego to jeden z najlepszych filmów poświęconych św. Bernadecie z Lourdes. Reżyser prostymi środkami stara się wgłębić w duchową istotę przeżyć prostej dziewczyny, której objawiła się Maryja, matka Jezusa. Prawie neorealistyczny styl opowieści nadaje filmowi niezwykły autentyzm, nie brakuje w nim też humoru. https://www.youtube.com/watch?v=vjFxux-Nn-g
65 ZAIKS Kapłan poniżonych Niesamowity w swoim przesłaniu przedstawia życie założyciela rzymskiego Caritasu, ks. Don Luigi di Liegro, który na przekór całemu światu i mimo wszystko chciał czynić dobro dla wszystkich. Film "Kapłan poniżonych", pokazuje życie takim jakim ono jest, czyli trudnym, pełnym zmagania się z obojętnością społeczną, z barierami instytucjonalnymi, z własną słabością. Praca w Caritas daje z jednej strony ogromną satysfakcję, z drugiej strony zawsze pozostawia w człowieku niedosyt i stawia przed nim twarde granic. https://www.youtube.com/watch?v=vQwXIC3Tf_M
66 ZAIKS Św. Maria Goretii Film opowiada historię 12-letniej Włoszki - tytułowej Marii Goretti. Pochodząca z ubogiej rodziny dziewczynka po śmierci ojca zmuszona jest do podjęcia wielu ciężkich obowiązków domowych. Zwraca na siebie uwagę pracowitością i pobożnością. Pewnego dnia zostaje napadnięta przez 19-letniego sąsiada. Broniąc się przed gwałtem, otrzymuje kilka śmiertelnych ran nożem i umiera następnego dnia w pobliskim szpitalu. Jest jedną z najmłodszych świętych Kościoła katolickiego. https://www.youtube.com/watch?v=_RJy5DrH6c4
67 ZAIKS Św. Teresa z Avila Święta Teresa z Avila to lekka opowieść biograficzna, która przybliża życie świętej Teresy i jego kontekst. Reżyser utrzymując równe tempo narracji w niezwykle przystępny sposób przedstawia zarówno proste fakty, jaki i głębokie duchowe myśli i wydarzenia. Prawdziwa perła klasyki kina religijnego. https://www.youtube.com/watch?v=zTs0RXBR9Vk
68 KONRAD Zakazany Bóg Zakazany Bóg opowiada historię 51 błogosławionych męczenników z Barbastro; księży i kleryków, którym przyszło oddać życie za wiarę. Wszyscy mieli wybór. Mogli porzucić kapłaństwo, wyrzec się Chrystusa i uratować życie. Ich cudem ocalałe notatki z więzienia napisane niedługo przed egzekucją są jednymi z najpiękniejszych świadectw wiary w dziejach chrześcijaństwa. Widzowie już na zawsze pozostaną pod wrażeniem ich przesłania. https://www.youtube.com/watch?v=N-zJr3GjHjI
69 ZAIKS Karol, który został świętym Pierwszy film dla dzieci o Janie Pawle II, który w przystępnej i atrakcyjnej formule kina familijnego, łącząc animację, materiały archiwalne i kino aktorskie, opowiada o dzieciństwie i młodości Ojca Świętego. 12-letni Kacper, pasjonat animacji komputerowej, zmaga się z grupą szkolnych chuliganów, którzy zastraszają słabszych uczniów. W czasie weekendu wypadu w Tatry dziadek uczy wnuka radzenia sobie z trudnymi warunkami. https://www.youtube.com/watch?v=Dm6w1qZDSYk
70 BRAK JESZCZE Wilki Mike Ta historia zdarzyła się naprawdę i opowiada o tym, że ludzie są dobrzy i jeśli tylko o tym pamiętają, efekty mogą przejść wszelkie wyobrażenia. Dlatego warto pomagać innym. Mike Oher spędził dzieciństwo na ulicy. Przypadek sprawił, że o jego losie dowiedziała się zamożna Leigh Anne Tuohy. Dzięki jej bezinteresowności chłopiec został jednym z najlepszych futbolistów. https://www.youtube.com/watch?v=jF4TfXnE6Gw
71 BRAK JESZCZE Misja „Misja” to uznawany za jeden z najważniejszych filmów wśród opowiadających o historii kościoła katolickiego. W XVIII w. ekspansja Hiszpanów i Portugalczyków w Ameryce Południowej była jednoznaczna z krzewieniem chrześcijaństwa. „Misja” opowiada o roli, jaką w potędze kościoła katolickiego odgrywała polityka i kalkulacja ekonomicznego zysku. A także, a może przede wszystkim, o tym jak łatwo mogą zniknąć pozorne różnice między ludźmi zastąpione wzajemnym oddaniem niezależnym powierzchownych różnic. https://www.youtube.com/watch?v=HU14R9hbUFc
72 BRAK Idealna fala Idealna fala to chrześcijański film fabularny oparty na faktach, przedstawiający historię Iana McCormack'a, wielkiego miłośnika surfingu, pochodzącego z Nowej Zelandii, który w poszukiwaniu idealnej fali, "prawdziwej" wolności i innych "głębszych" doznań przemierza Australię, Azję i Afrykę. Pewnej nocy Ian wraz z grupą znajomych wybiera się na połowy homarów, podczas nurkowania zostaje ukąszony przez śmiertelnie jadowitą meduzę i mimo akcji ratunkowej umiera. Okazuje się jednak, że Ian nie umiera ale przebywa przez kilkanaście minut w śmierci klinicznej, w której zrozumiał, że cały czas poszukuje niewłaściwej "fali" w swoim życiu. https://www.youtube.com/watch?v=VtjCA90hmCE
73 BRAK Zmartwychwstały Kevin Reynolds przedstawia historię zmartwychwstania Chrystusa. Na prośbę Poncjusza Piłata wpływowy rzymski setnik, Clavius, który brał udział w ukrzyżowaniu Jezusa, rozpoczyna śledztwo w sprawie rzekomego zmartwychwstania żydowskiego mesjasza oraz poszukiwania zaginionego ciała Jezusa z Nazaretu. Ma to powstrzymać powstanie. https://www.youtube.com/watch?v=VANRp6fAgQI
74 BRAK Cuda z nieba „Cuda z nieba” to niezwykła opowieść o Bogu, który ze spróchniałej topoli uczynił windę do nieba – tak najkrócej można streścić niezwykłą opowieść  Christy Beam, mamy trójki dzieci, która opowiada o tym, jak Bóg uzdrowił jej córkę. https://www.youtube.com/watch?v=ugrKgdOF-Bs
75 ZAIKS Przełęcz ocalonych Podczas jednej z najkrwawszych bitew II wojny światowej, wśród setek tysięcy amerykańskich żołnierzy trafia tu Desmond T. Doss, sanitariusz, który ze względu na wyznawaną religię odmówił noszenia broni. Traktowany z nieufnością, oskarżany o tchórzostwo, wkrótce udowodni jak bardzo się wobec niego mylono. Podczas najcięższych starć, wielokrotnie ryzykując życiem, wydostaje z ognia walki ponad 70 rannych żołnierzy. Tak rodzi się legenda bohatera, którego jedyną bronią jest wiara, nadzieja i miłość… https://www.youtube.com/watch?v=lTqe2ajkYfo
76 ZAIKS Chata Poruszająca opowieść o niezwykłej podróży, która pozwala zrozpaczonemu ojcu na nowo odnaleźć sens życia i odkryć ostateczną prawdę o miłości, stracie i przebaczeniu. Jest to z poetycka opowieść o spotkaniu z Bogiem w doświadczeniu straty i żałoby. https://www.youtube.com/watch?v=fElROyyj1TQ
77 ZAIKS Ben-Hur (2016) Przeznaczenie i przygoda przeplatają się w tej „epickiej, budzącej podziw” opowieści. Juda Ben-Hur, książę zdradzony przez przybranego brata imieniem Messala wpada w rzymską niewolę. Rozdzielony z rodziną i ukochaną kobietą, Ben-Hur zostaje wyratowany przed niechybną śmiercią przez tajemniczego Ilderima. Wraca do ojczyzny szukając zemsty, lecz zamiast niej znajduje szansę na zbawienie. „Mocny, pełen akcji film”, który po prostu „trzeba zobaczyć!” https://www.youtube.com/watch?v=R02SVOK3sUc
78 RAFAEL Sprawa Chrystusa Czy to tylko kwestia wiary, czy też da się udowodnić, że Chrystus zmartwychwstał? Czy dwa tysiące lat po wydarzeniach w Jerozolimie możemy coś stwierdzić na pewno? Czy nauka może potwierdzić podstawowy fundament naszej wiary? Lee, uznany dziennikarz śledczy, podejmuje dziennikarskie śledztwo na temat zmartwychwstania Jezusa. Jako ateista jest przekonany, że obali centralny punkt chrześcijańskiej nauki. Swoje działania prowadzi uczciwie, zgodnie ze sztuką. Im głębiej postępuje w swoim dochodzeniu, tym bliżej jest szokującej dla niego prawdy. https://www.youtube.com/watch?v=2abSQ3mGxRE
79 RAFAEL Ignacy Loyola Doskonale opowiedziana historia dramatycznych i przełomowych momentów życia Loyoli. Twórcy wykreowali trzymającą w napięciu od pierwszej do ostatniej minuty opowieść o nadzwyczajnej przemianie wewnętrznej człowieka, idealnie oddając istotę  „ignacjańskiego ducha”. Poetyka filmu, przesłanie, walory artystyczne, muzyka, kolor w połączeniu ze znakomitą grą aktorską głównego bohatera trafiają prosto do duszy widza. https://www.youtube.com/watch?v=ED3NTPJbJIE
80 ZAIKS ALL SAINTS Film All Saints powstał na podstawie inspirującej, prawdziwej historii Michaela Spurlocka, pastora, który próbuje ocalić swoją małą parafię przed bankructwem. Razem z nowoprzybyłymi uchodźcami z południowo-wschodniej Azji ryzykuje wszystko i zakłada gospodarstwo, z którego plony mogą przynieść ratunek im wszystkim. https://www.youtube.com/watch?v=KCUBHlqzFDE
81 KONRAD Old Fashioned „W miłości nie chodzi o szukanie jej, ale o stawanie się nią”, romantyczna historia współczesnej miłości w stylu retro. On - w przeszłości król studenckiej braci, teraz ma opinię staroświeckiego, przywiązanego do zasad samotnika. Ona - niespokojny duch o buntowniczym nastawieniu do życia i związków. Uciekając od trudnej przeszłości, pojawia się w miasteczku i zamieszkuje w pobliżu. Czy On wyjdzie poza mur zasad, który wokół siebie zbudował, a ona przezwycięży lęki i rany z przeszłości? https://www.youtube.com/watch?v=w76H9z_QtSs
82 Jeszcze nie ma Paweł, Apostoł Chrystusa Fabularna opowieść o św. Pawle, człowieku, który zanim stał się Apostołem Chrystusa, prześladował chrześcijan. Jego życie to dowód na działanie łaski Boga, to historia niezłomności, walki i wielkiej wiary.
Film koncentruje się na ostatnich dniach Pawła; jest w więzieniu, oczekuje egzekucji.
https://www.youtube.com/watch?v=Jai56Bp3Us0
83 ZAIKS 90 Minut w Niebie Ten niosący nadzieję i wiarę film został zainspirowany prawdziwą historią rodziny Piperów i ich niewiarygodnej wytrwałości i niezłomności w pokonywaniu wyzwań rzucanych przez życie... i śmierć! 18 stycznia Don zginął w wypadku, jego ciało leżało pod folią przez następne 90 minut. Modlitwy pastora dokonały cudu - pomogły przywrócić Dona do życia! https://www.youtube.com/watch?v=r2evZhYgPTM
84 ZAIKS Woodlawn Czy jedna osoba naprawdę może coś zmienić? Czy można przezwyciężyć wrogość i nienawiść wiarą, nadzieją i miłością? Inspirująca odpowiedź na te pytania płynąca z filmu Woodlawn brzmi TAK! Trwając w wierze, możemy kochać innych, a co za tym idzie możemy zmieniać świat. https://www.youtube.com/watch?v=BRQaEJv9qIk
85 ZAIKS Tajemnica Dzikiego Boru (2012) Na czas pobytu rodziców za granicą Filip i Rut zamieszkują u swej surowej ciotki. Rut, w gorącej wodzie kąpana i pyskata, często pakuje rodzeństwo w kłopoty. Gdy dzieci budują w lesie tajną kryjówkę, spotykają Terry’ego, małego Cygana, który wyjawia im Tajemnicę Dzikiego Boru. Ten piękny, wciągający i wzruszający film jest idealnym obrazem dla dzieci, a zarazem wspaniałą rozrywką dla całej rodziny. https://www.youtube.com/watch?v=t8opHYsgHVg
86 ZAIKS Bella i Sebastian (2013) Wzruszająca opowieść o niezwykłej przyjaźni między człowiekiem a psem. Ośmioletni Sebastian we francuskiej części Alp znalazł przyjaciela, bezpańskiego owczarka. Wkrótce jednak okazuje się, że w psie, któremu chłopiec dał na imię Bella, dorośli widzą niebezpieczne zwierzę dziesiątkujące stada owiec. Czy chłopcu uda się ich przekonać, że to nie sprawka sympatycznej Belli i wraz z nią wytropić prawdziwych winowajców? https://www.youtube.com/watch?v=c6e4kTAz0aE
87 ZAIKS Bella i Sebastian 2 (2015) Sebastian z niecierpliwością czeka na powrót swej ciotki Angeliny. Na wieść o tym, że awionetka, którą podróżowała dziewczyna zaginęła gdzieś w górach, Sebastian i jego wierne psisko Bella wyruszają jej na pomoc. https://www.youtube.com/watch?v=ClWq-Rj1YDw
88 ZAIKS Bella i Sebastian 3 (2017) Odkąd Bella urodziła piękne i zdrowe szczenięta, Sebastian jest wniebowzięty. Psiaki o imionach Atos, Portos i Aramis rosną jak na drożdżach i kudłata rodzinka co dzień przynosi całej okolicy mnóstwo radości. Niestety to szczęście wkrótce zburzy pewien nieznajomy, który pojawi się w wiosce... https://www.youtube.com/watch?v=SL5R8VowGvE
89 ZAIKS Opowieści z Narnii: Lew, czarownica i stara szafa (2005) Opowieści z Narni - Lew, Czarownica i Stara Szafa to jeden z piękniejszych dzieł religijnych, a ponadto to ponadczasowa opowieść o przyjaźni, odwadze i walce dobra ze złem. Ten film to historia dzieci, które trafiają do tajemniczej krainy, zwanej Narnią. Walka dobra ze złem oraz zmierzenie się z własnymi słabościami na zawsze odmienią ich życie. https://www.youtube.com/watch?v=WcZOdMkYtNA
90 ZAIKS Niezłomny (2014) Film opowiada historię olimpijczyka Louisa Zamperini, który w czasie II wojny światowej służył w lotnictwie. Po katastrofie samolotu w 1943 roku razem z dwoma członkami załogi dryfował przez 47 dni po Oceanie Spokojnym na tratwie, a później dostał się do niewoli japońskiej. https://www.youtube.com/watch?v=0YImUq-5yn8
91 KONRAD Dwie korony Po upadku Jerozolimy w 605 r. p.n.e. Daniel trafia do niewoli króla Nabuchodonozora, jednego z najpotężniejszych władców świata. W obliczu śmierci wykazuje się jednak nadzwyczajnymi zdolnościami doradczymi, dzięki którym znajduje miejsce pośród mędrców samego władcy. Świadom nadchodzącej śmierci Daniel służy królowi do momentu, w którym staje przed ostatecznym wyborem między lojalnością wobec króla a wiernością Stwórcy. Wydany na pożarcie lwom musi przejść najcięższą próbę wiary. https://www.youtube.com/watch?v=7KWEY8Q7F38
92 ZAIKS Kaznodzieja z Karabinem Sam Childers, narkotykowy diler i członek gangu motocyklowego, w dramatycznych okolicznościach nawraca się i rozpoczyna walkę o utworzenie sierocińca w rozdartej wojną Afryce. Na drodze stają mu miejscowi watażkowie, którzy sprawują w Sudanie krwawe rządy. Pozbawieni skrupułów, wcielają do armii dzieci i wysyłają je na wojnę. Childers nie będzie przebierał w środkach, walcząc o życie sierot i o odkupienie własnych grzechów. https://www.youtube.com/watch?v=C0hrloPqkT0
93 KONRAD Moja Miłość MOJA MIŁOŚĆ to prawdziwa i niezwykła historia Rachel Joy Scott, uczennicy Columbine High School i pierwszej ofiary strzelaniny z 20 kwietnia 1999 roku w Columbine High School. MOJA MIŁOŚĆ to film pełen nadziei, ukazujący, że zawierzając swoje życie Bogu, można wywołać zmianę, która zmieni świat. https://www.youtube.com/watch?v=hdJtMgqLjZw
94 ZAIKS Syn marnotrawny (2015) Sean zbuntowany nastolatek opuszcza dom, rodzinę i ojca. Dwa lata później wciąż próbuje odnaleźć się w nowej sytuacji – Sean zaczyna kwestionować wszystko, co uznawał za pewnik w swoim życiu. Spotkani po drodze ludzie powodują, że chłopak zaczyna analizować swoje dotychczasowe wybory. Historia o wierze, odkupieniu i poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie „Czy zepsute historie mają szczęśliwe zakończenia?” https://www.youtube.com/watch?v=GXpevoqpY2w
95 KONRAD Samson Epicka opowieść o biblijnym superbohaterze z niezwykłym darem siły, wybrańcu Boga, który ma za zadanie wyzwolić swój lud z niewoli. Po stracie miłości swego życia z winy okrutnego księcia Filistynów, młody hebrajczyk o nadprzyrodzonej sile broni swojego narodu poświęcając wszystko, by pomścić swoją miłość, swój lud i swojego Boga. https://www.youtube.com/watch?v=28do4IHXf8U
96 ZAIKS Dotknij Nieba Film „Dotknij nieba” to niesamowita opowieść o sile wiary, muzyki i ciężkiej pracy, dzięki którym w naszym życiu mogą wydarzyć się zaskakujące rzeczy. Wzruszająca opowieść o wierze, rodzinie i spełnianiu marzeń. Film opowiada historię Barta, którego wychowuje mocno wymagający ojcec. Niezrozumiany chłopak ucieka w świat marzeń i fantazji i szuka pocieszenia w modlitwie i muzyce. https://www.youtube.com/watch?v=G5PRgq2U0go
97   Jednakowo inni Prawdziwa historia, która w fascynujący sposób "ukazuje piękno ludzkiego ducha". Odnoszący sukcesy artysta Ron Hall i jego żona Debbie wiodą doskonałe życie... na pozór. Kiedy ich wiara i rodzina zostają wystawione na próbę, niezwykła więź z bezdomnym włóczęgą prowadzi ich w niezwykłej podróży, podczas której poznają znaczenie prawdziwej przyjaźni. https://www.youtube.com/watch?v=BHp3UPpAhfg
98 KONRAD Wywiad z Bogiem “Wywiad z Bogiem” - prowokujący do myślenia film. Po powrocie do domu z wojny w Afganistanie, dziennikarz Paul Asher stara się poradzić sobie z następstwami swoich doświadczeń, nieudanego małżeństwa i jego umierającej wiary. Nie wiedząc, do kogo się zwrócić, zanurza się głęboko w coś, co może okazać się historią jego życia - wywiadzie z tajemniczym mężczyzną, który twierdzi, że jest Bogiem. O co ciekawski reporter prosi Boga? O co Ty byś zapytał? https://www.youtube.com/watch?v=Lg7gamXyLhs
99 KONRAD Miłość i Miłosierdzie Opowieść (dokumentalno fabularyzowana) o s. Faustynie Kowalskiej, której spokojne i przepełnione wiarą życie, zmienia się pewnego dnia nieodwracalnie. Oczom zakonnicy ukazuje się bowiem Jezus Chrystus, który zleca jej misję głoszenia prawdy o Jego Miłosierdziu i przygotowania świata na jego ostateczne przyjście. Zadanie to wydaje się niemożliwe do zrealizowania. Na światło dzienne wychodzą kolejne dowody na to, że zakonnica naprawdę widywała Jezusa. Po przeprowadzeniu badań naukowych, okazuje się, że podobizna Chrystusa widoczna na obrazie namalowanym według jej wskazówek jest identyczna z rysami twarzy i sylwetką uwiecznionymi na całunie turyńskim. https://www.youtube.com/watch?v=gqbTEg_Ln4g
100 ZAIKS Księga Daniela Po upadku Jerozolimy w 605 r. p.n.e. Daniel trafia do niewoli króla Nabuchodonozora, jednego z najpotężniejszych władców świata. W obliczu śmierci wykazuje się jednak nadzwyczajnymi zdolnościami doradczymi, dzięki którym znajduje miejsce pośród mędrców samego władcy. Świadom nadchodzącej śmierci Daniel służy królowi do momentu, w którym staje przed ostatecznym wyborem między lojalnością wobec króla a wiernością Stwórcy. Wydany na pożarcie lwom musi przejść najcięższą próbę wiary.  
101 ZAIKS Zamaskowany Czy na łaskę i przebaczenie można sobie zasłużyć? Czy dobrymi uczynkami można odkupić swoje winy czy przeszłość już na zawsze będzie determinowała nasz los? Zamaskowany to familijny film z przesłaniem, pokazujący burzliwą historię życia pełnego przygód i zwrotów akcji a jednocześnie wypełnionego wiarą, manifestującą zwycięstwo Bożej łaski i prawdziwej wolności którą można znaleźć tylko w Jezusie Chrystusie! https://www.youtube.com/watch?v=6pX6Ih7YhQ8
102 RAFAEL Mam przyjaciół w Niebie Film mam przyjaciół w niebie to produkcja, która bawi.  Jednak przede wszystkim opowiada o niezwykłej przemianie, o wewnętrznym dojrzewaniu z pozoru dorosłego człowieka, o przewartościowaniu całego życia, ale także o tym, jak bardzo zaślepieni czasem bywamy poprzez swoje ego. https://www.youtube.com/watch?v=8IJgMXOmMo4
103 RAFAEL Największy dar Film Największy Dar to połączenie komedii z kinem faktu, określany jest jako dokument fabularyzowany, jednak zastosowano w nim połączenie westernowej komedii i kina faktu. Dwie warstwy: fabularna i dokumentalna sprawiają, że film ogląda się z obłędnym zainteresowaniem. Akcja filmu oparta jest na scenerii typowego miasteczka z Dzikiego Zachodu. Cały film to historia klasycznej walki dobra ze złem, jednak czy aby każda historia musi mieć taki sam koniec? https://www.youtube.com/watch?v=XTSMwIwTIOM
  ZAIKS Piotr odkupienie Po pożarach w Rzymie, Neron rozpoczyna prześladowania chrześcijan. Piotr, który wyrzekł się Chrystusa trzykrotnie, będzie miał szansę na odkupienie swych win. Gdy stanie w obliczu pewnej śmierci z ręki rzymskiego tyrana, czy znów się podda, czy jego słabość zdradzi go, czy może wzniesie się triumfalnie w ostatniej chwili? https://www.youtube.com/watch?v=43aUvmQw55Q
    Świąteczny anioł (2011) Matka piętnastoletniego Eddiego bardzo choruje po poważnym wypadku samochodowym. Eddie i jego brat muszą sami zadbać o siebie. Pewnej nocy, kiedy skończyły im się jedzenie i elektryczność, Eddie śni, że jego matka prosi go, aby znalazł aureolę anioła, dzięki której zostanie uratowana. Czy Eddie będzie w stanie uratować swoją matkę przed świętami Bożego Narodzenia? https://www.youtube.com/watch?v=IWe8msBJIaw
  ZAIKS Święty niezłomny Inspirująca historia życia hiszpańskiego księdza Pedro Povedy, który zginął śmiercią męczeńską za wiarę podczas wojny domowej w Hiszpanii. Rok 1901, młody ksiądz Pedro Poveda zaczyna posługę kapłańską wśród ubogich mieszkańców jaskiń miasteczka Guadix. Wkrótce decyduje się podjąć działania na rzecz kobiet oraz edukacji dzieci. Szybko okazuje się, że nie wszyscy popierają starania duchownego… https://www.youtube.com/watch?v=WRhcXtHvmbU
    Strzelając do psów "Shooting Dogs" jest filmem bardzo poruszającym i przez to, że miejscami utrzymanym w konwencji filmu dokumentalnego bardzo oddziałującym na widza. Szczególnie "atrakcyjne" są tutaj dwie postacie - ksiądz i nauczyciel. Obie poniekąd uzupełniają się wzajemnie. Christopher przynosi ukojenie wiarą, Joe - stara się pomagać działaniem. Każdy z nich przechodzi kryzys wiary, wartości. W ciągu paru dni ich wizja świata upada. Jeden drugiego stara się motywować i pocieszać na swój własny sposób. Strach przed tym, co nadchodzi i presja decyzji, jakie muszą podjąć sprawiają, że te kilka dni staje się dla nich testem człowieczeństwa.Widok egzekucji, masowego mordu i bezsensownej eskalacji przemocy wstrząsa i przejmuje. Jest to jeden z tych filmów, o których po wyjściu z kina się nie zapomina. https://www.youtube.com/watch?v=k9w5RCI8PEc
  ZAIKS Skarby śniegu Gdzieś w wysokich Alpach Szwajcarskich zaginął mały chłopczyk Danny. Otoczenie o tę tragedię obwinia 13-letniego Luciena, który zostaje potępiony przez swą własną rodzinę, szkolnych kolegów, a szczególnie przez bardzo wrogo do niego nastawioną 13-letnią Annette z sąsiedniego gospodarstwa. Pragnąc uciec od całej sytuacji, Lucien znajduje schronienie w górach. Kiedy jednak znów spotka się z odrzuceniem, przekona się, że pojednanie może nieraz drogo kosztować. Film Skarby śniegu, nakręcony w oszałamiająco pięknej scenerii Alp Szwajcarskich, ukazuje zmienność atmosfery gór, odzwierciedlającą bolesny dramat opowiedziany w tej głęboko poruszającej historii. https://www.youtube.com/watch?v=JOQgaAq-C-8
  ZAIKS Bella (2006) Bella film, którego motto brzmi  “Jeśli chcesz rozbawić Boga, to opowiedz mu o swoich planach.”  Bella film, w którym życie obojga bohaterów zostaje wywrócone do góry nogami, jednak pomimo wielu przeszkód, są oni w stanie pomóc sobie nawzajem. W ciągu jednego wspólnie spędzonego dnia Jose pokazuje Ninie, jak uzdrawiającą moc ma wsparcie rodziny i bliskich osób i opowiada o własnej tragedii, z którą trudno mu było się pogodzić. Wspólnie spędzony czas i wielogodzinna rozmowa, pomaga podjąć  dziewczynie decyzję, która będzie miała olbrzymi wpływ na resztę jej życia. https://www.youtube.com/watch?v=ZjbiRBCsC7U
    Mia i biały lew (2018) Dzieciństwo 10-letniej dziewczynki o imieniu Mia zmienia się w wielką przygodę, kiedy jej rodzice postanawiają przenieść się z zatłoczonego Londynu do Afryki, aby w jej sercu prowadzić niezwykłą farmę. Pewnego dnia na świat przychodzi na niej piękne i jedyne w swoim rodzaju białe lwiątko o imieniu Charlie. https://www.youtube.com/watch?v=6DBzoQCvqG0
         
         
    DOKUMENTALNE:    
  RAFAEL Teraz i w godzinę Wielka epicka opowieść o sile różańca, splecionych z nim losach świata i losach pojedynczych ludzi, którym codziennie towarzyszy pogardzana i wykpiwana przez wielu modlitwa –modlitwa, dzięki której na świecie dzieją się rzeczy niezwykłe…
Czy to prawda, że to krucjata różańcowa spowodowała, że z Austrii wycofały się wojska sowieckie, a modlitwa różańcowa setek tysięcy demonstrantów spowodowała upadek Ferdynanda Marcosa na Filipinach? Czy sprawdza się mistyczna wizja nigeryjskiego biskupa, że Boko Haram w jego kraju zostanie pokonane dzięki modlitwie różańcowej?Czy milion białych różańców przywróci pokój na Ukrainie?
https://www.youtube.com/watch?v=Ygae0nNzUHw
    Ja jestem film o realnej obecności Jezusa Chrystusa w Eucharystii, o jego potężnym działaniu we współczesnym świecie. https://www.youtube.com/watch?v=qVqiCSsNQxM
    Ufam Tobie „Ufam Tobie” to film o Bożym Miłosierdziu rozlewającym się na cały świat, o kochającym Bogu, który szuka i pragnie zbawić każdego człowieka. https://www.youtube.com/watch?v=3pzO22PDhNE
    The Humane Experience Historia grupy przyjaciół, udających się w podróż, która to na zawsze już odmieni ich życie. Młodzi bohaterowie rozpoczynają poszukiwania odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące każdego z nas: "Po co żyję?, Kim jest człowiek?" Ich życiowa wyprawa, spotkania z ludźmi, wymiana doświadczeń lecz przede wszystkim podróż do własnego wnętrza powoduje, iż film porusza serca i umysły tysięcy widzów na całym świecie. Co więcej pokazuje, że w życiu nie ma rzeczy niemożliwych. Bowiem z odrobiną wiary możemy pokonać wszelkie losowe przeciwności i problemy. https://www.youtube.com/watch?v=ZbQCH7gxALo
    Bóg cudów film o podróży po widzialnych i niewidzialnych wspaniałościach Bożego stworzenia. https://www.youtube.com/watch?v=gMB5cMbu7D0
    Tajemnica Tajemnic Ten obraz pomaga zobaczyć i zrozumieć duszę Polski. Historia Polski, świata i Kościoła pod koniec XX wieku opisana z perspektywy działań Prymasa Tysiąclecia i polskiego Papieża. Prymas Stefan Kardynał Wyszyński oraz Ojciec Święty Jan Paweł II, jak nikt inny, zrozumieli potrzeby Polski i powierzyli ją Maryi. Fantastyczne zdjęcia archiwalne z lat 50-tych i 60-tych, nigdy niepublikowane, świadkowie pontyfikatu, sensacyjne wnioski. https://www.youtube.com/watch?v=NYBEwkIG5FI
    Duch film o Duchu Świętym, dzieje apostolskie pisane dzisiaj. https://www.youtube.com/watch?v=Ii1MO6_dS1k
    Jak pokonać Szatana Michał przeprowadza widza, przez problem walki ze złym duchem. Spotyka się z najbardziej doświadczonymi egzorcystami i dowiaduje się od nich jak najskuteczniej prowadzić modlitwę o uwolnienie. Przeprowadza też wywiad z włoszką dręczoną demonicznie i bierze udział w modlitwie za nią. Dokument dostarcza narzędzi do walki ze złym duchem, ale przede wszystkim ujawnia jego istnienie. https://www.youtube.com/watch?v=aCGDNaQLlbM
    Od poczęcia – dziecko Popularnonaukowy film o pierwszych dziewięciu miesiącach życia człowieka. https://www.youtube.com/watch?v=vxXHiz3RTsA
    Ślady stóp Ślady stóp to film drogi, inny niż wszystkie do tej pory – elektryzujący, klimatyczny, wciągający widzów w fizyczną i duchową przygodę. To film, w którym widz staje się pielgrzymem i wraz z bohaterami dostaje szansę na odkrycie swojej drogi życia, swojego Camino. https://www.youtube.com/watch?v=KN-N3N4MjnY
    Ostatni szczyt „Jeśli dziś publicznie ukrzyżuję księdza, czekają mnie sukcesy i nagrody. Jeśli księdza pochwalę, to mnie ukrzyżują!” – tymi słowami Cotelo rozpoczyna Ostatni szczyt. Opowieści, w której historia głównego bohatera – ks. Pablo Domingueza. Ten film to historia księdza, który swoim życiem zachwycił wszystkich tych, którzy mieli okazje go spotkać, jak i tych, którzy dopiero go poznają. https://www.youtube.com/watch?v=YOmPaTqM9DA
         
         
         
    DLA DZIECI:    
    Opowieści Biblijne ze Starego Testamentu    
    Księga Ksiąg    
    Opowieści Biblijne z NT Niezwykłe opowieści    
    Domek na skale - Przypowieści Pana Jezusa    
    Ups! Arka odpłynęła    
";s:9:"cde_image";N;s:11:"cde_enabled";s:1:"1";s:13:"cde_show_name";N;s:13:"cde_show_desc";N;s:13:"cde_show_menu";s:1:"1";s:16:"cde_news_counter";s:1:"0";s:9:"web_title";N;s:12:"web_keywords";N;s:15:"web_description";N;s:10:"web_follow";N;s:13:"web_analytics";N;s:7:"web_url";s:10:"dobrefilmy";s:8:"web_hash";N;s:7:"web_alt";s:0:"";s:12:"web_redirect";s:1:"0";s:17:"web_redirect_type";s:3:"300";s:16:"web_redirect_url";s:10:"dobrefilmy";s:10:"web_module";s:3:"web";s:14:"web_controller";s:8:"contents";s:12:"web_table_id";s:4:"2121";s:3:"url";s:35:"http://propublico.org/pl/dobrefilmy";s:6:"active";i:0;s:10:"activePath";i:0;s:10:"additional";a:5:{s:7:"display";s:3:"PPA";s:12:"cat_elements";s:1:"0";s:9:"box_color";s:0:"";s:5:"level";s:0:"";s:11:"remote_link";s:0:"";}}i:8;a:43:{s:6:"id_con";s:4:"2367";s:13:"id_con_parent";s:4:"1080";s:6:"id_men";s:1:"1";s:6:"id_ctp";s:1:"2";s:6:"id_cve";s:4:"2053";s:10:"con_childs";s:2:"14";s:9:"con_level";s:1:"0";s:8:"con_path";s:1:"0";s:12:"con_position";s:1:"9";s:10:"cve_status";s:1:"1";s:14:"cve_date_added";s:19:"2018-01-18 11:59:30";s:17:"cve_date_modified";s:19:"2019-06-06 11:58:12";s:6:"id_cde";s:4:"2041";s:6:"id_lng";s:1:"1";s:6:"id_web";s:4:"2061";s:8:"cde_name";s:19:"Idźcie i głoście";s:13:"cde_long_name";s:19:"Idźcie i głoście";s:8:"cde_desc";s:3370:"

IDŹCIE I GŁOŚCIE … ABY WSZYSCY BYLI JEDNO

 

Jeszcze nigdy wcześniej wezwanie do bycia świadkiem wiary nie było tak aktualne jak dzisiaj. Ta szczególna sytuacja wynika z ogromnych przemian społecznych wynikających z pełnego dostępu do różnorodnych informacji. Łatwy dostęp do internetu, do wielorakiej opinii i przekonań całego świata powoduje, że wielu ludziom trudno oddzielić przysłowiowe ziarno od plew dając się uwieść wielu błędnym naukom. Ta dynamiczna sytuacja nadaje wszystkim katolikom zadanie dzielenia się w pierwszej kolejności doświadczeniem wiary i prawdami nauczania Kościoła oraz wzywa do uczynków miłosierdzia. Dzisiaj każdy kto „nie szuka” Pana Boga jest w niebezpieczeństwie, że wypadnie z łodzi za burtę. Dla nas katolików, tym podstawowym znakiem łączności z Bogiem jest bycie w łasce uświęcającej i przyjmowanie ciała Pana Jezusa podczas Eucharystii.

 

Każdy człowiek i Ty również będąc ochrzczonym jesteś zaproszony przez Pana Jezusa do głoszenia Dobrej Nowiny. Do wychodzenia z łodzi i pokonując swoje lęki i słabości łaską i mocą Boga jesteś powołany aby pomagać drugiemu człowiekowi poznawać prawdziwego i jedynego Boga. Najlepiej jest to czynić we wspólnocie parafialnej, ale jeśli dopiero szukasz swojego miejsca to módl się a Pan Jezus z pewnością Cię poprowadzi.

 

Zapraszamy Cię do bycia robotnikiem w Winnicy Pańskiej, tzn. w swojej rodzinie, wśród przyjaciół, miejscu pracy, parafii oraz całej rzeczywistości Kościoła.

 

W poniższych „kafelkach” znajdziesz materiały formacyjne, jak dzielić się wiarą.

 

";s:8:"cde_text";s:0:"";s:9:"cde_image";s:53:"//upload/content/pictures/walentynki-dlonie-serce.jpg";s:11:"cde_enabled";s:1:"1";s:13:"cde_show_name";N;s:13:"cde_show_desc";N;s:13:"cde_show_menu";s:1:"1";s:16:"cde_news_counter";s:1:"0";s:9:"web_title";N;s:12:"web_keywords";N;s:15:"web_description";N;s:10:"web_follow";N;s:13:"web_analytics";N;s:7:"web_url";s:16:"idzcie-i-gloscie";s:8:"web_hash";N;s:7:"web_alt";s:0:"";s:12:"web_redirect";s:1:"0";s:17:"web_redirect_type";s:3:"300";s:16:"web_redirect_url";s:16:"idzcie-i-gloscie";s:10:"web_module";s:3:"web";s:14:"web_controller";s:8:"contents";s:12:"web_table_id";s:4:"2041";s:3:"url";s:41:"http://propublico.org/pl/idzcie-i-gloscie";s:6:"active";i:0;s:10:"activePath";i:0;s:10:"additional";a:5:{s:7:"display";s:2:"LH";s:12:"cat_elements";s:1:"6";s:9:"box_color";s:0:"";s:5:"level";s:0:"";s:11:"remote_link";s:0:"";}}}